Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hauerseter leir

Image "023503_Hauerseter_leir_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

023503

Etabl.navn:

Hauerseter leir

Etablert år:

ca. 1900

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren

Nåværende funksjon:

Utdanningsavdeling/repetisjonssenter

Opprinnelig funksjon:

Øvingsområde og skytebane

Opprinnelig operativ sammenheng

Hauerseter leir var før århundreskiftet benyttet som militært øvingsområde hvor det var anlagt skytebane og bygget marketenteribrakker. Etter invasjonen i 1940 ble Gardermoen utbygget som militær hovedflyplass, med Hauerseter som flyplassens ammunisjonslager.

Etter fredsslutningen ble leiren benyttet til ammunisjonslager. Oppgaven var i første omgang å ta hånd om tysk og alliert ammunisjon og sprengstoff. Med etableringen av Hærens ammunisjonslager (Arsenalet) på Hauerseter i 1946, og opprettelsen av stående brigader og amerikansk våpenhjelp i 1950-årene, ble virksomheten kraftig utvidet. Fram til 1970 hadde Luftforsvaret det administrative og forvaltningsmessige ansvaret for leiren. Luftforsvarets lager på Hauerseter forsynte flystasjoner og avdelinger i hele landet.

Image "80477_170_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Image "80477_170_03_a.jpg" without description

Behandlingshus med opprinnelig veidekke og skinnegang.

Hauerseter leir ligger rett nord for Jessheim, like ved jernbanen og E6. Området er flatt med forholdsvis tett vegetasjon. Leiren består av en indre leir med forlegninger, administrasjon og verkstedsområde, og en ytre leir med ammunisjonslager og skytebane. Totalt areal er ca. 1500 mål.

Indre leir består av ca. 20 bygninger. Ytre del omfatter i tillegg rundt 110 ammunisjonshus, lager, verkstedbygninger, fyrhus, brannskur mm. Totalt antall inventarnummer utgjør ca. 230.

Image "80477_171_01_a.jpg" without description

Arbeidshus, inv.nr. 0150.

Generelt er bygningene i indre leir og ytre leir utført etter standardtegninger som med variasjoner er brukt i mange militærleire. Hustypene kan derfor gjenfinnes andre steder anlagt i samme periode.

Indre leir er planlagt i et forholdsvis kompakt garnisonsmønster med en klar struktur langs en akse øst–vest og en tydelig funksjonsdeling. Leiren har en enkel standard, men god bygningsmessig kvalitet. Den består hovedsakelig av enetasjes brakker av tre, kledd med malt tømmermannspanel, og har smårutede vinduer og karakteristiske teglpiper. Takene er tekket med papp, singel, korrugerte plater og sementstein. Opprinnelig tekking kan ha vært papp eller takstein. Befalsmessen er mer påkostet, bygget i to etasjer med arkvinduer. Grunnet leirens spesielle funksjon som ammunisjonslager finnes egen brannstasjon med slange- og vakttårn oppført på 1950-tallet.

Ytre leir mot øst er et rent lager- og verkstedområde, der bygningene ligger spredt utover i et større skogsområde. Bygningene er forbundet av et veisystem av hovedsakelig grusveier, men også områder med karakteristiske tyske betongmoduler eller brostein. Det går sidespor fra jernbanen inn i området og det var opprinnelig en jernbanesløyfe som knyttet sammen flere av bygningene.

Leiren består overveiende av ammunisjonshus utført i pusset tegl med ståldører og tre- eller betongtak. Mellom en del av disse ble det i etterkrigstiden lagt opp dekningsvoller. I tillegg finnes lager- og behandlingshus for ammunisjon, utført i tre og mur. Flere av disse har en karakteristisk form, med utkragende tak over lasterampe. For øvrig finnes fyrhus, brannposthus, lokomotivstall og andre lagerbygninger.

Image "80477_171_02_a.jpg" without description

Fyrhus/kontor/kaldgarasje, inv.nr. 0172.

Historikk

Image "80477_172_01_c.jpg" without description

Brannstasjon med slangetårn og vakt, inv.nr. 0001.

1900: Hauerseter leir var før århundreskiftet benyttet som militært øvingsområde hvor det var anlagt skytebane og bygget marketenteribrakker.

