Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Flygemønster og -rutiner

Hvordan blir støybelastningen for Ørland sammenlignet med dagens situasjon?
I dag er Ørland flystasjon base for om lag 1/3 av jagerflyflåten, men flystasjonen vil bli bygd ut for å være hovedbase og betjene størstedelen av den norske flåten av jagerfly. Det nye flyet F-35 avgir mer støy enn dagens F-16. For å redusere støybelastningen for omgivelsene er flygemønsteret lagt om slik at belastningen for omgivelsene reduseres. Sammenliknet med dagens situasjon vil det bli omtrent dobbelt så mange flybevegelser. Støynivået i områdene øst for flystasjonen vil bli omtrent som i dag, mens på vest- og sydsiden vil det bli høyere støynivå.

Se kart over dagens og fremtidig rød (mest støyutsatt) og gul (mindre støyutsatt) sone her.

Hvilket flygemønster er gjeldende?
Mønsteret innebærer justert trase i sydvest (rundt Garten), med sving mot vest ved oppnådd høyde 400 fot.

Se kart over flygemøsteret for F-35, og hvilke områder ved flystasjonen som blir mest (rød sone) og mindre (gul sone) utsatt for støy her.

Må vi regne med mye flygeaktivitet om nettene?
Nattflyging, det vil si flygning etter kl. 23, skjer i relativt liten grad og det vil oftest skje som landinger. Mørkeflygning er noe pilotene skal trene på. Øvelser som ikke følger normal aktivitet skal i utgangspunktet varsles på forhånd.

Hvordan beregnes flystøy?
For å dokumentere flystøy blir det gjort beregninger i samsvar med en beregningsmetode som er godkjent av forurensningsmyndighetene. Tilsvarende godkjente beregningsmetoder blir brukt for å beregne støy fra vegtrafikk og støy fra jernbane/sporvei. Det er forankret i regelverket at beregninger brukes for å dokumentere støy.

Hvordan kan vi være sikre på at flygemønstret blir fulgt?
For å oppnå forutsigbarhet for de som bor i nærheten er det viktig at flygemønsteret som forutsettes blir etterlevd. Flygemønster og de prosedyrer som hovedflystasjonen har for avganger og landinger er avgjørende for hvor og hvordan «støyavtrykket» på bakken blir. Det er flystasjonens ansvar å sørge for at flygere forholder seg til basens flygemønster. I henhold til reguleringsplan med bestemmelsen vil Forsvarsbygg i samarbeid med Forsvaret etablere et system for registrering og rapportering til sivilsamfunnet av faktisk støybelastning og flygemønster. 

Vil det bli etablert målestasjoner for å følge opp støybildet og flygemønster?
Ja, det vil bli etablert to faste støymålere på flystasjonen og én mobil støymåler.

Hvorfor kan det være forskjeller mellom beregninger og målinger?
Mens beregninger viser gjennomsnittsnivåer og maksimalnivåer, vil enkeltmålinger vise det faktiske støyavtrykket. Jagerflyene flyr i korridorer, som vil si områder flyene flyr innenfor. I tillegg påvirkes lydutbredelsen av været. Avvik på grunn av sikkerhetsmessige hensyn kan dessuten forekomme.

Vil det være fare for hørselskade?
De nye F-35 er beregnet å avgir mer støy enn F-16. Dersom en befinner seg nær rullebanen vil det kunne være behov for hørselvern. Det vil bli satt opp varselskilt i de sonene rundt flybasen som er mest utsatt for støy. Like ved rullebanen vil det være en risiko for hørselsskade, for eksempel ved arealer for sivil lufthavn. Lufthavnen har egen skilting for støy.

Hvordan får vi innblikk i registrert flystøy?
Det vil bli lagt opp til regelmessig rapportering av dokumentert flystøy i henhold til avtale med kommunen. Tilgangen til informasjonen om Forsvarets aktiviteter vil være begrenset, men kommunen vil få tilgang til nødvendige data, etter nærmere avtale. Forsvaret og Forsvarsbygg vil samarbeide med kommunen om informasjon til samfunnet.

Skal alle jagerfly fly etter nytt flygemønster?
Ja, alle jagerfly, også F-16, skal fly etter det nye flygemønsteret, mens øvrige fly skal ikke fly etter nytt mønster.

Se kart

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.