Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Støyreduserende tiltak på boliger

Hvem kan regne med å få tiltak?
Alle boliger i gul støysone skal få tilbud om befaring med tanke på støytiltak, for å oppfylle reguleringsbestemmelsenes krav til innendørs lydnivå. Unntaket gjelder for de boliger som er bygget etter at reguleringsplanen ble endelig vedtatt, og som dermed skal følge krav i reguleringsplanen.

Dette betyr at rundt 1300 boliger vil få tilbud om befaring. Ikke alle boligene som utredes vil få tilbud om tiltak, da vi forventer at en del boliger vil oppfylle kravene til innendørs lydnivå uten at tiltak gjennomføres. Dette antar vi å gjelde rundt 400-500 boliger.

Årsaken til at vi gjennomfører flere befaringer enn vi regner med å gi tiltak, er for å sikre at alle boliger som har behov for støytiltak skal få det i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser.

Hvilke boliger som vil få tiltak, og hva slags, avgjøres etter befaring og utredning som utføres av Multiconsult på vegne av Forsvarsbygg. Befaringer av boliger gjennomføres for å innhente nødvendig informasjon om bygget og legges til grunn for det videre arbeidet som Multiconsult gjennomfører for å avklare behov og omfang av eventuelle tiltak. Befaringene startet opp høsten 2015 og vil fortsette ut i 2018.

Når blir befaringer gjennomført?
Kartene nedenfor viser oversikt over områder for planlagte befaringer for vurdering av støytiltak. Kartene er veiledende og det kan komme endringer. (Sist oppdatert 1. februar 2018.)  

Agdenes (pdf)

Aune/Hårberg (pdf)

Brekstad (pdf)

Garten/Beian/Grande (pdf)

Uthaug (pdf)

Når blir tiltak gjennomført?
Arbeid med støytiltak startet opp i januar 2017. I følge reguleringsbestemmelsene skal prosessen med støyisoleringstiltak være sluttført innen utgangen av 2019.

Nøyaktig når hver enkelt bolig vil få utført arbeidene avtales med hver enkelt boligeier og blir gjennomført i en rekkefølge som er mest mulig effektiv. Hovedregelen er at de som har fått befaring er de som også står først i køen i forhold til gjennomføringen av de fysiske arbeidene.

Hver enkelt bolig med krav på tiltak blir ut over dette en del av én av flere entrepriser og blir en del av en anbudsprosess som lyses ut på normalt vis. Oppstart vil derfor følge etter befaring, prosjektering og anbudsprosess.

Hvordan er prosessen fra A til Å fra befaring til gjennomførte tiltak?
Oversikten nedenfor viser prosessen for utførelse av støytiltak, fra første henvendelse og til ferdig utførte tiltak og til ett-årsbefaring. Formålet er å gjøre det mer klart for boligeierne hva som skal skje og når, omtrentlig varighet og hvem som til enhver tid er involvert. (Oversikten vil kunne bli endret.)

Hver enkelt boligeier vil på felles informasjonsmøte, og evt individuelle møter, få nærmere klarhet i prosess og utførelse av tiltakene på deres bolig.

Oversikt støytiltak

Forkortelser: MC: Multiconsult, FB: Forsvarsbygg.

Last ned pdf av oversikten.

Hvem er kontaktpunkt under utførelse av tiltakene?
Det er byggeleder, innleid av Forsvarsbygg, som vil være kontaktpunkt mellom entreprenør og boligeier under utførelse av tiltakene. Byggeleder har en viktig rolle med å følge opp arbeidene underveis. Boligeierne møter byggeleder første gang i felles informasjonsmøte for alle boligeiere innenfor neste anbud/entreprise og han/hun vil følge hver boligeier tett opp i resten av prosessen. Se informasjonsside om støytiltak for kontaktopplysninger.

Hvordan kan vi være sikre på at tiltakene som utføres er med rett kvalitet?
Byggeleder vil følge opp entreprenør tett under hele prosessen ved utførelse av tiltakene og frem til ferdigstillelse. Forsvarsbygg har ansvaret for å signere avtale med entreprenør i henhold til regelverket.

Det holdes oppstartsmøter med hver enkelt boligeier der boligeier, Forsvarsbygg og entreprenør deltar. Her går vi gjennom detaljer for utførelse av arbeidene og avklarer forventninger. Byggeleder følger opp arbeidene som utføres, men dersom boligeier skulle oppdage feil eller være usikker på det som utføres underveis i prosessen, er byggeleder kontaktpunkt.

Boligeier skal ikke overta huset med utførte støytiltak før vi har sikret at tiltakene er godkjent og riktig utført.

Vil boligeierne få noen form for erstatning ved feil utførelse eller overskridelse i fremdriftsplan for tiltakene?
Entreprenøren vil få dagbøter for overskridelse i fremdriftsplan. Boligeierne vil ikke få noen økonomisk kompensasjon, ut over den summen som alle boligeiere får utbetalt fra entreprenør (2000,- per eiendom). Summen er nedfelt i avtalen mellom Forsvarsbygg og entreprenør.

Hvordan gjennomføres befaringene?
Multiconsult gjennomfører befaringene på vegne av Forsvarsbygg. På befaringen vil det bli tatt mål i alle oppholdsrom, registrert oppbygning av tak og yttervegger, tatt bilder innendørs og utendørs, og kartlagt eksisterende ventilasjonsforhold.

