Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Harstad garnisonsområde

Image "190151_Harstad_garnison_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

190151

Etabl.navn:

Harstad garnisonsområde

Etablert år:

1899

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren

Nåværende funksjon:

Administrasjon

Opprinnelig funksjon:

Garnison, standkvarter

Opprinnelig operativ sammenheng

Sanksjoneringen av «Lov angaaende vernepliktens utvidelse til de nordlige landsdeler» i 1897 var den direkte foranledning til opprettelsen av en landmilitær kommando i Nord-Norge. Samme år vedtok Stortinget å bevilge midler til «Tromsø stifts Forsvar», som distriktskommandoen dengang het. To år senere ble Harstad pekt ut som senter for det nye militærdistrikt Nord-Norge. Stedet ble standkvarter for Distriktskommando Nord, landsdelens øverste landmilitære ledelse.

Image "80478_286_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Etablissementet består av forskjellige typer bygninger oppført i perioden fra 1904 og helt frem til idag. Bygningene ligger spredt i byen og etablissementet omfatter både boliger og kontorbygg. De eldre bygningene; kasernen, gymsalen og offisersboligene, ligger alle i sentrum. Det dreier seg om panelte trebygninger oppført 1904–25. Stilen er tidstypisk med elementer av nasjonalromatikk, sveitserstil og jugend. Kasernen (inv. nr. 0001), som har et nasjonalromantisk hoveduttrykk med skifertak, brunbeiset tømmermannspanel og smårutede vinduer, er en langstrakt bygning som følger Storgatens buede løp. Sjefsboligen (inv. nr. 0014) har et tydelig jugendpreg, mens gymnastikksalen (inv. nr. 0010) er i sveitserstil med dragestildetaljer.

Historikk

Image "80478_287_01_a.jpg" without description

Gymnastikksal, inv. nr. 0010.

1899: Harstad utpekt som senter for militærdistrikt Nord-Norge. Strandstedet ble standkvarter for Distriktskommando Nord (DKN) med Troms Stifts underoffiserskole og musikkskole.

1901–04: Virksomheten etablert med 15–20 befal og ca. 130 elever på plass. I startfasen etablerte Forsvaret seg i eksisterende bygninger i byen. Like etter århundreskiftet ble Skolebygningen og Gymnastikksalen (1904) oppført. Etter fullførelsen av tilbygg til spisesal og kjøkken til Øvre Kaserne (som ble solgt i 1921) og av Gymnastikksalen i 1904 stoppet utbyggingen opp, og kom ikke igang igjen før ved verdenskrigens slutt.

1911–40: Styrking av Forsvaret gjennom hærordningen av 1911 medførte en utvidelse av det militære nærvær i byen. 6. Brigade oppstod, og flere forvaltende avdelinger samt eget musikkorps ble opprettet i 1911. Ytterligere utvidelse fant sted under 1. verdenskrig. Fra 1918 og utover i 20-årene ble underoffiserskolens kaserne og flere offisersboliger oppført.

1940–45: Harstads strategiske beliggenhet gjorde byen til et senter for alliert virksomhet i 1940 og senere for tysk okkupasjon. 210. infanteridivisjon hadde sete her og både marine og kystartilleri hadde kommandoer i byen. Garnisonen tjente videre som forsyningsstasjon for hær og marine. Byen var svært godt befestet både mot luft- og sjøangrep.

1945–50: Etter tyskernes kapitulasjon ble DKN midlertidig etablert i Tromsø, men i mai 1946 flyttet til Harstad. I perioden etablerte Forsvarets Musikkorps, Hålogaland sambandsbataljon og -ingeniørbataljon, Kystartillerikommando Nord-Norge, Krigskommisariat Nord og Forsvarets bygningsstjenestes regionkontor seg i byen. I 1949 flyttet Luftvernartillerisone Harstad inn i den ekstyske Åsegarden leir noen kilometer utenfor byen.

1950–60: Forsvarets operative ledelse gjennomgikk en sterk utvikling i 1950-årene, som medførte utbygging av anlegg både i og utenfor byen. Øverstkommanderende i Nord-Norge (ØKN) startet sin virksomhet fra Harstad i 1956 og ble her i ni år. Marinekommando Nord-Norge (MKN) ble flyttet fra Tromsø til Harstad i 1955. Befalsskolen for kystartilleriet (BSKA) kom til byen i 1951. Trondenes ble utpekt som standkvarter og øvingsplass for kystartilleriet i Nord-Norge, og en betydelig utbygging fant sted i årene 1951–54. Da Luftvernartilleriet forlot Åsegarden leir i 1959 ble leiren bygget ut for Brigaden i Nord-Norges 3. infanteribataljon, som var samlet her i 1962.

1960–63: Stortinget vedtok å samle Kystartilleriet og Marinen i Sjøforsvaret. Som følge av dette gikk Marinekommando Nord-Norge (MKN) inn i Sjøforsvarskommando Nord-Norge (SKN). SKN flyttet til Bodø i 1963.

1992–93: Stortinget vedtok at Brigaden i Nord-Norge skulle nedlegges, noe som førte til en avvikling av virksomheten på Åsegarden. Året etter ble det vedtatt at Harstad Sjøforsvarsdistrikt skulle legges ned, og også aktiviteten på Trondenes ble redusert. Dette innebar samlet en betydelig nedtrapping av Forsvarets virksomhet i byen

2004–2005: Forskriftsfredning av inventar 0010 gjennomført. Denne og 0012 solgt til private.

2005: Inventar 0014 solgt. 

Vern

Fredede inv.:

1

Totalt ant. inv.:

38

Ant. inv. m/ vern:

3

Bygninger med verneområde

 

Harstad er et etablissement med stor militærhistorisk betydning. Byen har vært et sentrum for Forsvaret i landsdelen siden Distriktskommandoen kom hit i 1899, og Forsvaret har generert betydelig virksomhet i byen. Denne økte virksomhet var nok en medvirkende årsak til at stedet i 1904 fikk bystatus. Bygningene knytter an til Forsvarets lange tilstedeværelse i byen og man kan gå ut fra at Forsvaret har påvirket den stedlige byggeskikk. Bygningene er med sine sveitserstils-, jugend- og nasjonalromantiserende detaljer, foruten ved utforming og materialbruk, karakteristiske for sin periode. Eksteriørmessig er bygningene gjennomgående godt bevart mens de innvendig er endret gjennom moderniseringer. Unntaket er gymsalen, som er meget godt bevart også i interiøret. Som en av svært få bevarte bygninger av denne typen er gymsalen svært interessant, noe som forsterkes av dens høye bevaringsgrad.

Merknad

De aktuelle bygningene er regulert til spesialområde med formål bevaring. Inventar 0017 ble solgt med bevaringsklausul i 1999.

Forskriftsfredning av inventar i verneklasse 1 ble gjennomført 06.05.2004.

Image "80478_288_01_a.jpg" without description

Underoffiserskolens kaserne, inv. nr. 0001.

190151 Harstad garnisonsområde

Image "80478_289_01_a.jpg" without description

Verneverdige inventar

Bygning med fredet eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0010

Gymnastikksal (Asbjørn Selsbanesgt. 16)

1904 (solgt)

Bygninger med verneverdig eksteriør og innvendig hovedstruktur, verneklasse 2

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0001

Underoffiserskolens kaserne (Storgata 30)

1920 (solgt)

Bygninger med verneverdig eksteriør, verneklasse 2

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0014

Sjefsbolig (Asbjørn Selsbanesgt. 23)

1943 (solgt)