Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Støyreduserende tiltak på boliger

Hvem kan regne med å få tiltak?
Flere hundre boliger som ligger i gul støysone vil bli undersøkt for å avklare om det er behov for å gjennomføre byggmessige tiltak på boligen for å oppfylle reguleringsbestemmelsenes krav til innendørs lydnivå.

Ikke alle boliger som blir undersøkt vil få tilbud om tiltak, da det forventes at en del boliger vil oppfylle kravene til innendørs lydnivå uten at tiltak gjennomføres. Ca. 2/3 av boligene som ligger i "gul støysone" til flystasjonen, det vil si over 1000 boliger, vil få tilbud om å bli undersøkt med tanke på støytiltak for å oppfylle reguleringsbestemmelsenes krav til innendørs lydnivå. Ikke alle boligene som utredes vil få tilbud om tiltak.

Hvilke boliger som vil få tiltak, og hva slags, avgjøres etter befaring og utredning som utføres av Multiconsult på vegne av Forsvarsbygg. Befaringer av boliger gjennomføres for å innhente nødvendig informasjon om bygget og legges til grunn for det videre arbeidet som Multiconsult gjennomfører for å avklare behov og omfang av eventuelle tiltak. Befaringene startet opp høsten 2015 og vil fortsette i 2017 og ut i 2018.

Bor du på Ørland og lurer på de beregnede støyverdiene for din bolig? Send en e-post til post@forsvarsbygg.no så hjelper vi deg!

Når blir befaringer gjennomført?
Kartene nedenfor viser oversikt over områder for planlagte befaringer for vurdering av støytiltak. Kartene er datert desember 2016 og det kan komme endringer.

Agdenes (pdf)

Aune/Hårberg (pdf)

Brekstad (pdf)

Garten/Beian/Grande (pdf)

Uthaug (pdf)

Når blir tiltak gjennomført?
Arbeidet med støytiltak startet opp i januar 2017. I følge reguleringsbestemmelsene skal prosessen med støyisoleringstiltak være sluttført innen utgangen av 2019.

Nøyaktig når hver enkelt bolig vil få utført arbeidene avtales med hver enkelt boligeier og gjennomføres i en rekkefølge som er mest mulig effektiv. Hovedregelen er at de som har fått befaring, er de som også står først i køen i forhold til gjennomføringen av de fysiske arbeidene.

Hver enkelt bolig med krav på tiltak blir ut over dette en del av én av flere entrepriser og er slik en del av en anbudsprosess som lyses ut på normalt vis. Oppstart vil derfor følge etter befaring, prosjektering og anbudsprosess.

Hvordan er prosessen fra A til Å fra befaring til gjennomførte tiltak?
Oversikten nedenfor viser prosessen for utførelse av støytiltak, fra første henvendelse og til ferdig utførte tiltak og til ett-årsbefaring. Formålet er å gjøre det mer klart for boligeierne hva som skal skje, omtrent når det vil skje, omtrentlig varighet og hvem som til enhver tid er involvert. Illustrasjonen vil kunne bli endret.

Hver enkelt boligeier vil på felles informasjonsmøte, og evt individuelle møter, få klarhet i forhold knyttet til utførelse av tiltakene i deres bolig. De vil også få klarhet i hvordan dialogen skal skje i forbindelse med utførelse av tiltakene.

Oversikt støytiltak

Forkortelser: MC: Multiconsult, FB: Forsvarsbygg.

Last ned pdf av oversikten.

Hvem er kontaktpunkt under selve utførelse av tiltakene?
Det er byggeleder, innleid av Forsvarsbygg, som vil være kontaktpunkt mellom entreprenør og boligeier under selve utførelse av tiltakene. Byggeleder har en viktig rolle med å følge opp arbeidene underveis. Boligeierne møter byggeleder første gang i felles informasjonsmøte for alle boligeiere innenfor neste anbud/entreprise og han/hun vil følge hver boligeier tett opp i resten av prosessen.

Hvordan kan vi være sikre på at tiltakene som utføres er med rett kvalitet?
Forsvarsbyggs byggeleder vil følge opp entreprenør tett under hele prosessen ved utførelse av tiltakene og frem til ferdigstillelse. Forsvarsbygg har ansvaret for å signere avtale med entreprenør i henhold til regelverket. Det holdes oppstartsmøter med hver enkelt boligeier der boligeier, Forsvarsbygg og entreprenør deltar. Her går vi gjennom detaljer for utførelse av arbeidene og avklarer forventninger. Byggeleder følger opp arbeidene som utføres, men dersom boligeier skulle oppdages feil eller være usikker på det som utføres underveis i prosessen, er byggeleder kontaktpunkt. Boligeier skal ikke overta huset med utførte støytiltak før Forsvarsbygg har sikret at tiltakene er godkjent og riktig utført.

