Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forklaringer utvalgte ord/begreper

bestryke(nde ild) ild avgitt fra et standpunkt hvor kulebanens høyde ikke noe sted hever seg over målets topp. Et område er bestrøket fra en forsvarsstilling når det ikke finnes døde vinkler i fordypninger eller bak forhøyninger hvor fienden har dekning.

blokkhus

”bygning av tre, stein eller betong, oppført til vakthus og forsvar; tak og vegger beskyttes mot beskytning ved jordkledning. Moderne blokkhus er innrettet for infanteribesetning, mitraljøser eller småskyts. De anvendes så vel til selvstendig forsvar som til støtte for andre forskansninger, for eksempel gravforsvar. I eldre tid hadde solid laftede tømmerblokkhus tilstrekkelig motstandskraft, og de ble brukt selv ved permanente festninger”. Definisjon hentet fra SNL.
defilé trang passasje i terrenget (der troppene må defilere, marsjere i linje, i smale kolonner).
etablissement her i betydningen forsvarseiendom, forsvarsanlegg.
fortifikasjon festningsverk, forsvarsverk.
kaponnier(e) her i betydningen dekket forskansning/bunker med skyteskår for nærforsvar. Også kalt tamb(o)ur.
kavlebro bro som ble bygd over myrer for å gjøre det enklere å komme seg fram.
komød/KOMØD (planlegging av) sprenging av – og eventuelt andre ødeleggende operasjoner for – konstruksjoner, veier og andre strategiske elementer for å hindre en fiende å kunne benytte den aktuelle infrastrukturen.
militærhistorisk landskap områder med viktige spor av militær aktivitet. Som hovedprinsipp skal slike landskap ligge i fred og forvitre. Dette skal normalt skje uten at menneskeskapte elementer aktivt fjernes og uten særskilte skjøtselstiltak.
pivot her sokkel/fundament for kanoner og skytevåpen som tillater at våpenet kan dreies samtidig som det er festet i underlaget.
plongere(nde ild)

skytemåte for å ramme mål bak en dekning ved at man skyter med høye kulebaner.