Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Sikker arbeidsplass

Du skal være trygg på jobb for Forsvarsbygg. Vi har en nullvisjon om ulykker og skader. Forsvarsbyggs HMS og SHA-håndbok gir praktisk informasjon, hjelp og rettledning til deg som arbeider på Forsvarsbyggs bygg og anlegg.

Håndbok for ansatte og entreprenører

HMS- og SHA-håndbok

 

 

 

 

Forsvarsbyggs HMS og SHA-håndbok gir praktisk informasjon, hjelp og rettledning til deg som arbeider på Forsvarsbyggs bygg og anlegg.

 • HMS = helse, miljø, sikkerhet
 • SHA = sikkerhet, helse, arbeidsmiljø

Vi har en nullvisjon om ulykker og skader

Vi skal legge til rette for å unngå skader på personell, miljø og økonomiske verdier. Vi har en nullvisjon om ulykker og skader. Da er vi avhengig av at hver enkelt engasjerer seg, og passer på både seg selv og kollegaen sin. Alle skal ha tilstrekkelig kunnskap om HMS til å kunne utføre oppgavene sine, slik at vi unngår skader og gjør arbeidet i henhold til lover og forskrifter.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsforvalter og er direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg bygger, drifter og selger eiendommer for Forsvaret over hele landet. Som offentlig byggherre har vi et særskilt har ansvar for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) for arbeidstakere under planlegging og gjennomføring av våre bygge- og anleggsarbeid. Ansvaret er hjemlet i byggherreforskriften.

Vårt mål er at alle som jobber på våre bygge- og anleggsplasser skal bidra til at arbeidet planlegges og gjennomføres uten at det medfører negative konsekvenser på:

 • Menneskers liv, helse og lønns- og arbeidsvilkår
 • Miljø og samfunn
 • Materiell og utstyr

Vi prioriterer arbeid med HMS, SHA, ytre miljø og forebygging av sosial dumping på lik linje med produksjon, økonomi og fremdrift. Vi har en nullvisjon om ulykker og skader.

Det er viktig at du varsler om kritikkverdige forhold

Alle har rett til å varsle om antatte kritikkverdige forhold hos leverandører eller underleverandører der forholdet kan ha tilknytning til en avtale med Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg har en sentral varslingskanal

Du kan også varsle anonymt. Da er det ekstra viktig at du er konkret i ditt varsel om hva saken gjelder, hvor og når det har skjedd og hvem som eventuelt er berørt.

Kritikkverdige forhold kan være:
(listen er ikke uttømmende)

 • sosial dumping
 • arbeidslivskriminalitet
 • mangelfull oppfølging av avvik, ulykker og forhold som
  kan medføre fare for liv og helse
 • korrupsjon, underslag og andre former for økonomisk
  kriminalitet
 • mobbing og trakassering
 • brudd på lov/forskrift
 • brudd på etiske retningslinjer, eller på etiske standarder
  som det er bred tilslutning til i samfunnet

Statlig samarbeid om bedre arbeidsforhold

I et samarbeid med Statsbygg, Jernbaneverket, Statens Vegvesen og Norsk Eiendom har vi utarbeidet SHA-veiledere for byggherrene på bygge- og anleggsplasser.