Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Spørsmål og Svar

Svar på de ulike spørsmålene er gitt av Forsvarsbygg, Forsvaret og Evenes kommune.

Tema: Støytiltak - Landbruk - Reindrift - Naturmiljø - Miljø/forurensning - Eiendom - Anleggsarbeid på flystasjonen - Forsvaret - Andre tema - Kontaktinfo 

Støytiltak


Sp
: Hvorfor blir ikke støytiltak gjennomført på boliger før utstrakt aktivitet begynner?

Forsvarsbygg: Hovedsvaret er at det nå er bestemt i forbindelse med vedtatt reguleringsplan på hvilke regler som skal gjelde. Dette forholder vi oss til, og vi trenger den tiden vi har fremover for å forberede beregninger og tiltak som skal komme. Vi gjør det så raskt som mulig, og arbeidet med beregninger starter i 2021 og skal være ferdig i 2023.

Sp: Når kan vi forvente at forberedelser til støytiltak for bolighus og andre bygninger igangsettes? Når vil støytiltakene være ferdige?

Forsvarsbygg: Støytiltak gjelder kun for boliger og ev skoler og barnehager som ligger innenfor gul eller rød støysone. Ingen andre bygg. Boligeiere vil bli kontaktet pr brev eller e-post i løpet av 2021 for avtale om støybefaring. Etter at alle bygg innenfor sonene er befart, mottar eier en rapport for sin bolig med resultater i løpet av 2021/22. Boliger som har verdier over kravet til innendørs lydnivå, får tilbud om tiltak. Gjennomførte tiltak skal være ferdig i 2022/23.

Sp: Kan det bli gjennomført befaringer på fritidsboliger med tanke om støytiltak for disse?

Forsvarsbygg: Fritidsboliger har ingen krav til innendørs lydnivå og det vil derfor ikke gjøres noen vurderinger av støytiltak på fritidsboliger. Det er ikke normal praksis i andre utbyggingssaker i landet og tilby tiltak på fritidsboliger. Hverken for vei, jernbane eller andre flyplasser. Det er kun et tilfelle som avviker fra normal praksis, og det var på Ørland..


Landbruk

Sp: Forsvarsbygg holder på å innløse en eiendom på Stunes. Det er en betydelig del matjord i drift til denne eiendommen, som ligger utenfor perimeteret. Det har allerede forsvunnet 80.000 m2 med matjord som en direkte konsekvens av oppbyggingen av Evenes flystasjon. I følge konsekvensutredningene til reguleringsplanen så skal ikke flystasjonen ha konsekvenser for landbruket i Evenes kommune. Hvordan vil Forsvarsbygg sikre videre drift av landbruksarealer?

Forsvarsbygg: Årsaken til innløsing av eiendommen er en konsekvens av at anlegget til de militære overvåkningsflyene, MPA, ble vedtatt flyttet. Her ble det gjennomført en ekstra høringsrunde til reguleringsplanen. Først må Forsvaret svare på om de kan ha behov for området. Hvis de ikke trenger dette kan eiendommen leies bort eller selges. Vi planlegger alltid først med Forsvaret, og så går vi videre og tar opp forholdene med landbruket. Dette for å behandle området på en helhetlig og god måte.

Reindrift

Sp: Jeg har et spørsmål til gjennomføringen av undersøkelses- og oppfølgingsprogram for støypåvirkning for reindrift. Kan dere si noe om disse utredningene og hvilke avbøtende tiltak som trengs?

Forsvarsbygg: På Ørlandet har vi god erfaring med å følge opp husdyr, og dette punktet skal vi også følge opp på Evenes. På reindrift er det gjort få undersøkelser med støy fra fly. Dette er tatt opp gjennom reguleringsplanen, og foreslått å gjennomført undersøkelser så snart som mulig før og etter F35 kommer til Evenes. Vi har hatt kontakt med reindriftsnæringa tidligere og for oss er det naturlig å ta kontakt med dem for rådgiving og oppfølging på rein. Dette er ei brei og stor næring i området. Forsvaret følger dette opp i ettertid når flyene har startet med sin virksomhet.

Sp: Et av disse tiltakene antar jeg er å holde regelmessig kontakt med reinbeitedistriktene. Hvordan sikrer dere at reindriftsnæringen har en reell mulighet til innflytelse på aktiviteten på Evenes, spesielt siden reindriftens bruk av arealene varierer fra år til år?

