STATUS

 • Fjerning av tunge anlegg og eksplosivrydding (2006-2012)
 • Videre rydding avhengig av akseptabelt nivå for restrisiko (2013-2020)

Norgeshistoriens største naturrestaurering på Hjerkinn

Et 165 kvadratkilometer stort skytefelt omgjøres til verneområde i et av Nord-Europas mest unike naturområder.

Skyttelbuss på Snøheimvegen og info om ferdselsrestriksjoner på Hjerkinn

Norsk villreinsenter Nord drifter skyttelbuss på Snøheimvegen i 2016.

Forsvarsbygg Skifte Eiendom er dermed i førersetet for et helt unikt miljøprosjekt i norsk og internasjonal målestokk. Dette er samtidig et pionerarbeid for både forsvars- og naturvernsektoren. Prosjektet vil styrke det rike og sårbare dyre- og plantelivet i området, blant annet økt sikring av et av Nord-Europas største økosystem med villrein.

Tilbake til naturen

Det 165 kvadratkilometer store Hjerkinn skytefelt har vært det største skytefeltet Forsvaret har hatt i Sør-Norge, inntil Regionfelt Østlandet ble tatt i bruk i 2005. Feltet ble etablert i 1923 og har etter krigen vært brukt til skarpskyting for Forsvaret, i tillegg har allierte nasjoner benyttet feltet. Skytefeltet tilbakeføres nå til naturen.

Skriver miljøhistorie

Blant militære anlegg som skal eller allerede er fjernet, er ei prøve- og forsøksslette for Artilleriet og Luftforsvaret på 240 dekar, to store angrepsfelt for Kavaleriet og flere titalls kilometer med veg. Områdene, som ligger 1 100–1 200 moh., skal restaureres og legges til rette for revegetering. I tillegg skal hele skytefeltarealet ryddes for eksplosiv- og ammunisjonsrester, metallskrap og annet avfall.

Manngard med vernepliktige soldater, har etter ryddesesongen 2015 søkt gjennom cirka 156 kvadratkilometer av Hjerkinn skytefelt. Inkluderer man søk som er utført på områder flere ganger, er det så langt avsøkt cirka 300 kvadratkilometer. De fikk i flere ryddesesonger støtte fra eksplosiveksperter og hunder fra Forsvaret. GPS og digitale kart brukes for å dokumentere oppryddingen. Og arbeidet fortsetter: Ryddingen med manngard vil etter planen fortsette hver sommer frem til og med 2020.

Alt skal vekk

Som en del av tilbakeføringen skal veier, bygg, målområder, standplasser, målbaner og andre sår etter øvingsvirksomheten til Forsvaret gjennom over åtti år fjernes. I august 2009 startet arbeidet med å fjerne de mest sentrale anleggene og dette arbeidet er nå fullført. Av hensyn til sikkerheten foregikk mye av dette med fjernstyrte gravemaskiner og dumpere.

Forskere fra våre fremste fagmiljøer følger med

Prosjektet er per definisjon et miljøprosjekt. Forsvarsbygg legger derfor store ressurser i et miljøoppfølgingsprogram som sikrer miljøvern i verdifull og sårbar fjellnatur. I tillegg er det viktig for Forsvarsbygg å dokumentere de positive miljøeffektene som er knyttet til at skytefeltet nå er lagt ned og tilbakeføres til naturen. En rekke kartleggings- og overvåkningsprogram i regi av de fremste fagmiljøene i Norge er derfor en viktig del av prosjektet.

Foto: Geir Olav Slåen (anleggsmaskiner), Dagmar Hagen (stridsvognstrassé), Ludvig Killingberg jr. (ryddesoldat) og Forsvaret (eksplosivrydding).

Relatert innhold

 • -Vi er i rute!

  29.06.2016
  Årets feltsesong på Hjerkinn er nå i full gang.
 • Skal søke veger på Hjerkinn

  19.04.2016
  Militær manngard, fjernstyrte anleggsmaskiner og spesialtrente skytefelthunder. Alt dette har tidligere blitt benyttet i den unike tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt på Dovre. Nå er en ny søketeknologi innkjøpt.
 • God feltsesong på Hjerkinn

  29.01.2016
  Forsvarsbygg har lagt bak seg den tiende sesongen med opprydding i Hjerkinn skytefelt.
 • Ryddingen spisses

  17.06.2015
  Forsvarsbygg Skifte eiendom er i gang med en ny feltsesong på Hjerkinn. Anleggsaktiviteten er svært begrenset i den perioden prosjektet er inne i, og eksplosivrydding med manngard vil være hovedoppgaven i år.
 • Feil om ryddeoppdrag på Hjerkinn

  13.03.2015
  Avisa GD hadde fredag 13.mars en artikkel som omtaler Forsvarsbyggs tilbakeføringsprosjekt av Hjerkinn skytefelt , og et intervju med Åge Haugen. I artikkelen fremsettes det flere feilaktive påstander som må besvares.

Funn så langt

3 789 blindgjengere > 20 mm
10 885 blindgjengere ≤ 20 mm
460 tonn metallavfall
413 m3 treavfall
133 m3 søppel

 

Kart

Kontakt