Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Oddane fort

Image "070954_Oddane_fort_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

070954

Etabl.navn:

Oddane fort

Etablert år:

1941

Opprinnelig forsvarsgren:

Den tyske hær

Nåværende funksjon:

Kulturminne

Opprinnelig funksjon:

Kystfort

Opprinnelig operativ sammenheng

Oddane fort ble etablert som kystbatteri i april 1941 for å dekke innløpene til Skien, Porsgrunn og Larvik. Fortet ble overtatt av norsk kystartilleri etter krigen og var fram til 1990-tallet et av flankefortene i innseilingen til Oslofjorden.

Image "80477_294_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Image "80477_294_03_a.jpg" without description

Trykkbasseng, inv.nr. 0603, kamuflert som bygning.

Image "80477_294_04_a.jpg" without description

Kontor/forlegning, inv.nr. 0001.

Oddane fort ligger i et lyngheiområde med kun få trær slik at området framstår som et åpent og oversiktlig landskap. Kystlinjen er bratt og utilgjengelig fra sjøsiden. Området har stor verdi som hekkeplass for sjøfugl. Både flora og fauna har fått ligge omtrent urørt siden annen verdenskrig.

Forsvaret leier en del av den opprinnelige gården Oddane. Bare en av gårdsbygningene står igjen i dag. Ved siden av fortsområdet ligger Oddanesand camping som har stor turisttilstrømning om sommeren.

Fortet er konsentrert, overskuelig og inkluderer de fleste elementer i et ekstysk kystfort. Her finnes bygninger som ble brukt til messe, forlegning og administrasjon. Spredt ut over et konsentrert område ligger bunkere og stillinger forbundet av et veinett.

Som helhet er anlegget godt bevart. Bygningene og tekniske installasjoner har vært opprustet etter hvert som nytt utstyr ble installert. Gjennomgående er det satt inn nye forsterkede dører i bunkerne. For øvrig har bunkerne høy grad av opprinnelighet. Bygningene har gjennomgått større endringer enn bunkerne. Vinduer og til dels panel er skiftet, men bygningene har fremdeles stor miljøverdi.

Image "80477_295_01_a.jpg" without description

Oddane fort ligger i et lyngheiområde med kun få trær slik at området framstår som et åpent og oversiktlig landskap.

Image "80477_295_02_a.jpg" without description

Kanon i paddeskjold.

Image "80477_295_03_a.jpg" without description

Interiør i en av bunkerne.

Historikk

April 1941: Byggevirksomheten på Oddane fort startet i april 1941. Ca. 300 mann arbeidet med utbyggingen.

1942: Russiske krigsfanger arbeidet med utbyggingen fra våren 1942.

Mars 1943: I mars 1943 ble fortet forsterket med luftvernartilleri.

1943: Drifts- og kårbygningen fra den opprinnelige gården ble revet.

1945: Ved fredsslutningen rykket hjemmestyrkene inn og hadde kontroll over området en kort stund før Kystartilleriet overtok fortet.

1979–80: Opprustning av anlegget. Nytt skyts montert og kommandobunkeren og flere andre bygninger endret.

1993: Fortet var operativt under Kystartilleriet fram til 1993.

1996: Forsvarsmuseet og Riksantikvaren gikk inn for museal bevaring av fortet.

2005: Fortet brukt av HV inntil etablissementet ble overført til Skifte eiendom i 2005.

2015: Fortet fredet.

Vern

Vernestatus:

Fredet

Totalt ant. inv.:

80

Ant. inv. m/vern:

75

Bygninger, tekniske installasjoner og alle spor etter militær virksomhet innenfor etablissementets grenser

 

Oddane fort er et godt eksempel på et ekstysk kystfort hvor hovedparten av de opprinnelige elementene er beholdt. Fortet har som et av få fort i Oslofjorden også bevart den opprinnelige brakkebebyggelsen. Samtidig vises utviklingen etter annen verdenskrig hvor Kystartilleriet har tatt i bruk anlegget og modernisert det suksessivt fram til i dag. Dette er en karakteristisk del av de ekstyske fortenes historie som styrker Oddane forts bevaringsverdi.

Fortets organisering og sammenhengen mellom de ulike delene er oversiktlig og har derfor stor pedagogisk verdi.

Vernet innebærer en museal bevaring der alle fortifikatoriske og våpentekniske installasjoner, bygninger og utstyr blir bevart. Videre omfattes også alle spor etter militær virksomhet innenfor etablissementets grenser. Inntil det foreligger en egen verneplan for etablissementet omfatter vernet, der ikke annet er angitt, bygningenes eksteriør og interiør.

Merknad

Fortet ligger på leid grunn. Derfor ble ikke etablissementet omfattet av forskriftsfredningen i 2004. Riksantikvaren fredet etablissementet etter en separat prosess i 2015.

Fredete inventarer

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0001

Kontor/forlegning

1940–45

0002

Forlegningsbrakke

1940–45

0003

Forlegningsbrakke

1940–45

0004

Forlegningsbrakke

1940–45

0005

Sykebrakke

1940–45

0006

Befalsbrakke

1940–45

0007

Flyttbar garasje

1940–45

0008

Latrine

1956 

0009

Lagerbrakke for SHV

1958 

0010

Flyttbar garasje

 1940–45

0011

Flyttbar garasje

 1940–45

0012

Skilderhus  1940–45

0603

Trykkbasseng

1940–45

1001

Mitraljøsestilling

1940–45

1002

Mitraljøsestilling

1940–45

1003

Mitraljøsestilling

1940–45

1004

Mitraljøsestilling

1940–45

1006

Bombekasterstilling

 

1008

Mitraljøsestilling

1940–45

1009

Lyskaster

1940–45

1010

Forlegningsbunker

1940–45

1012

Kanon I

1940–45

1013

Våpenbunker

1940–45

1014

Ammobunker

1940–45

1015

Ammo- og forlegningsbunker

1940–45

1016

Kanon II

1940–45

1017

Forlegningsbunker

1940–45

1019

Forlegningsbunker

1940–45

1020

Ammobunker

1940–45

1021

Forlegningsbunker Kanon III

1940–45

1022

Kanon III

1940–45

1023

Lyskaster

1991

1024

Garasje

1940–45

1025

Avstandsmålerhus

1940–45

1026

Kanonstilling

1940–45

1027

Forlegningsbunker

1940–45

1028

Gruppekommandoplass

1940–45

1029

Forlegningsbunker

1940–45

1030

Radarbunker

1940–45

1031

Kommandoplass

1940–45

1032

Forlegningsbunker

1940–45

1033

Ammunisjonsbunker

1940–45

1034

Forlegningsbunker

1940–45

1035

Mitraljøsestilling

1940–45

1036

Forlegningsbunker

1940–45

1039

Luftvernstilling

1940–45

1040

Aggregatbunker

1940–45

1041

Ammolager

1940–45

1042

Sanitetsbunker

1940–45

1045

Standplass for lyskaster

1940–45

1048

Standplass m/hus for lyskaster

1940–45

1049

Aggregathus

1940–45

1050

Luftvernstilling/MG

 

1051

Bunker

1940–45

1052

Bunker

1940–45

1053

MG-stilling

1940–45

070954 Oddane fort

Image "80477_297_01_a.jpg" without description