Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Asker NIKE-batteri

Solgt ut av Forsvaret i 2007.

Image "022002_Asker_NIKE-batteri_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

022002

Etabl. navn:

Asker NIKE-batteri

Etablert år:

1959

Opprinnelig forsvarsgren:

Luftforsvaret

Nåværende funksjon:

Nedlagt

Opprinnelig funksjon:

Rakettbatteri

Opprinnelig operativ sammenheng

Den raske utviklingen innen flyteknologien stilte luftvernartilleriet overfor store utfordringer. Bombefly ble større, raskere og kunne angripe dag og natt fra store høyder. Jagerflyene fikk også stadige forbedringer. Den teknologiske utviklingen gjorde at det tradisjonelle luftvernartilleriet basert på kanoner ikke var tilstrekkelig. Fra USA kom det tilbud om et rakettsystem, NIKE, som Stortinget aksepterte i 1957.

Byggingen av NIKE-anleggene tok til i 1959 og rakettsystemene var operative fra 1960.

NIKE-batteriene besto av tre områder fordelt på forlegnings-, utskytnings- og radarområde. Raketten ble styrt fra bakken etter informasjon fra flere radarer som fulgte både raketten og målet. Sammen med stab og hovedkvarter som var plassert på Linderud i Oslo, utgjorde batteriene Nike-bataljonen. Øvrige batterier lå i Nes på Romerrike, Trøgstad og i Våler i Østfold.

Image "80477_150_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Image "80477_150_03_a.jpg" without description

Husmannsplassen Øvre Rustans våningshus inv. nr. 0020.

Image "80477_150_04_a.jpg" without description

Husmannsplassen Øvre Rustans låve inv. nr. 0022.

Asker batteri består av tre deler – forlegnings-, utskytnings- og radarområde – som ligger spredt, men innenfor et relativt konsentrert område i Vestmarka i Asker. Området preges av mindre og større åser dekket med barskog, med innslag av or- og askeskog i hellingene. Utskytningsområdet (B) ligger på det tidligere gårdsbruket Ø. Rustan. Våningshuset (inv.nr. 0020) og låven (inv.nr. 0022) er en del av anlegget. Forlegningssommråddet (A) ligger ca en km mot nord-vest. Radarområdet (C) ligger lengre sør på en høyde (ca. 450 moh) ved Hagahogget.

Utskytningsområdet består av en rekke bygninger for oppbevaring av raketter, drivstoff, aggregat, teknisk utstyr, brannberedskap, kommunikasjon og operasjonsledelse. Foran rakettlagrene finnes det framdeles tydelige rester etter transportnett, utskyttningssramper og lyskasteranlegg. I tilknytning til rakettlagrene ligger deknings- og kommandobunker og aggregathus. Alle øvrige tekniske installasjoner er fjernet. Området er likevel som helhet godt bevart med alle bygningstyper for utskytning, oppbevaring og vedlikehold intakt. Anlegget er konsentrert og gir en god forståelse av virksomheten som har funnet sted.

Radarområdet består av en sende- og mottakerbunker med radomer for mål- og følgeradar, samt enkelte bygninger for administrasjon. Bunkerne har gjennomgående høy grad av opprinnelighet, mens administrasjonsdelen som har gjennomgått en del endringer.

Image "80477_151_01_a.jpg" without description

Antennehus inv.nr. 0047 i C-området.

Image "80477_151_02_a.jpg" without description

Inv.nr. 0050 Radom.

Image "80477_151_03_a.jpg" without description

Inv.nr. 0048 Bunker med ABC sluse i C-området.

Image "80477_151_04_a.jpg" without description

Forlegning inv.nr. 0042 i C-området.

Image "80477_151_05_a.jpg" without description

Arbeidshus inv.nr. 0012 i B-området.

Image "80477_151_06_a.jpg" without description

Inv.nr. 0018 Aggregathus i B-området.

Historikk

1957: Stortinget vedtok å anskaffe NIKE-systemet fra USA.

1958: Arbeidet på NIKE-batteriene Våler, Nes, Trøgstad og Asker påbegynt. Hovedkvarter på Linderud i Oslo.

1960: Batteriene operative.

1990: NIKE-batteriene nedlagt.

1998: NIKE-anlegget brukt som lager og til dels som øvingsområde for Oslo og Akershus HV-distrikt 02. Forlegningsdelen solgt.

2004: Utrangert og overført til Skifte Eiendom for avhending.

2007: Rustan leir solgt til Løvenskiold Skog.

Vern

Fredede inv.:

10

Totalt ant. inv.:

 

Ant. inv. m/vern:

18

Bygninger med verneområde

 

Våptenteknologisk representerte NIKE-anleggene en betydelig utvikling. Daværende luftvern bygget på samme prinsipp som våpen fra slutten av 1890-tallet. Anleggene markerer derfor overgangen fra kanoner til missiler i det norske luftforsvaret og har således militærhistorisk verdi.

Asker batteri har bevart vesentlige elementer fra det opprinnelige anlegget. Rakett- og radarområdet har gjennomgående høy grad av opprinnelighet. Teknisk utstyr er fjernet, men bygningene, veinettet og oppskytningsplassene gir fremdeles et klart bilde av virksomheten som har holdt til på stedet.

Forlegningsområdet består av typehus som har gjennomgått en del endringer. Bygningene er typisk for forlegninger fra etterkrigstiden, men bedre eksempler er bevart andre steder. Dette området er derfor ikke inkludert i vernet.

Vernet omfatter bygningenes eksteriør og spor etter militær virksomhet innenfor eiendomsgrensene som avmerket på kartet. Hangar inv. nr. 1054 omfattes også av interiørvern.

Bygningene ble fredet ved forskrift 06.05.04.

Image "80477_152_01_a.jpg" without description

Vaktbu inv.nr. 0030 B-område.

Image "80477_152_02_a.jpg" without description

B-områdets portvakt inv.nr. 0011.

Image "80477_152_03_a.jpg" without description

Utskytningseksjon 1, til venstre utskytningsrampe i betong med skinner for utkjøring av rakettene før utskytning, til høyre 400 V aggregathus med bunker bak.

Verneverdige inventar

Bygninger med fredet eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

1054

Utskytingseksjon 1

1959

0050

Radom (m/interiør)

1970

Verneklasse 2

Inv. nr.

Oppr. funksjon

År

0042

Forlegning (ev. m/ interiør)

1959

Bygninger med fredet eksteriør

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0011

Vakt

1963/1983*

0012

Arbeidshus

1963

0015

Arbeidshus

1959

0017

Monterin/prøvebygg

1959

0018

Generatorbygg

1959

0019

LTC-vogn med hus

Ukjent

0047

Antennehus

1959

0048

Bunker (m/ABC sluse)

1959

Verneklasse 2

Inv.nr.Oppr. funksjonÅr

0014

Arbeidshus

1959

0020

Beredskapshus (opr. våningshus)

Ukjent

0022

Beredskapshus (gammel låve)

Ukjent

0029

Generatorhus for U2 og U3

1963

0030

Vakt for U2 og U3

1963

1055

Utskytningsseksjon 2

1959

1056

Utskytningsseksjon 3

1959

022002 Asker NIKE-batteri

Image "80477_153_01_a.jpg" without description
Image "80477_153_02_a.jpg" without description

022002 Asker NIKE-batteri

Image "80477_153_03_a.jpg" without description

* Det er opplyst at vaktbua ble revet og erstattet med en ny samme sted i 1983.