Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Innledning

Katalogen inneholder opplysninger om alle eksisterende bygninger og fortifikatoriske anlegg tilhørende Fredriksten festning innenfor verneområdets avgrensning.

Hvert katalogoppslag rommer en tekstdel inneholdende nøkkelopplysninger, kort historikk, kortfattet bygningsbeskrivelse og vernevurdering, samt en illustrasjonsdel med kartfestning, tegninger og fotografier.

Katalogen er i det vesentlige resultatet av en gjennomgang av arkivalia i Riksarkivet i Oslo, i Riksantikvarens arkiv og Forsvarsbyggs egne arkiver. Materialet er omfattende og det har ikke vært mulig innenfor de gitte rammer å gjennomgå dette i sin helhet. Det har vært lagt vekt på å fremskaffe opplysninger om bygninger og anlegg, mindre på den sammenheng disse har inngått i.

Inventarfortegnelser og prosjekter for «Norges Festninger» med tegningsmateriale har dannet grunnlag for å kunne beskrive de bygnings- og anleggsmessige forandringer. Det er likevel bare endringene i hovedtrekk som blir gjengitt, å detaljere hver eneste forandring har ikke vært mulig, dertil er arkivmaterialet for omfattende. De skriftlige kildene er blitt sammenholdt med egne observasjoner. Så vidt det har vært mulig, er originalt tegningsmateriale blitt brukt, kombinert med nye fotografier. En del nyere tegningsmateriale er hentet fra Forsvarsbyggs arkiver.

Bygninger som ikke lenger eksisterer er til en vis grad nevnt i kapitlet Historikk. Lokaliseringen av disse bygninger fremgår i samme kapittels avsnitt om historiske kart. I katalogen er det ikke tatt med kanoner og andre løse gjenstander som flaggstenger, rekkverker , gjerder, latriner m.m. Heller ikke monumenter er tatt med i denne verneplanen, det henvises forøvrig til eksisterende litteratur. Kulturmiljøet, er omtalt i kapitlet Kulturmiljøet. Føringer for vedlikehold og restaurering samt forvaltningsråd for biologisk mangfold er omtalt i kapitlet Vedlikehold og restaurering.

Katalogbidrag:

Katalogisering og tekst: Poul J. Neubert, Hans Egede-Nissen (FB), Per Stenseth (SG)

Revisjon og ferdigstillelse av planen: Roberta Luciani Havran

Perspektiv- og andre tegninger : Sivilarkitekt Kjeld Magnussen

Foto: Poul J. Neubert (PJN), Hans Egede-Nissen (HEN), Per Stenseth og Grimsrud arkitekter (PS), Jiri Havran og Kjetil Rolseth