Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Høytorp fort

Ute av Forsvarets eie siden 2003.

Image "012501_Hoytorp_fort_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

012501

Etabl.navn:

Høytorp fort

Etablert år:

1912

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren ved Festningsartilleriet

Nåværende funksjon:

Nedlagt som militært anlegg, benyttes som museum og andre kulturelle formål samt næringsvirksomhet.

Opprinnelig funksjon:

Landfort

Opprinnelig operativ sammenheng

Etter at grensebefestningene mot Sverige ble nedlagt som følge av Karlstadforhandlingene i 1905, ble det vedtatt at Glommalinjen skulle utbygges som landets nye hovedforsvarslinje mot øst. I perioden 1908–17 ble det bygget befestningsanlegg langs denne linjen. I Fossumavsnittet fikk man to sperrefort og to brogallerier. Høytorp fort var hovedfestning i Fossumstrøket. Underlagt var Trøgstad fort, Fossum brogalleri og Langenes brogalleri samt et batteri på Gråkollen. Etter datidens forhold var Høytorp fort et meget sterkt festningsanlegg med fast garnison. Mobiliseringsoppsetningen besto av 3500–4000 mann.

Image "80477_88_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Image "80477_88_03_c.jpg" without description

Inngangen til fjellanlegget.

Høytorp fort ligger på toppen av høyden nordøst for Mysen sentrum, med høyeste punkt 227 m. o. h. Hovedfortet består av et anlegg sprengt inn i fjellet omgitt av en dyp grav på tre sider. Her var kanonbatteriet med i alt fire tårnkanoner, og en rekke rom for beskyttelse av mannskaper, kommandosentral og ammunisjonslagre. Ved siden av hovedfortet inngår fire kanonstillinger på den såkalte «Vestre høyde» og et haubitzbatteri i festningen. Fortet hadde dessuten et sterkt infanteriforsvar til alle sider, med stykkevis infanteribrystvern, skyttergalleri og overdekkede mitraljøsestillinger. I tillegg til dette omfatter Høytorp fort et leirområde med en rekke bygninger fra den første utbygningsperioden; bl.a. forlegninger, kjøkken- og messebygning, oppsynsmannsbolig og forskjellige magasinbygg. Innenfor leiren finnes også noen ekstyske brakker og en del lager og garasjer av nyere dato. Høytorp fort bestod av i alt 59 inventarnummer.

Høytorp fort har klare forbilder i svensk befestningsbyggeri i samtiden, eksempelvis Boden festning i Nord-Sverige.

Historikk

Image "80477_89_01_a.jpg" without description

Bygningsmiljø på Høytorp fort.

1906–1907: Som en følge av nedleggelsen av festningsverkene nær grensen mot Sverige etter Karlstadforliket, ble det bestemt at Glommalinjen skulle utbygges som landets nye hovedforsvarslinje mot øst. Planene for Høytorp fort og Fossumstrøkets festningsverker forelå i 1907.

1912–18: Høytorp fort med fjellanlegg og leirområde etablert og ferdigstilt.

1920–tallet: Høytorp fort var sentrum for organiseringen av det motoriserte feltartilleri. Noe ny bebyggelse.

1940–45: Garnison for tyske avdelinger. Det ble oppført en del tyskerbrakker.

1945–56: Øvingssted for bl.a. feltartillerister, stabsøvelser og større felttjenesteøvelser. Noe ny bebyggelse bl.a. Undervisningsbygg og garasjebygg oppført.

1956–1994: Standkvarter for Transportregimentet til fortet ble lagt ned i 1994. Minimalt med ny bebyggelse.

1994–98: En liten del av leirområdet ble disponert av HV, i resten av bygningsmassen ble det etablert noe virksomhet i regi av Eidsberg kommune.

1998–2001: Forsvaret v/ Heimevernet trakk seg ut av Høytorp fort og anlegget ble overført til Eidsberg kommune.

2002: Anlegget fredet.

2002: Anlegget solgt til kommunen.

2014: Tårnkanoner reetablert på fortet.

 

Høytorp fort – hovedfortet før 1940

Image "80477_90_01_a.jpg" without description

Vern

Fredede inv:

29

Totalt ant. inv.:

59

Ant. inv. m/ vern:

30

Bygninger, fjellanlegg og fortifikasjoner i verneområdet.

 

Høytorp fort er et godt bevart helhetlig anlegg både når det gjelder selve festningsanlegget, forterrenget og leirområdet. Anlegget er i nasjonal militærhistorisk sammenheng et av de viktigste og best bevarte anleggene langs Glommalinjen. Både bygningene og de fortifikatoriske anleggene er karakteristiske for militæranleggene fra denne perioden, både når det gjelder arkitektonisk utforming og militær teknologi.

Bygningsmiljøet er forholdsvis intakt når det gjelder opprinnelig utforming og materialbruk. Dette gjelder særlig eksteriørene, men også flere av interiørene er intakte. Innenfor verneområdet er det i tillegg til bebyggelsen fra perioden 1914–18 noen bygninger av nyere dato. Disse blir inkludert i vernet både fordi de er integrert i den opprinnelige bebyggelsen, og fordi de bidrar til å vise Høytorp forts utvikling. Til dette kommer den tydelige sammenhengen mellom leirområdet og de fortifikatoriske anleggene, noe som gjør at fortet som helhet har en høy pedagogisk verdi.

Foruten bygningene og fjellanlegget omfatter vernet plasser og veier, samt alle spor i landskapet etter den militære aktiviteten.

Høytorp fort ble fredet ved forskrift 16.01.2002.

Image "80477_91_01_c.jpg" without description

Interiør i depot, inv. nr. 0012.

Image "80477_91_02_a.jpg" without description

Søndre kommandoplass.

Image "80477_91_03_a.jpg" without description

Piggtrådsperring rundt reduitten.

Image "80477_91_04_a.jpg" without description

Hovedfortet består av et anlegg sprengt inn i fjellet omgitt av en dyp grav på tre sider.

Image "80477_91_05_a.jpg" without description

Gravens østre ende.

Verneverdige inventarer

  Bygninger med fredet eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0012

Lager

1915

0016

Ammo.hus

1920

0017

Ammo.hus

1920

0018

Garasje

1918

0024

Bolig

1912

0032

Lager

1915

0034

Magasin

1917

0044

Oljebod

1929

0045

Ammo.hus

1929

0046

Ammo.hus

1925

0047

Lager

1935

0051

Lager

1937

0074

Forlegning

1953

0077

Lager

1950

1001

Fjellanlegg

1916

  Bygninger med fredet eksteriør og innvendig hovedstruktur

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0015

Verksted

1912

0030

Kjøkken

1915

0055

Lager

1945

0056

Forlegning

1945

  Bygninger med fredet eksteriør

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0011

Lager

1916

0013

Kontor

1915

0019

Bolig for oppsynsmann

1915

0022

Rugevillaen

1916

0023

Uthus

1920

0026

Kontorer, forlegning

1915

0027

Forlegning

1915

0028

Kontor

1915

0029

Kontor

1915

0033

Garasje

1925

Bygning i verneklasse 2

Inv.nr. Oppr. funksjon År

0042

Sanitærbygg

1923

Image "80477_92_04_a.jpg" without description

Depot, inv. nr. 0012.

Image "80477_92_05_a.jpg" without description

Forlegning, inv. nr. 0002.

Image "80477_92_06_a.jpg" without description

Bolig, inv. nr. 0024.

Image "80477_92_07_a.jpg" without description

Rugevillaen, inv. nr. 0022.

012501 Høytorp fort

Image "80477_93_01_a.jpg" without description