Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Langenesbatteriet

Image "012304_Langenesbatteriet_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

012304

Etabl.navn:

Langenesbatteriet

Etablert år:

1899

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren ved Festningsartilleriet

Nåværende funksjon:

Friluftsområde

Opprinnelig funksjon:

Grensebefestning

Opprinnelig operativ sammenheng

Som ett ledd i arbeidet for å løsrive Norge fra unionen med Sverige ble det fra slutten av 1890-tallet anlagt en rekke fort og skanser langs grensen fra Svinesund i sør til Kongsvinger i nord. Befestningene skulle kunne stoppe et svensk angrep mot hovedstaden i tilfelle væpnet konflikt ved løsrivelsen. Forsvarslinjene ble lagt på øst- og vestsiden av Glomma, med sterke punkter i den framtrukne linjen øst for elva og mer tilbaketrukne stillinger på vestsiden. Befestningene var delt inn i avsnitt. Langenesbatteriet var del av Fossumavsnittet som videre besto av Fossum brogalleri, Gråkollbatteriet, Skorås søndre og nordre batteri, Kjellåsbatteriet og Staåsbatteriet. Etter Karlstadforhandlingene ble avsnittet forsterket med Høytorp og Trøgstad fort. Langenesbatteriet hadde som hovedoppgave å kontrollere jernbanebroa over Glomma og Onstadsundet.

Image "80477_80_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Image "80477_80_03_c.jpg" without description

Siktebordet.

Langenesbatteriet ligger på vestsiden av Glomma ved Langenes jernbanebro ved Spydeberg. Batteriet er et komplekst anlegg med åpne kanonstillinger, dekningsrom, fjellgalleri mot jernbanen, og rester etter luftvernartilleri. På den østlige siden av elva ligger to blokkhus som opprinnelig hørte til anlegget.

Batteriveien er i dag del av en gårdsvei. Lettest ankommer man batteriet via en merket tursti fra Spydeberg sentrum. På veien til batteriet passerer man da grunnmurene til et ammunisjonsmagasin fra 1899. Det sentrale batteriområdet er inngjerdet med den opprinnelige piggtråden fra første verdenskrig. Porten stammer fra samme periode.

Batteriets støpte standplasser bak et lavt brystvern er overgrodde. Siktebordet er bevart, men sikten er dårlig på grunn av tett vegetasjon. Ved standplassene finnes overbygde dekningsrom. To av disse er satt opp igjen etter sammenrasning. Istedenfor den opprinnelige bølgeblikken er det brukt plast. Anlegget har videre lavetter etter luftvernkanoner fra mellomkrigstida og man ser også rester etter et kanonskur.

Mot elva ligger et delvis utsprengt brogalleri og en oppmurt mitraljøsestilling, fra utbyggingen etter unionsoppløsningen. Deler av dekningsmuren ved brogalleriet ble skadet ved flommen i 1996. Galleriet har for øvrig bevart opprinnelig piggtråd.

Historikk

Image "80477_81_01_a.jpg" without description

Langenesbatteriet ligger på vestsiden av Glomma ved Langenes jernbanebro. Batteriet er et komplekst anlegg med åpne kanonstillinger, dekningsrom, fjellgalleri mot jernbanen, og rester etter luftvernartilleri.

1890-tallet: Nederlaget i striden om et eget konsulatvesen i 1895 førte til en forsert opprustning for å sette makt bak det nasjonale kravet. Ute i befolkningen steg oppslutningen om Forsvaret som et våpen i arbeidet for selvstendighet.

1899–1901: I 1899 ble det satt ned en kommisjon som skulle behandle spørsmålet om en sterkere systematisk befestning av landtilgangene mot Kristiania. Langenesbatteriet var allerede bygget og ble vurdert som for åpent av kommisjonen. Dette var bakgrunnen for etableringen av batteriene på Skorås og Gråkollen. Kommisjonens forslag ble lagt fram og godkjent i 1901. Arbeidet startet sommeren samme år.

1905: 7. juni 1905 vedtok Stortinget resolusjonen som medførte bruddet med Sverige. Den 31. august kom representanter for landenes regjeringer sammen i Karlstad for å forhandle om saker som berørte løsrivelsen. Den 8. september brøt forhandlingene sammen og begge land mobiliserte sine styrker langs grensen. Forhandlingene kom i gang igjen den 13. september og man nådde enighet den 23. Som et resultat av forhandlingene ble befestningene i den framskutte linjen ødelagt.

1914–18: Langenesbatteriet var oppsatt i en periode under første verdenskrig. Portene og piggtrådsperringene er fra denne tiden.

1920-tallet: På 1920-tallet sank bevilgningene til Forsvaret dramatisk, noe som sammen med et fornyet fiendebilde gjorde at de fleste grensebefestningene ikke lenger ble brukt i øvelsesvirksomhet, men Langenes brogalleri var fortsatt en del av den operative Fossumstrøkets festning.

1998: Området del av en kultursti tilrettelagt av Spydeberg kommune.

2004: Anlegget fredet.

Vern

Fredede inv.:

1

Totalt ant. inv.:

3

Ant. inv. m/ vern:

1

Batteri med militærhistorisk land

 

Langenesbatteriet har som del av utbyggingen av en forsvarslinje mot Sverige fram mot unionsoppløsningen stor militærhistorisk betydning. Det relativt komplekse anlegget er godt bevart. Batteriet ble anlagt allerede i 1899 og utgjør således et av de tidlige batteriene i Glommalinjen.

Anlegget er på grunn av opprinnelighet og historiske betydning et meget bevaringsverdig militærhistorisk landskap.

Vernet omfatter alle spor etter militær virksomhet innenfor Forsvarets eiendomsgrenser.

Annlegget ble fredet ved forskrift 06. 05. 2004.

Image "80477_82_01_a.jpg" without description

Standplasser med overdekkede ammunisjonsnisjer.

Image "80477_82_02_a.jpg" without description

Siktebord.

Image "80477_82_03_a.jpg" without description

Standplass

Image "80477_82_04_a.jpg" without description

Standplass.

Image "80477_82_05_a.jpg" without description

Rester etter lavetter for luftvernartilleri.

Image "80477_82_06_a.jpg" without description

Parti fra brogalleriet mot elva.

012304 Langenesbatteriet

Image "80477_83_01_a.jpg" without description

Bygninger med fredet eksteriør

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

1051

Grensebefestning

1899

Image "80477_83_03_c.jpg" without description

Kilde: Truls Nygaard.