Vil boligeierne få noen form for erstatning ved feil utførelse eller overskridelse i fremdriftsplan for tiltakene?
Entreprenøren vil få dagbøter for overskridelse i fremdriftsplan. Ut over dette vil ikke boligeierne få noen økonomisk kompensasjon, ut over den summen som alle boligeiere får utbetalt fra entreprenør (2000,- per eiendom) - nedfelt i avtalen mellom Forsvarsbygg og entreprenør.

Hvordan gjennomføres befaringene?
Multiconsult gjennomfører befaringene på vegne av Forsvarsbygg. På befaringen vil det bli tatt mål i alle oppholdsrom, registrert oppbygning av tak og yttervegger, tatt bilder innendørs og utendørs, samt kartlagt eksisterende ventilasjonsforhold. Dersom eiendommen har utleiedel må denne også stilles til disposisjon for befaring på samme tidspunkt. Multiconsult ønsker en del informasjon om boligen til å gjøre sine undersøkelser. Dette, og annen informasjon om befaringene, blir beskrevet i brevet som sendes til boligeier.

Informasjon og registreringer fra befaringene legges til grunn i det videre arbeidet. Innendørs lydnivå og behov for eventuelle ekstra tiltak beregnes i henhold til anerkjente beregningsmetoder. Det skal ikke foretas lydmålinger på befaringen.

Hva skjer hvis konklusjonen er at min bolig skal ha tiltak?
Hvis Multiconsults undersøkelser viser at en bolig skal ha tiltak vil disse først bli beskrevet og presentert for boligeier i en naborapport. Deretter inngår Forsvarsbygg en avtale med boligeier om omfanget av de byggmessige tiltakene som skal til for å oppfylle reguleringsbestemmelsenes krav til innendørs lydnivå. Så utarbeides det et arbeidsgrunnlag med detaljert beskrivelse av tiltak og utførelse. Byggebeskrivelsen danner grunnlaget for valg av entreprenør og utførelse av arbeidet. Forsvarsbygg har ansvar og betaler for hele dette arbeidet.

Se mal for avtale med boligeiere som tilbys støytiltak (gul støysone) (pdf)
Se mal for avtale med boligeiere som avslår tilbud om innløsning og tilbys støytiltak (rød støysone) (pdf)

Hva er slags tiltak er det snakk om?
Aktuelle støyreduserende tiltak kan være utskifting av ventiler og/eller vinduer i noen eller alle rom med støyfølsomt bruk (oppholdsrom). Det kan også bli behov for å gjøre innvendige eller utvendige tiltak på vegger og/eller tak. Tiltakene vil variere og tilpasses hver enkelt bolig for å oppfylle reguleringsplanens bestemmelser.

Kan man si nei til befaring?
Man kan reservere seg mot befaring, men da blir det dessverre ikke mulig å vurdere behovet for eventuelle støydempende tiltak på eller i boligen. Befaringen er en nødvending del av de undersøkelsene som må gjennomføres for å avklare om boligen trenger tiltak, og eventuelt hva slags tiltak som er nødvendig.

Hvorfor får ikke fritidsboliger tilbud om støytiltak?
Forsvarsbygg vil tilby innløsning for fritidsboliger som overskrider reguleringsbestemmelsens krav til utendørs lydnivå. For innendørs lydnivå viser reguleringsbestemmelsene til Norsk standard (NS) 8175 og forurensningsforskriften. Da hverken NS 8175 eller forurensningsforskriften har krav til innendørs lydnivå i fritidsbolig, har ikke Forsvarsbygg hjemmel til å tilby støytiltak på fritidsboliger.

Kan man gjennomføre støytiltakene i egen regi og få refundert kostnadene av Forsvarsbygg?
Nei. Det er fordi Forsvarsbygg er ansvarlig tiltakshaver for støyutbedringen, og derfor må ha kontroll på hele prosessen for å sikre at de relevante kravene i reguleringsbestemmelsene blir oppfylt.  

Kan boligeier engasjere Forsvarsbygg sin entreprenør til å gjøre tilleggs-/endringsarbeid, for boligeiers regning og risiko, mens entreprenøren utfører støytiltaksarbeidene?
Siden Forsvarsbygg er tiltakshaver for arbeidene og flere hundre boliger skal få tiltak innenfor en stram tidsramme, har vi ikke kapasitet til å inngå skreddersydde avtaler med hver enkelt. Dersom entreprenøren har tid og anledning til å påta seg tilleggsarbeid, og dette verken medfører noen forsinkelse i oppdraget eller at Forsvarsbygg som tiltakshaver påtar seg noe ansvar, kan dette aksepteres etter avtale med Forsvarsbygg. Slike forhold er nærmere regulert i avtalemalen som legges til grunn for avtalen mellom Forsvarsbygg og bygningseier.

Mer informasjon
På mandager har vi åpen kontordag i vårt prosjektkontor i Meieriveien 5 i Brekstad sentrum fra kl. 11.30 til 18.30. Her kan alle som ønsker det komme innom med spørsmål eller for en uformell prat. Du kan også kontakte oss på e-post: post@forsvarsbygg.no.

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.