Forsvaret: Reguleringsplanen er tydelig i sitt oppdrag på at det skal opprettes et forum med gjensidig informasjon med reindriftsnæringen, landbruket og Forsvaret, sammen med kommunen. Et konstituerende møte bør skje så snart som mulig der vi finner ut hvor ofte vi bør møtes, og i dialog finner gode løsninger. For vår del kan det være aktuelt å se på hvilke områder vi tar i bruk til øving og trening, og muligheter til å justere flygemønsteret i noen tidsrom. Vi vet også at enkelte av vår aktiviteter vil kreve fleksibilitet.

Naturmiljø

Sp: Er det gjort utredninger eller iverksatt tiltak for å forhindre forstyrrelse av det sårbare dyrelivet i naturreservatene i umiddelbar nærhet til utbyggingen? Spesielt ved tanke på anleggsvirksomhet døgnet rundt rett vet sårbare økosystemer og dyrepopulasjoner.

Forsvarsbygg: I forbindelse med reguleringsplanleggingen er det konsekvensutredet aktuelle temaer i samsvar med et vedtatt planprogram. Dette er gjennomført for natur, miljø og dyreliv hvor det ble pekt på behovet om økt kunnskapsgrunnlag. Derfor er det etablert overvåkning av myr, vannmiljø og fuglepopulasjoner. Forsvarsbygg samarbeider også med Avinor og miljømyndigheter om tellinger og overvåkning av fugl tett opp til rullebanen ifm. tiltak som skal hindre kollisjoner med fly. Vannprøver tas regelmessig og vil bli spesielt fulgt opp ifm ny utslippstillatelse. Oppfølgingsprogram for rein og husdyr vil bli gjennomført. Det ble i 2017 gjennomført botaniske undersøkelser for bruk som referanse ved kommende undersøkelser etter utbyggingen.

Sp: Ved perimeteret ved Solaasen (mellom de to husene som er revet), så har Forsvarsbygg valgt å la et belte med skog stå igjen mellom veien og perimeteret som er satt opp parallelt med fylkesveien. Vi ser at dette har blitt et farlig område for elgpåkjørsler. Når elg går over veien her og møter perimeteret, så er det fare for at den vil returnere over veien når det kommer biler. Kan Forsvarsbygg sørge for snarlig hogst av dette mindre arealet, for å bidra til bedre trafikksikkerhet?

Forsvarsbygg: Dersom dette arealet er på Forsvarets grunn skal vi selvsagt se på det. Hvis hogsten har skjedd på fylkets eller privat grunn skal vi gå i dialog med dem og se på dette slik at trafikksikkerheten ivaretas.


Miljø/forurensning

Sp: Hvilke tiltak skal iverksettes for å forhindre forurensing av Ofotfjorden med langt høyere trykk på avløpssystem grunnet økt aktivitet?

Evenes kom.: Kommunen er ansvarlig for avløpssystemet og har startet en gjennomgang på systemet for å fange opp det som skjer med økt aktivitet på basen. Det er Fylkesmannen som er miljømyndighet og som gir utslippstillatelse for dette avløpet. På grunn av den økte aktiviteten, har vi startet en full gjennomgang av avløpssystemet. Utslippene til Ofotfjorden skal også i framtida være i henhold til utslippstillatelse fra Fylkesmannen. Vi må også sikre at kapasiteten er tilstrekkelig for både flystasjonen, flyplassen og annen utvikling i området.


Eiendom

Sp: Kan det være aktuelt med innløsning av boliger etter de individuelle støymålingene?

Forsvarsbygg: For Evenes er det snakk om støyberegninger som skal utføres, Det er ikke noe krav eller planlagt noen innløsning av boliger. Dette kan kun skje unntaksvis hvis vi ikke klarer å komme ned på 30-35 dB lydnivå innendørs. Dette er unntaket. Det er viktig å si at innløsning er frivillig og ikke et krav.

Anleggsarbeid på flystasjonen


Sp: Den 14/12 kl 1800 ble det gjort sprengning på flyplassområdet som i sterk grad påvirket sivil bebyggelse i nærområdet. På undertegnedes adresse falt bla bilder av veggene og det er usikkerhet om strukturell integritet er påvirket av denne aktiviteten. Hvilke hensyn tas til lokal sivil bebyggelse og hensynet til naboer under utbyggingen når slikt også har forekommet tidligere?

