Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eggemoen

Image "060503_Eggemoen_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

060503

Etabl.navn:

Eggemoen

Etablert år:

1940–45

Opprinnelig forsvarsgren:

Det tyske luftforsvaret

Nåværende funksjon:

Nedlagt

Opprinnelig funksjon:

Flyplass

Opprinnelig operativ sammenheng

Under annen verdenskrig etablerte okkupasjonsmakten en flyplass med fast dekke for småfly på Eggemoen.

Image "80477_254_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Image "80477_254_03_a.jpg" without description

«Skjoldkaserner».

Image "80477_254_04_a.jpg" without description

Peisestue.

Eggemoen leir ligger på et forhøyet platå i et landskap med furumoer. Randselven passerer noe syd for leiren, mellom Randsfjorden og Tyrifjorden. Fortiden har formet deler av det omkringliggende landskapet med blant annet morener og dødisgroper. Jernbanen mellom Bergen og Oslo passerer syd for leiren.

Innenfor etablissementet ligger fly- og taksestripen som et av få spor etter Eggemoens opprinnelige flyplassfunksjon. Lite står tilbake av leirens tysketablerte miljø. I midtleiren finnes bare én brakke som minner om dette. Her finnes også to bygninger oppført før den store utbyggingen i 1952–54.

Selve leiren som ble bygget ut på 1950-tallet ligger vest for den sydligste delen av flystripen. Forlegninger, messe- og velferdsbygg for offiserer og menige ligger organisert rundt en åpen plass. Bygningsmassen er typisk for perioden, med sammenstilling av enkle volumer i en og to etasjer oppført i pusset mur og panelt bindingsverk. Kasernene er av typen «Skjoldkaserner» i to etasjer med to trappehus på langsiden med inngang til fire rom i hver etasje. Et enetasjes tilbygg rommer peisestue. Typen kjennes fra en rekke etablissementer resit i forbindelse med utbyggingen i etterkrigstiden. Mannskapsmesse og velferdbygg karakteriseres av et høyt pyramidetak over spisesalen. Befalsmesse- og forlegning består av to forlegningsfløyer med en mellomliggende messeavdeling. Til det sentrale leirområdet hører også en vaktbygning samt undervisningsbygg og gymnastikksal.

Bygningsmassen er stort sett godt bevart mht. opprinnelig volum, planløsning og materialbruk. Et unntak er undervisningsbygget som er vesentlig ombygget.

Historikk

Image "80477_255_01_a.jpg" without description

Mannskapsmesse og velferdbygg, inv.nr. 0022, karakteriseres av et høyt pyramidetak over spisesalen. Bygningen ble totalskadet ved brann i 2006.

1940–45: Eggemoen leir/flyplass bygget ut i samme distrikt som Hvalsmoen. Okkupasjonsmakten etablerte Eggemoen som flyplass for tyske småfly, sent under annen verdenskrig. I nærheten (på Vaagård) lå for øvrig en russisk fangeleir som bidro med arbeidsstyrke til utbyggingen.

1946–52: Eggemoens flyplass ble tatt i bruk av Østlandske flyselskap A/S (ØF) som drev flyskole og taxiflyvning i første periode etter krigen, før flytting til Fornebu. Leiren omfattet bygninger fra annen verdenskrig og nyere etterkrigsbygninger. En del tyske brakker ble etterhvert solgt til boligformål.

1952–90: Forsvarets flyskole satt bort på kontrakt til Widerøes Flyveselskap A/S på Eggemoen og med flymateriell stilt til disposisjon fra Luftforsvaret.

I perioden 1952–54 ble det bygget et nytt leirmiljø på Eggemoen, dels etter tilsvarende modell som Storholmen leir i Skjold garnison. Eggemoen var standplass for Ingeniørkompaniet/Brigaden i Sør-Norge fra 1954 til nedleggelsen i 1963. Deretter overtok Ingeniørvåpenets skole- og øvingsavdeling (IVSØ) leiren som øvingsplass for ett ingeniørkompani og maskinførerskolen.

1990-tallet: Ingeniørregimentet brukere av Eggemoen. En del av det nordre flyplassområdet (inkl. den nordre del av flystripen) eiet av Ringerike kommune og ble brukt blant annet av Ringerike flyklubb. I 1998 ble det gjort arkeologiske funn i søndre del av området under en omlegging av hovedveien syd for Eggemoen.

1999–2004: Ingeniørregimentet flyttet til Hvalsmoen. Flystripa solgt til Tronrud Engineering AS.

2005: Ringerike komune kjøpte eiendommen, men solgte den tilbake til Forsvarsbygg i 2006.

2006: Mannskapsmessen totalskadet i brann.

2007: Store deler av leiren solgt.

Vern

Fredede inv.:

6

Totalt ant. inv.:

104

Ant. inv. m/vern:

6

Bygninger med eksteriør og interiør, banedekke og verneområde

 
Image "80477_256_01_c.jpg" without description

Inngangsparti inv.nr. 0025.

Eggemoen leir utgjør et representativt eksempel på en militærleir fra 1950-tallet. Bygningene er oppført etter typetegninger, og tilsvarende anlegg er bygget flere andre steder i landet. Som kompanileir for Brigaden i Sør-Norge har etablissementet sitt motstykke i Storholmen leir i Skjold garnison i Nord-Norge. Denne typen leir har spesiell militærhistorisk verdi som eksempel på utbyggingen for brigadene i Sør- og Nord-Norge. Eggemoen leir utgjør et av de best bevarte miljøene fra denne perioden i Sør-Norge, og er det eneste anlegg av denne type som er inkludert i Landsverneeplanen.

Etablissementet har for øvrig også historisk interesse i forbindelse med dets funksjon under annen verdenskrig og Luftforsvarets historie i de påfølgende år.

Vernet omfatter bygninger og angitt område.

Merknad

Vernet omfatter eksteriør, innvendig hovedstruktur og de deler av interiøret som har opprinnelig materialbruk og detaljer.

Ved veien forbi den sørlige delen av Eggemoen leir er det gjort endel arkeologiske funn – bl.a. hulvei opp mot moen, tjæremiler og kullgroper.

Riksantikvaren krevde ikke gjenoppbygging av inv. 0022 etter brannen.

Image "80477_256_02_a.jpg" without description

Kaserne, inv.nr. 0021.

Image "80477_256_03_a.jpg" without description

Gymnastikksal, inv.nr. 0024.

060503 Eggemoen

Image "80477_257_01_a.jpg" without description

Inventarer med fredet eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0019

Vaktlokale

1953

0020

Befalsmesse

1954

0021

Kaserne

1954

0022

Spisesal, kjøkken og velferd

1954 (nedbrent)

0024

Gymnastikksal

1954

0025

Kaserne

1954