1940–45: Etter tyskernes invasjon i 1940 ble Gardermoen utbygget som militær hovedflyplass, med Hauerseter som sted for flyplassens ammunisjonslager. Utbyggingen ble foretatt i 1941–42 av norske entreprenører.

1945: Etter fredsslutningen ble leiren og gjenværende ammunisjon overtatt av Forsvaret. Både Luftforsvaret og Hæren benyttet leiren til ammunisjonslager.

1946: Hærens ammunisjonslager (Arsenalet) på Hauerseter etablert.

1950-tallet: Med opprettelsen av stående brigader og amerikansk våpenhjelp i 1950-årene, ble virksomheten kraftig utvidet.

Fram til 1970: Luftforsvaret hadde det administrative og forvaltningsmessige ansvaret for leiren. Luftforsvarets lager på Hauerseter omfattet ca. 70 ammunisjonshus og forsynte flystasjoner og avdelinger i hele landet.

1970: Etter 1970 ble det frigjort kapasitet slik at andre avdelinger kunne bruke leiren. Fram til i dag har en rekke militære enheter benyttet leiren til øvelser o.a., bl.a. HV, FN-styrker og utenlandske avdelinger.

1992: Som ledd i Forsvarets omstrukturering ble Arsenalet på Hauerseter besluttet nedlagt.

1994/1995: Virksomheten som ammunisjonslager opphørte ved årsskiftet. Forvaltningsansvaret overtatt av Trenregimentet.

1996/1997–2007: Deler av Hauerseter restaurert i samarbeid med Riksantikvaren. De vernede bygningene disponeres i dag hovedsakelig av FLO og Oslo og Akershus HV-distrikt 02. En del bygninger overført til Skifte Eiendom.

2004: Deler av bygningsmassen fredet.

Image "80477_172_02_a.jpg" without description

Eksplosivlager med voll.

Vern

Fredede inv.:

52

Totalt ant. inv.:

229

Ant. inv. m/vern:

69

Bygninger med verneområde

 

Hauerseter leir har ut fra dens sammenhengende funksjon som hovedammunisjonslager fra lannen verdenskrig og frem til i dag betydelig militærhistorisk verdi. Enkeltstående ammunisjonshus er tatt vare på andre steder. Men Hauerseter representerer et sjeldent kulturmiljø der både lager, behandlingshus, verksteder, brannberedskap og forlegninger er bevart.

Leiren fremstår som en godt bevart garnisons- og ammunisjonsleir med høy grad av opprinnelighet. Som helhet er leirområdet sjeldent i landssammenheng, både på grunn av sin størrelse, mangfoldet av bygningstyper og graden av opprinnelighet.

Bygningsmassen i indre leir er restaurert i samarbeid med Riksantikvaren, der mest mulig av eldre bygningselementer er søkt ivaretatt. Blant annet er opprinnelig utvendig og innvendig panel, dører og til dels gulv bevart. Leiren framstår fremdeles som et helhetlig miljø der de opprinnelige miljøkvalitetene er ivaretatt.

Formålet med vernet er å ta vare på leiren som miljø der alle deler av virksomheten er bevart. Ut fra en realistisk ivaretakelse av bygningene i framtiden er kun 69 av leirens opprinnelige 229 inv.nr. tatt med i forslaget til landsverneplan. Resterende bygninger er tillatt revet/solgt. For å opprettholde opplevelsen av leirens opprinnelige omfang skal betongplatting/påler stå tilbake som rester etter bygningen ved eventuell fjerning. Verneområdene er valgt ut slik at bygningene utgjør et helhetlig, lesbart miljø som realiserer formålet med vernet. Bygningstyper som er tillatt revet eller solgt er representert blant gjenværende bygningsmasse.

Ettersom formålet med vernet er å ta vare på leiren som miljø vil vernet som hovedregel omfatte eksteriør og hovedstruktur. For noen bygninger (inv.nr. 0003, 0150, 0151 og 0152) har interiøret høy grad av opprinnelighet, eller er viktig som rester etter den opprinnelige virksomheten, og vil derfor også bli tatt med i forslaget til vern.