Forsvarsbygg: Det er stor aktivitet inne på basen, og all sprengning som skjer så forholder Forsvarsbygg seg til Avinors instruksverk Det sendes ut varsling til alle som jobber på basen og lufthavna. Sprenging skal skje mellom kl. 07-21. Det er satt opp målinger på bygg innenfor området for å kontrollere styrken når ladningene går av, og disse er så langt innenfor hva som tåles av sårbart utstyr i nærområdet.
Vi skal orientere bedre til folk som er utenfor basen med SMS. Det kan gjøres ved at huseiere sender inn navn, mobilnr, gårds- og bruksnummer (fra matrikkelen) til reguleringsplan.evenes@forsvarsbygg.no

Sp: Den senere tid har det vært mange sprengninger i forbindelse med bygginga av hangaren til P8-flyene. Mange ladninger er mye kraftigere enn ventet, og de fyres gjerne av på ettermiddags- og kveldstid. I flere tilfeller har beboere og barn i en radius på over 1 km blitt redde, og i ett tilfelle har kyr stukket av fra beite. Hvilke tiltak vil Forsvarsbygg sette inn for å hindre disse voldsomme ladningene? Vil Forsvarsbygg ta en befaringsrunde når byggeperiode er over, for å sjekke ut setningsskader på boliger i en kilometers omkrets?

Forsvarsbygg: Sprengningsarbeidet i henhold til arbeidsavtalene med entreprenørene er at det kan foregå i tidsrommet fra 07 om morgenen til kl. 21 om kvelden. Det har forekommet noen få ladninger (totalt sett) etter kl. 21 og dette skal ikke gjøres. Vi har tatt dette opp med entreprenørene, og det var særskilte forhold vedr sikkerhet med sprengstoffet som medførte at det ble utladet senere enn kl. 21.00


Sp: I forhold til byggeaktivitet, har vi på Tårstad vært berørt av sprengingen som foregår. Kan dere si noe om hvor lenge dette blir å pågå? Og er det informasjon noen plass om når det skal sprenges.

Forsvarsbygg: Det er stor aktivitet inne på basen, og all sprengning som skjer så forholder Forsvarsbygg seg til Avinors instruksverk. Sprenging skal skje mellom kl. 07-21.
Vi skal legge til rette for at folk som bor utenfor basen kan få SMS varsling i forkant av sprengningen. Det kan gjøres ved at huseiere sender inn navn, mobilnr, gårds- og bruksnummer (fra matrikkelen) til reguleringsplan.evenes@forsvarsbygg.no

Sp: 133 Luftving har allerede kjørt ut plakater til de lokale butikkene med kontaktinfo til flybasen. Det er fremdeles ikke mulig å finne lokal informasjon til Forsvarsbygg på deres nettsider eller på Evenes kommunes nettsider. Kan Forsvarsbygg gjøre tilgjengelig et telefonnummer på sine nettsider, samt på Evenes kommunens nettsider, slik at man legger til rette for at innbyggerne kan ta kontakt i byggeperioden?

Forsvarsbygg: Det ligger mye informasjon om utbyggingen og fremdriften på www.forsvarsbygg.no/Evenes. Det er i tillegg opprettet en mailadresse vedrørende reguleringsplanen som publikum kan sende spørsmål til reguleringsplan.evenes@forsvarsbygg.no 
For øvrig så kan Forsvarsbygg kontaktes ved å ringe resepsjonen på Evenes i arbeidstiden hvor tlf er 769 17 600. Øvrige henvendelser kan rettes til 468 70 400 (Servicesenter Forsvarsbygg).

Forsvaret

Sp: For mer enn ett år siden ble det satt opp skilt med «Militære restriksjoner» langs veier rundt flystasjonen. Det fulgte ikke med noen informasjon til innbyggerne her heller. Hvilke restriksjoner er det som gjelder?

Forsvaret: Innenfor disse skiltene/markeringene som står på hovedveier er det flere militære anlegg. Det er ingen restriksjoner annet enn å oppholde seg der på normal måte. Publikum som kommer nært kan møte på våre vakter som tar kontakt og spør dem hvem de er, og hvorfor de oppholder seg i umiddelbar nærhet av våre anlegg. Kjenner ikke til andre restriksjoner enn at vaktene i enkelte konsekvenser, kan be om at folk forlater stedet hvis de f.eks oppholder seg i campingbiler på steder der Forsvaret ikke ønsker disse parkert.

Andre tema

Sp: Hvilke evakueringsplaner lages for befolkningen i nærheta av flystasjonen om det skulle oppstå en kritisk situasjon?

Evenes: Området rundt flyplassen og flystasjonen inngår som en del av den ordinære beredskapsplanleggingen i kommunen. Det er ikke grunn til å lage spesielle beredskapsplaner for dette området.

Kontaktinfo 

Forsvarsbygg
Byggherrekontoret på flystasjonen: 769 17 600
Forsvarsbyggs servicesenter: 468 70 400
E-post vedrørende reguleringsplan og utbygging: reguleringsplan.evenes@forsvarsbygg.no 

Forsvaret
Sentralbord: 915 03 003
E-post 133 Luftving Evenes: luft.133lv.henvendelser@mil.no

Henvendelse til kommunene finnes på deres nettsider.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.