Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Landbruk

Hva gjør Forsvarsbygg for å ivareta landbruket?
Forsvarsbygg sin målsetning har hele tiden vært at dyrket jord fortsatt skal kunne drives så langt som mulig både innenfor og utenfor planområdet etter bygging av kampflybasen. 

Med støtte fra blant annet Forsvarsbygg utførte Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (i dag en del av Norsk Institutt for Bioøkonomi)) og Norsk senter for bygdeforskning en utredning med overordnet mål om å finne mulige tilpasningsstrategier for mest mulig aktiv jordbruksproduksjon i kjølvannet av etableringen av kampflybasen. Dette landbruksprosjektet så på muligheter og alternative scenarier for utviklingen av landbruket på Ørlandet. Du kan lese rapporten her.

Reguleringsplanens bestemmelser angir at det skal gjennomføres oppfølgende undersøkelser i landbruket for å avklare konsekvenser. Dette har blitt fulgt opp i en miljøoppfølgingsplan (MOP). Forsvarsbygg har i samråd med landbruksmyndighetene og Mattilsynet satt i gang oppfølgende undersøkelser om husdyr og husdyrproduksjon.

I hvor stor grad vil landbruket på Ørland bli berørt av utbyggingen?
Utbyggingen av flystasjonen vil få noen konsekvenser for landbruket i form av arealbeslag og økt støy, men i stor grad vil landbruk på Ørland kunne drives som før.

Det er svært få landbrukseiendommer med husdyr på eiendommen som vil få et fremtidig beregnet lydnivå som overstiger dagens høyeste støynivå for husdyrbruk (MFNday 106 dB). Totalt vil 33 gårdsbruk ut fra beregningene ha krav på tilbud om kjøp.

Det er fortsatt usikkerhet for noen husdyrbruk med de høyeste fremtidige støynivåene, hvor en er avhengig av mer dokumentasjon for å kunne gi svar på om hvor stor grad dyra blir påvirket av støyen. I samråd med landbruksmyndighetene og Mattilsynet har Forsvarsbygg derfor satt i gang oppfølgende undersøkelser i tilknytning til husdyr og husdyrproduksjon, med målsetning om å ha tilfredsstillende undersøkelser i løpet av 2018.

Hvilke bygninger på landbrukseiendommen erstatter Forsvarsbygg?
Dersom tilfredsstillende støynivå på våningshuset ikke kan oppnås, vil berørte gårdsbruk, i henhold til reguleringsbestemmelsene, få tilbud om innløsning (kjøp) eller støytiltak på våningshus og eventuelt kårbolig.

Det er boligen som regnes som støysensitiv bebyggelse og dermed bofunksjonen som blir erstattet. Næringsbygg eller driftsbygninger er her ikke inkludert. 

Forsvarsbygg vil i forhandlinger med hver enkelt grunneiere/gårdbruker se nærmere på hvordan den enkelte grunneiere/gårdbruker blir berørt. Boenheter på landbrukseiendommer håndteres ut over dette etter samme prosedyrer og prosess som andre boliger i støyutsatte områder (Les mer om vedtak og bestemmelser her).

Vil berørte gårdbrukere få ulempeerstatning?
Forsvarsbygg vil erstatte dokumenterbare og etterprøvbare ulemper på gjenværende eiendom. Forsvarsbygg vil for alle gårdsbruk dette gjelder forhandle med den enkelte. For husdyrbruk er vi avhengig av mer dokumentasjon for å kunne konkludere med hvordan dyra reagerer på det fremtidige støynivået. 

Hva har gjøres for å avdekke husdyrs reaksjoner på støy?
For å hente inn kunnskap om hvordan storfe reagerer på forstyrrelser fra flyaktivitet ble det i 2013 og 2014 gjennomført observasjoner av besetninger, kombinert med støymålinger. Undersøkelsene ble utført i samarbeid med gårdbrukere, lokal og regional landbruksforvaltning og Mattilsynet og ledet av Norges universitet for miljø- og biovitenskap (NMBU). 

En er avhengig av mer dokumentasjon for å avdekke hvordan dyra ved husdyrbruk med de høyeste fremtidige støynivåene reagerer, blant annet med de nye F-35 kampflyene. I samråd med landbruksmyndighetene og Mattilsynet har Forsvarsbygg derfor satt i gang oppfølgende undersøkelser i tilknytning til husdyr og husdyrproduksjon, med målsetning om å ha tilfredsstillende undersøkelser i løpet av 2018.

Husdyrundersøkelser med overflygninger med fremtidig flygemønster med F-16 ble gjennomført i uke 35 2017. Se rapporter fra husdyrundersøkelsene i menyen på denne siden.

Hva vil skje med ervervede våningshus?
Forsvarsbygg ser på muligheten for å selge ervervede boliger for flytting til et sted med mindre støy slik at de fortsatt kan brukes som boliger. Hvis denne løsningen ikke lar seg gjennomføre vil Forsvarsbygg søke kommunen om å få revet bygningen. I Ørland kommunes forslag til ny kommuneplan for rød sone ble det lagt opp til vern av et stort antall bygninger, men blant annet på grunn av det store omfanget til vern, leverte Forsvarsbygg innsigelse til planen.

Dersom vi blir eiere av vernede bygninger, vil vi ivareta disse i henhold til krav i lovverket. Forsvarsbygg arbeider i samarbeid med Ørland kommune for å få på plass en velfungerende ordning for avhending av boliger og tomter.

Hva ble gjort med grunnervervet til forlengelsen av rullebanen?
Utbyggingsbehovet har medført kjøp av nødvendig grunn fra aktive landbrukseiendommer. Arealet for utvidelsen av flystasjonen ble ervervet ved inngåelse av minnelige avtaler med berørte grunneiere. Forsvarsbygg kjøpte inn erstatningsareal for å kunne tilby grunneiere berørte av arealutvidelsen erstatningsjord. Alle berørte grunneiere ble tilbudt erstatningsareal/makeskifte hvorav to parter takket ja og øvrige ønsket og mottok kontanterstatning. 

Mer informasjon
På mandager har vi åpen kontordag i vårt prosjektkontor i Meieriveien 5 i Brekstad sentrum fra kl. 11.30 til 18.30. Her kan alle som ønsker det komme innom med spørsmål eller for en uformell prat. Du kan også kontakte oss på post@forsvarsbygg.no.

Se kart

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.