Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Isesjøbatteriet

Image "010503_Isesjobatteriet_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

010503

Etabl.navn:

Isesjøbatteriet

Etablert år:

1902

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren ved Festningsartilleriet

Nåværende funksjon:

Friluftsområde

Opprinnelig funksjon:

Grensebefestning

Opprinnelig operativ sammenheng

Som et ledd i arbeidet for å løsrive Norge fra unionen med Sverige ble det fra slutten av 1890-tallet anlagt en rekke fort og skanser langs grensen fra Svinesund i sør til Kongsvinger i nord. Befestningene skulle kunne stoppe et svensk angrep mot hovedstaden i tilfelle væpnet konflikt ved løsrivelsen. Forsvarslinjene ble lagt på øst- og vestsiden av Glomma, med sterke punkter i den framtrukne linjen øst for elva og mer tilbaketrukne stillinger på vestsiden. Befestningene var delt inn i avsnitt. Isesjøbatteriet var del av Sarpsborgavsnittet og behersket området på østsiden av Glomma med veien fra Ise stasjon til Skjeberg.

Image "80477_30_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Isesjøbatteriet ligger i dag i Sarpsborg kommune på en ås rett nord for Isesjø. HV har etablert et lager på området og i den forbindelse er det satt opp en hytte med uthus like i nærheten av siktebordet.

Batteriveien som fører opp fra gården Spydevold er i god stand. Det enkle anlegget består av ni åpne kanonplasser med sammenhengende lavt brystvern og en planert, delvis utsprengt plass bak. Siktebordet er intakt. Området har fått en noe parkmessig opparbeidelse.

Historikk

Image "80477_31_01_a.jpg" without description

Siktebord.

1890-tallet: Nederlaget i striden om et eget konsulatvesen i 1895 førte til en forsert opprustning for å sette makt bak det nasjonale kravet. Ute i befolkningen steg oppslutningen om Forsvaret som et våpen i arbeidet for selvstendighet.

1899–1901: I 1899 ble det satt ned en kommisjon som skulle behandle spørsmålet om en sterkere systematisk befestning av landtilgangene mot Kristiania. Kommisjonens forslag ble lagt fram og godkjent i 1901. Arbeidet startet sommeren samme år.

1902: Isesjøbatteriet anlagt.

1905: 7. juni 1905 vedtok Stortinget resolusjonen som medførte bruddet med Sverige. Den 31. august kom representanter for landenes regjeringer sammen i Karlstad for forhandle om saker som berørte løsrivelsen. Den 8. september brøt forhandlingene sammen og begge land mobiliserte sine styrker langs grensen. Forhandlingene kom i gang igjen den 13. september og man nådde enighet den 23. Som et resultat av forhandlingene ble befestningene i den framtrukne linjen ødelagt.

1907: Militærkomiteen som vurderte eksisterende og eventuell nyetablering av befestninger etter Karlstaddforhandling- ene kom i 1907 fram til at blant annet Isesjøbatteriet skulle sløyfes fra oppsettingen.

1933: Sarpsborg befestninger ble ved hærordningen av 1933 stilt i reserve.

1998: Isesjøbatteriet ble benyttet av HV som også bygget en hytte med uthus like bak batteriet.

2004: Anlegget fredet.

2005: Anlegget ryddet og gjort tilgjengelig for publikum.

Vern

Fredete inventarer:

1

Totalt antall inventarer:

14

Antall inventarer med vern:

1

Militærhistorisk landskap

 

Isesjøbatteriet har som del av utbyggingen av en forsvarslinje mot Sverige fram mot unionsoppløsningen stor militærhistorisk betydning. Det enkle anlegget er godt bevart med relativ høy grad av autentisitet.

Batteriet er på grunn av dets opprinnelighet og historiske betydning et meget bevaringsverdig militærhistorisk landskap.

Vernet omfatter alle spor etter militær virksomhet innenfor Forsvarets eiendomsgrenser.

Anlegget ble fredet ved forskrift 06. 05. 04

Image "80477_32_01_a.jpg" without description

Kanonstilling med brystvern.

010503 Isesjøbatteriet

Image "80477_33_01_a.jpg" without description

Verneverdige inventarer

Bygninger med fredet eksteriør

Inventarnr.

Opprinnelig funksjon

År

1051

Grensebefestning

1902

Image "80477_33_03_c.jpg" without description

Kilde: Truls Nygaard