Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eiendommen etter innløsning

Hvordan er prosessen etter innløsning?
Alle som aksepterer tilbud om innløsning vil i utgangspunktet ha mulighet til å fortsette å bo i huset inntil to år etter avtaleinngåelse, men det er mulig å gjøre avtale om tidligere flytting. Forsvarsbygg er eiere av bygget fra og med at skjøtet er tinglyst, som vil skje i tiden etter avtaleinngåelse.

Hva vil det være mulig å ta med fra boligen?
Omfanget av hva som kan tas med fra boligen avtales nærmere under forhandlingene, men i prinsippet skal alt varig innredning og utstyr som er fastmontert, eller særskilt tilpasset bygningen, følge med boligen.

Hva skjer med fraflyttede boliger og andre støyømfintlige boenheter?
Når vi blir eiere av boliger er den vanlige praksisen at eiendommen skal avhendes. Dette vil si at den selges eller rives. Vi ser på muligheten for å selge ervervede boliger for flytting til et sted med mindre støy, slik at de fortsatt kan brukes som boliger. Hvis denne løsningen ikke lar seg gjennomføre vil vi søke kommunen om å få revet bygningen. Både riving og flytting må godkjennes av kommunen i henhold til plan og bygningsloven.

Noen boliger er også vernet, se spørsmål om vern.

Hvordan håndteres riving?
Etter at boligen er fraflyttet vil vi gi den tilsyn for å forhindre eventuelt uønsket bruk/skadeverk. Riving vil skje på en miljømessig forsvarlig måte. Både riving og flytting må godkjennes av kommunen i henhold til plan- og bygningsloven.

Hva vil skje med gjenstående tomt?
Vi vil ta ansvar for at det blir ryddet etter at boligen er fraflyttet og bygget revet/flyttet. Gjenstående tomt, vil denne bli vurdert opp mot Forsvarets behov eller søkt solgt til andre grunneiere for dyrka mark eller annet formål, i henhold til kommuneplanens arealdel.

Hvilke boliger er vernet?
I Ørland kommunes kommuneplan for rød sone, endelig avklart av Kommunal- og moderniseringsdepartementet februar 2018, er det vedtatt regionalt vern av et omfang av boliger og andre bygninger i rød støysone. Det er ca. 30 boliger i rød sone som i henhold til kommuneplanen har status som regionalt vernet. Regionalt vern vil si at byggene skal bevares på stedet. Ca. 10 av boliger i rød sone er lokalt vernet. Dette vil si at byggene skal bevares, men at de kan flyttes. 

Hva skjer med regionalt vernede boliger?
Det er Forsvarsbygg som vil bli eiere av de vernede boligene i rød støysone, der hvor boligeiere takker ja til frivillig innløsning. Vi vil ta ansvar for byggene vi blir eiere av og ivareta dem i henhold til vernebestemmelser. Vi vil søke å finne en ny aktiv bruk, men hvordan byggene skal brukes må utredes nærmere i samråd med kommune og andre interessenter. Eventuelt annen bruk skal ikke være til sjenanse for de som har eiendom inntil.

Et alternativ for bruk av vernede boliger kan være tilbakeleie. Dette innebærer at grunneiere med regionalt vernede boliger kan leie tilbake våningshusene etter at vi er tinglyst som eier - etter visse vilkår. Tidligere eier skal stå for vedlikeholdet og det er ikke anledning til å bruke bygget som bolig.  

Mer informasjon?
Vi har eget prosjektkontor for berørte av utbyggingen i 1. etg. i Meieriveien 5 i Brekstad sentrum (Næringsgården). Åpningstider er 9-15, men det er mulig å gjøre spesifikke avtaler.

Du kan også kontakte oss på post@forsvarsbygg.no.

Se kart

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.