Dersom eiendommen har utleiedel må denne også stilles til disposisjon for befaring. Multiconsult ønsker en del informasjon om boligen til å gjøre sine undersøkelser. Dette, og annen informasjon om befaringene, blir beskrevet i brevet som sendes til boligeier (Se brevet på informasjonsside om støytiltak). 

Informasjon og registreringer fra befaringene legges til grunn i det videre arbeidet. Innendørs lydnivå og behov for eventuelle ekstra tiltak beregnes i henhold til anerkjente beregningsmetoder. Det skal ikke foretas lydmålinger på befaringen.

Hva skjer hvis konklusjonen er at min bolig skal ha tiltak?
Hvis Multiconsults undersøkelser viser at en bolig skal ha tiltak vil disse først bli beskrevet og presentert for boligeier i en naborapport. Deretter inngår vi en avtale med boligeier om omfanget av de byggmessige tiltakene som skal til for å oppfylle kravene til innendørs lydnivå. Så utarbeides det et arbeidsgrunnlag med detaljert beskrivelse av tiltak og utførelse. Byggebeskrivelsen danner grunnlaget for valg av entreprenør og utførelse av arbeidet. Forsvarsbygg har ansvar og betaler for hele dette arbeidet. (Se mal for avtale med boligeiere som får tilbud om støytiltak på informasjonsside om støytiltak).

Hva om min bolig ikke har rett på tiltak?
Vi antar at rundt 400-500 som har hatt befaring ikke får tilbud om støytiltak. Årsaken til at vi gjennomfører flere befaringer enn vi regner med å gi tiltak, er for å sikre at alle boliger som har behov for støytiltak skal få det, i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser. De som har hatt befaring, men ikke har rett på tiltak, vil få informasjon enten via brev eller via e-post. Det utarbeides naborapport også for boliger som ikke får tiltak og denne legges også ved. Boligeiere dette angår vil motta brev etter hvert som vi har kapasitet til å sende de ut. Boliger som har rett på tiltak prioriteres, da de er tilknyttet prosess med entrepriser.

Hva er slags tiltak er det snakk om?
Aktuelle støyreduserende tiltak kan være utskifting av ventiler og/eller vinduer i noen eller alle rom med støyfølsomt bruk (oppholdsrom). Det kan også bli behov for å gjøre innvendige eller utvendige tiltak på vegger og/eller tak. Tiltakene vil variere og tilpasses hver enkelt bolig for å oppfylle reguleringsplanens bestemmelser.

Kan man si nei til befaring? 
Det er mulig å reservere seg mot befaring, men da blir det dessverre ikke mulig å vurdere behovet for eventuelle støydempende tiltak for boligen. Befaringen er en nødvending del av de undersøkelsene som må gjennomføres for å avklare om boligen trenger tiltak og eventuelt hvilke.

Hva vil det si at det etter en kost-nytte-vurdering ikke gjøres tiltak?
Ved kost-nytte-vurderinger ses det på hvor mye et foreslått tiltak vil redusere i dB opp mot kostnadene for tiltaket. Jo lavere innendørs lydnivå før tiltak, jo mer reduseres hva som anses som akseptable kostnader. Det er også forskjeller på hvilke rom det gjelder (stue, kjøkken, soverom).

Hvorfor får ikke fritidsboliger tilbud om støytiltak?
Forsvarsbygg vil tilby innløsning for fritidsboliger som overskrider reguleringsbestemmelsens krav til utendørs lydnivå. For innendørs lydnivå viser reguleringsbestemmelsene til Norsk standard (NS) 8175 og forurensningsforskriften. Da hverken NS 8175 eller forurensningsforskriften har krav til innendørs lydnivå i fritidsbolig, har ikke Forsvarsbygg hjemmel til å tilby støytiltak på fritidsboliger.

Kan man gjennomføre støytiltakene i egen regi og få refundert kostnadene av Forsvarsbygg?
Nei, fordi Forsvarsbygg er ansvarlig tiltakshaver for støyutbedringen, og må ha kontroll på hele prosessen for å sikre at de relevante kravene i reguleringsbestemmelsene blir oppfylt.  

Kan boligeier engasjere Forsvarsbygg sin entreprenør til å gjøre tilleggs-/endringsarbeid, for boligeiers regning og risiko, mens entreprenøren utfører støytiltaksarbeidene?
Siden Forsvarsbygg er tiltakshaver for arbeidene og flere hundre boliger skal få tiltak innenfor en stram tidsramme, har vi ikke kapasitet til å inngå skreddersydde avtaler med hver enkelt. Dersom entreprenøren har tid og anledning til å påta seg tilleggsarbeid, og dette verken medfører noen forsinkelse i oppdraget eller at Forsvarsbygg som tiltakshaver påtar seg noe ansvar, kan dette aksepteres etter avtale med Forsvarsbygg. Slike forhold er nærmere regulert i avtalemalen som legges til grunn for avtalen mellom Forsvarsbygg og bygningseier.

Mer informasjon?
Vi har eget prosjektkontor for berørte av utbyggingen i 1. etg. i Meieriveien 5 i Brekstad sentrum (Næringsgården). Åpningstider er 9-15, men det er mulig å gjøre spesifikke avtaler. Se byggeledernes kontaktinformasjon her. Mandager har vi utvidede åpningstider fra kl. 11.30 til 18.30.

Du kan også kontakte oss på post@forsvarsbygg.no.

Se kart

Informasjonsside - Støytiltak

På denne siden har vi samlet aktuelle dokumenter og informasjon relatert til prosessen for støytiltak.

Informasjonsside - støyreduserende tiltak

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.