Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Muruvik: Tankanlegg

Forsvarsbygg skal på vegne av Forsvarsdepartementet etablere tanker for flydrivstoff i Muruvik i Malvik kommune. 

Tankanleggets formål er import og lagring av flydrivstoff for å ivareta Forsvarets behov på Værnes flyplass. I tillegg vil den sivile luftfarten også kunne forsynes fra anlegget.

Tankanlegget vil være en reetablering av den tidligere forsyningsløsningen til flyplassen fra det såkalte Fina-anlegget lokalisert i samme område. 

Bakgrunn
Prosjektet har bakgrunn fra ca. 2006 da Stortinget (St.prp. 77 2005-2006) vedtok en fornyelse av avtalen fra 1981 med amerikanerne om forhåndslagring og forsterkning av Norge.

Forsvarsbygg kartla og utredet flere aktuelle lokaliseringsalternativer for reetablering i Stjørdal og Malvik. I desember 2018 ble løsningen om reetableringen av en import og lagerløsning ved den gamle drivstoffkaien i Muruvik vedtatt av Stortinget. Oppdraget inkluderer å bygge et tankanlegg for lagring på samme sted.

Innforsyning av drivstoff fra anlegget i Muruvik vil kunne erstatte dagens tankbiltransport av drivstoff fra Fagervika vest for Trondheim sentrum.

Reguleringsplan
Planarbeidet for prosjektet har pågått siden reguleringsplan ble vedtatt, 25. januar 2010. Området som tankanlegget skal ligge på er regulert for havneformål og industri. Forsvarsbygg har inngått en tomtefesteavtale med Bane NOR for byggetomten.

Bygging
Vi har inngått totalentreprisekontrakt med Veidekke for utførelse av byggearbeidene. 

Dialog med naboer
Vi har tett dialog med velforeningen i Muruvik og gir velforeningen og naboer informasjon om utbyggingen og anleggstrafikk underveis i prosjektet.

Helse, miljø og sikkerhet
Vi har sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) på og rundt våre byggeplasser og vi er opptatt av at belastningen blir så lav som mulig for beboerne i området.

Sikkerhet og varsling
Et informasjonsskriv om sikkerhet og varsling er utarbeidet for naboer av tankanlegget. Skrivet tar for seg hvilket type produkt som håndteres på anlegget, hvordan sikkerheten er ivaretatt og hvordan en skal opptre dersom det skulle skje en ulykke. 

Varsling og sikkerhet - informasjon til allmennheten ved Forsvarets tankanlegg i Muruvik (pdf)

Spørsmål og svar

Når skal utbyggingen av tankanlegget foregå?
Utbyggingen ble igangsatt i februar 2019 og det vil pågå byggeaktivitet frem til høsten 2020.

Vil det bli mye trafikk i boligfeltet ved Muruvik under byggingen?
Det vil være en del anleggstrafikk til og fra byggeplassen gjennom boligområdet i Muruvik i forbindelse med byggearbeidene. Anleggstrafikken vil pågå mellom kl. 07:00 og 15:00 på hverdager, men noen dager vil transporten pågå frem til kl. 19:00. Totalt er det planlagt i underkant av 1100 tungtransporter til og fra byggeplassen i byggeperioden.

Vi er svært opptatt av at belastningen skal bli så lav som mulig for beboerne i området. I samarbeid med Veidekke, velforeningen og kommunen arbeider vi for å ivareta trygg ferdsel for beboerne langs veien under hele byggeperioden. Vi har vært opptatt av å redusere anleggstrafikken og skal blant annet ta inn stål via sjøveien. Trafikk i perioder med mye sivil aktivitet skal som hovedregel unngås.

Detaljert informasjon om den planlagte anleggstrafikken er sendt ut til naboer, velforening og kommunen.

Vil det bli mye forstyrrelser fra byggeaktiviten?
Generelt skal byggingen foregå med minst mulig ulempe for nabolaget. Byggearbeidene som er planlagt skal i liten grad være støyende, men en må regne med noe trafikkstøy i enkelte dager innenfor de aktuelle arbeidsperiodene.

Vil det være noen risiko å være nabo til tankanlegget?
Det har blitt utført miljø- og konsekvensrisikoanalyse for anlegget. Analysen konkluderer med at risikoen for tredjeperson er minimal og i henhold til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine kriterier. Det samme gjelder miljørisiko. Hensynssoner begrenser seg til tankanleggets nærområde.

Vil det komme lukt fra anlegget?
Normalt skal anlegget ikke avgi lukt. Det kan forkomme lukt lokalt rundt anlegget ved import, men dette skal ikke være til sjenanse for beboerne. Import av drivstoff er per nå vurdert til 13 til 17 ganger i året ved normaldrift. I perioder med militære øvelser vil importen kunne være noe større.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.