Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Innledning

Katalogen inneholder opplysninger om alle eksisterende bygninger og fortifikatoriske anlegg tilhørende Kristiansten festning. Unntatt er bygninger eller anlegg uten antikvarisk interesse, som kun er listeført i avsnittet vern. Hvert katalogoppslag rommer en tekstdel som inneholder nøkkelopplysninger, historikk, beskrivelse og vernevurdering, samt en illustrasjonsdel med kartfestning, tegninger og fotografier.

Katalogen er basert på et omfattende kildemateriale fra en rekke arkiver: RA/Riksantikvarens foto-/bilde-, klipp- og saksarkiv, fotosamlingen på Universitetsbiblioteket i Trondheim/UBiT, Fjellanger Widerøe, NRA/Riksarkivets kartsamling, Generalstabens arkiv (NRA), Ingeniørvåpenets arkiv (NRA), kartsamlingen ved Statsarkivet i Trondheim, Forsvarsbyggs arkiv (Persaunet) og Kommandantskapets journal.

Bygningsbeskrivelsene er basert på en systematisk gjennomgang av bygningsmassen, utført av arkitektene Eide & Egeland i 2005. Det er lagt vekt på å fremskaffe anleggs- og bygningshistoriske opplysninger. Bygninger og anlegg er navngitt i henhold til tradisjonen, mens inventarnumrene er nye. Bygninger som er fjernet er i et viss omfang omtalt i Historikk. Lokaliseringen av dem fremgår i stor grad av gjengitte historiske kart. Kulturmiljøet er omtalt i Kulturmiljøet – beskrivelse og vurdering. I katalogen er det ikke tatt med kanoner og andre løse gjenstander, flaggstenger og andre mindre installasjoner og objekter.

Det finnes en del historiske kart og situasjonsplaner. Imidlertid hersker det noe usikkerhet om hvorvidt disse har vært ment som forslag til endringer eller om de har vært realistiske nedtegninger. I denne verneplanen er det kun gjengitt et begrenset utvalg av disse kartene.

Videre har det vært søkt å finne så mye bilde- og/ eller fotomateriale som mulig.

Tiden under og etter annen verdenskrig er relativt svakt representert i materialet som det har vært mulig å gjennomgå innenfor prosjektets tidsrammer.

Bidragsytere

Katalogisering og tekst: Eide & Egeland, Britt-Alise Hjelmeland, Kjeld Magnussen, Christian Borhaven og Elisabeth Høvås Fulsebakke.

Foto: Jiri Havran, Kjetil Rolseth og Eide & Egeland, andre fotografer er oppgitt i billedteksten.

Image "chapter-9-107-1.jpg" without description

En av de dype embrasyrer – dvs. skyteåpninger for kanonene med skråtte tilbakevikende sider – i Donjonen. Foto: Jiri Havran.

Image "chapter-9-108-1.jpg" without description

I flere av kasemattene er det ildsted. Pipene er ført opp gjennom vollene. Foto: Jiri Havran.