Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Leina

Se også verneplan for Oscarsborg festning på www.verneplaner.no.

Image "062805_Leina_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

062805

Etabl.navn:

Leina

Etablert år:

1917

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren v/ Kystartilleriet

Nåværende funksjon:

Friområde

Opprinnelig funksjon:

Luftvernbatteri

Opprinnelig operativ sammenheng

Under første verdenskrig gjorde lufttrusselen seg første gang gjeldende, og Forsvarsdeparteementet så behovet for mottrekk. Det lyktes å skaffe fire franske 7,5 cm «antiballonkanoner» til Oscarsborg, fordelt med én kanonpost til Verpenåsen og én til toppen av Håøya, samt en kanonpost for to ombygde 7,5 cm Schneider Canet kanoner på Seiersten. Kanonposten på Verpenåsen ble oppført delvis til sikring av Nitroglycerinkompagniets og Norsk Svovlsyrefabriks anlegg mot luftangrep. Bedriftene bidro finansielt til anlegget og stilte vederlagsfritt grunn til disposisjon.

Image "80477_272_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Etablissementet ligger på toppen av Verpenåsen (123 m.o.h.) mellom Nesset og Sætre i Hurum, med vidt utsyn over Frogn og Hurum. Det omfatter to kanongruber for luftskyts (fjernet) med adkomstvei til disse utsprengt i fjellet. Grubene har diameter på 4 m og en dybde på ca. 90 cm. Til kanonposten hører en ammunisjonsnisje innsprengt i fjell; ca. 2 m lang, 1,8 m dyp og 2 m høy, lukket med jerndør. Her finnes også en trapp som leder opp til et fundament for en mitraljøsestilling. Anlegget omfatter også et veianlegg samt flere bygningstufter (jf. historikk).

Historikk

Image "80477_273_01_a.jpg" without description

Kanonstilling.

1917: 9. juni bestemte Forsvarsdepartementet at fire franske 7,5 cm «antiballonkanoner» skulle disponeres til Oscarsborg og fordeles med en kanonpost til Verpenåsen og en til toppen av Håøya. Dessuten en kanonpost for to ombygde 7,5 cm Schneider Canet kanoner på Seiersten.

1918: Besiktigelsesforretning avholdt 18. desember. Kanonposten omfattet ved besiktigelsen veianlegg, to kanongruber med monterte kanoner, ammunisjonsnisje i fjell, ammunisjonshus, tømmerhytte til forlegning, uthus, materialskur og brønn.

Det er ukjent om kanonposten var oppsatt under resten av nøytralitetsvakten.

1932: All bebyggelse knyttet til kanonposten; ammunisjonsmagasin, vakthytte, materialskur og uthus, ble revet. Kanonposten formodentlig nedlagt.

2008: Anlegget avhendet.

Vern

Militærhistorisk landskap

 

Kanonposten på Leina er interessant som et av de første antiluftskytsbatterier i Norge. Selv om kanonene er fjernet, er det bevart såpass mye av anlegget at dette sammen med beliggenheten gjør funksjonen lesbar.

Vernet omfatter alle rester av kanonbatteriet samt veianlegg, bygningstufter, terrengtrapper o.a. elementer som hører med til det fortifikatoriske anlegget. Avgrensningen av verneområdet fremgår av kartet nederst.

Image "80477_274_01_a.jpg" without description

Skisse fra 1918 over kanonstandplassen på Verpenåsen (Leina).

062805 Leina

Image "80477_275_01_a.jpg" without description