Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Glomfjord

Ute av Forsvarets eie.

Image "183701_Glomfjord_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

183701

Etabl.navn:

Glomfjord

Etablert år:

1992

Opprinnelig forsvarsgren:

Heimevernet

Nåværende funksjon:

Nedlagt

Opprinnelig funksjon:

Butikklokale (sivilt)

Opprinnelig operativ sammenheng

Orinnelig oppført for Glomfjord Handel A/S. Bygningen fungerer i dag som lager for HV 14.

Image "80478_262_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Huset ligger i Meløy kommune, i utkanten av bebyggelsen i tettstedet Glomen i Glomfjord. Stedet ligger innerst i den trange Glomfjorden, den nordligste av fjordene på Helgelandskysten. Det er omgitt av fjell som hever seg bratt opp på begge sider av fjorden.

Image "80478_262_03_a.jpg" without description
Image "80478_262_04_a.jpg" without description

Historikk

1912: 9. august fikk Glomfjord Aktieselskap konsesjon på erverv og regulering av Fykanvassdraget. Reguleringen ble påbegynt samme år.

1916: «Murgården» oppført med Glomfjord Handel A/S som byggherre. Bedriften ble etablert for å skaffe mattforsyninger til anleggssamfunnet under den vanskelige forsyningssituasjonen som 1. verdenskrig medførte. Murgårdden ble disponert av Glomfjord Handel A/S frem til til 1927, og hadde inntil da inneholdt bl. a. fiskebutikk og slakteri med eget røkeri.

1918: Staten kjøpte Glomfjord kraftverk to år før det stod ferdig. I den optimisme som rådet under denne svært ekspansive perioden i norsk økonomi ble arkitektene Morgenstierne og Eide engasjert til å tegne en by for 6000 innbyggere i Glomen.

1927: Fra 1927 og frem til 1950-tallet ble Murgården hovedsakelig benyttet til privat næringsvirksomhet, bl. a. manufakturhandel. De øvre etasjene anvendt som bolig.

1950-tallet: Bygningen ble overtatt av Glomfjord kraftverk som i årene fremover benyttet det som bolig for sine ansatte.

1977–88: Under forprosjekteringsarbeidet for Svartisprosjektet hadde Statskrafts anleggsledelse tilhold i bygget. Statens Veivesen hadde i forkant av utbyggingen sin administrasjon i bygget i forbindelse med byggingen av Svartistunnelen.

1992: Bygningen kjøpt av Forsvaret fra Glomfjordverkene. Etter dette brukt av Rødøy og Meløy HV-område til lagring av materiell og til øvingsformål.

2003: Solgt til private.

Vern

Verneklasse:

2

Totalt ant. inv.:

1

Ant. inv. m/vern:

1

Murgården i Glomen ble overtatt av Forsvaret på et sent tidspunkt og mangler derfor militærhistorisk dybde. Den inntas i landsverneplanen fordi Forsvaret som øvrige statsetater har et eieransvar for alle kategorier av verneverdige bygninger og anlegg. For mange av Heimevernets bygninger gjelder forøvrig at de ikke er funksjonsbygget for forsvarsformål, men overtatt etter sivile virksomheter. Murgården er i så måte typisk for denne forsvarsgrenens bygninger. Bygningen inngår i den eldre bebyggelsen på tettstedet Glomen, en velbevart helhet som bl. a. inkluderer arbeiderboliger, funksjonærvillaer og den monumentale kraftverksbygningen tegnet av professor Nordhagen. Bygningen har gjennomgått en rekke forandringer både i eksteriør og interiør, hvorav de interiørmessige er mest gjennomgripende. Eksteriørt fremstår bygningen relativt intakt i hovedinntrykk.

183701 Glomfjord

Image "80478_263_01_a.jpg" without description

Inventar med vern

Bygninger med verneverdig eksteriør verneklasse 2

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0001

HV-hus

1916