Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Anleggsarbeider

Mesteparten av bygge- og anleggsvirksomheten for utbygging av Ørland flystasjon skjer i perioden 2015-2020. Aktiviteten foregår hovedsakelig innenfor flystasjonsområdet, og Forsvarsbygg søker å i minst mulig grad forstyrre den vanlige virksomheten på Ørland.

Bygge- og anleggsaktivitet
Oppdraget med utviklingen av Ørland flystasjon omfatter oppføring av bygg på 40-45.000 m2 og ca. 25.000 m2 ombygging og modernisering av eksisterende bygg. I tillegg kommer infrastruktur og rullebaneforlengelse.

Bygg- og anleggsvirksomheten for utbygging av kampflybasen vil i hovedsak pågå i perioden 2015-2020. Selve bygg- og anleggsaktiviteten vil stort sett foregå innenfor flystasjonsområdet, men som en del av utbyggingen skal det også tilrettelegges for boliger/leiligheter til forsvarsansatte utenfor baseområdet.

Årsverk og boforhold i byggeperioden
Anleggsfasen vil i perioder kreve mange midlertidig stasjonerte arbeidere. Tilsammen er det beregnet ca. 1000-1500 årsverk i hele byggeperioden for kampflybasen, fordelt over flere år (2014/15–2020). I snitt er det beregnet ca. 300 årsverk med bygg- og anleggsarbeidere årlig. Forsvarsbygg lagt til rette for å sikre ordnede boforhold for tilreisende bygg- og anleggsarbeidere gjennom innlosjering på anleggshotellet.

I anleggsfasen vil det i tillegg til de årsverk som er direkte knyttet til utbyggingen (bygg- og anleggsarbeidere) være en opptrapping av lokale årsverk (leveranser av varer og tjenester). Disse kan utgjøre opp mot 100 lokalt sysselsatte på det meste, men vil trappes ned når anleggsfasen er over.

Anleggstrafikk
Transport av fyllmasser, hovedsakelig pukk, utgjør klart den største andelen (66 %) av total transport. I tillegg til fyllmasser transporteres betong og asfalt, bygningsmaterialer med mer inn til anleggsområdet. Den økte trafikkmengden i anleggsperioden er merkbar, men anleggstrafikken går på veier med generelt lite trafikk, slik at kapasiteten på veinettet for annen trafikk vil fortsatt være god. Etter et par år med betydelig bygg- og anleggsvirksomhet er erfaringen at påvirkningen for lokalsamfunnet er noe mindre enn forventet.

Størsteparten av anleggstrafikken vil foregå fra vinter 2016 til og med sommer 2019. Intensiteten i trafikk og aktivitet vil variere noe, blant annet ut fra sesongbetonte anleggsarbeider. Etter denne perioden vil det fortsatt være en del trafikk, men generelt i et noe mindre omfang.

Trafikksikkerhetsmessige og aktuelle avbøtende miljømessige tiltak for massetransport blir fortløpende vurdert i samråd med Ørland kommune og veimyndighetene. På bakgrunn av anleggstrafikkens størrelse og trafikksikkerhet, skjer den generelle transporten via hovedporten. Hovedporten ble i 2014 bygget om for å tilpasses anleggstrafikken.

Det er innført redusert fartsgrense fra rundkjøring ved Brekstad sentrum, forbi Hårberg skole og innkjøring til flystasjonen, samt etablert fartsdumper ved Hårberg skole.

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.