Foruten de bygningene, omfatter vernet veinettet av grus, betong og brostein, jernbaneskinner, voller bygget rundt ammunisjonshusene, hydranter og fundament av revne bygninger.

Bygningene i verneklasse 1 ble fredet ved forskrift 06.05.04.

Merknad

Skinnegangen på Hauerseter består av skinner fra Norsk Hoved-Jernbane, selskapet som i tidsrommet 1854–1926 drev jernbanestrekningen Oslo–Eidsvoll. Det 2,25 km lange ammunisjonssporet på Hauerseter er av interesse for Jernbaneverkets verneplan. Denne type skinnegang er etterhvert sjelden, og i særlig grad er 2–3 av sporvekslerne av interesse. Dette er den eldste typen sporveksler som er bevart utenom Norsk Jernbanemuseum, produsert ved Hovedbanens verksted i Oslo. Vekslene er delvis bygget opp av deler fra Hovedbanens aller første skinnetype. Skinnegangen på ammunisjonssporet vil bli foreslått lagt inn under objektvern i Jernbaneverkets landsverneplan.

Image "80477_173_01_a.jpg" without description

Eksplosivlager, inv.nr. 0176.

Inventarer med vern

Bygninger med fredet eksteriør og interiør

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0150

Arbeidshus

1941

0151

Arbeidshus

1941

0152

Arbeidshus

1941

Bygning i verneklasse 2 eksteriør og interiør

Inv.nr.Oppr. funksjonÅr

0003

Befalsforlegning

1941

Bygninger i verneklasse 2 eksteriør og innvendig hovedstruktur 

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0001

Brannst. og vakt

1941

0004

Befalsforlegning

1941

0005

Kontor

1941

0006

Mannskapskjøkken

1941

0009

Undervisningsbrakke

1941

0010

Forlegningsbrakke

1941

0011

Forlegningsbrakke

1941

0012

Forlegningsbrakke

1941

Bygninger med fredet eksteriør

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0045

Eksplosivlager

1941

0058

Eksplosivlager

1941

0059

Eksplosivlager

1941

0064

Eksplosivlager

1941

0065

Eksplosivlager

1941

0072

Eksplosivlager

1941

0077

Eksplosivlager

1941

0088

Eksplosivlager

1941

0089

Eksplosivlager

1941

0090

Eksplosivlager

1941

0091

Eksplosivlager

1941

0113

Eksplosivlager

1941

0114

Eksplosivlager

1941

0115

Eksplosivlager

1941

0116

Lager

1941

0117

Lager

1941

0160

Brannredskapsbu

1941

0162

Lager

1941

0163

Eksplosivlager

1941

0164

Eksplosivlager

1941

0166

Eksplosivlager

1941

0167

Eksplosivlager

1941

0168

Eksplosivlager

1941

0169

Eksplosivlager

1941

0172

Fyrhus/kontor/kaldgarasje

1941

0174

Eksplosivlager

1941

0175

Eksplosivlager

1941

0176

Eksplosivlager

1941

0177

Eksplosivlager

1941

0178

Eksplosivlager

1941

0182

Eksplosivlager

1941

0183

Eksplosivlager

1941

0184

Eksplosivlager

1941

0185

Eksplosivlager

1941

0186

Eksplosivlager

1941

0189

Eksplosivlager

1941

0190

Eksplosivlager

1941

0191

Eksplosivlager

1941

0192

Eksplosivlager

1941

0193

Eksplosivlager

1941

0194

Eksplosivlager

1941

0195

Eksplosivlager

1941

0196

Eksplosivlager

1941

0197

Eksplosivlager

1941

0198

Eksplosivlager

1941

0200

Eksplosivlager

1941

0201

Eksplosivlager

1941

0202

Brannredskapsbu

1941

0609

Pumpestasjon

1941

Bygninger i verneklasse 2 eksteriør

Inv.nr.Oppr. funksjonÅr

0002

Lager

1941

0007

Badehus

1941

0015

Lager

1941

0016

Garasje m/verkst

1941

0017

Snekkerverkst

1941

0018

Teknisk verkst

1941

0021

Vaske- og smørehall

1941

023503 Hauerseter leir

Image "80477_175_01_a.jpg" without description