Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ørjekollen fort

Image "011901_Orjekollen_fort_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

011901

Etabl.navn:

Ørjekollen fort

Etablert år:

1901

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren ved Festningsartilleriet

Nåværende funksjon:

Friluftsområde

Opprinnelig funksjon:

Grensefestning

Opprinnelig operativ sammenheng

Som et ledd i arbeidet for å løsrive Norge fra unionen med Sverige ble det fra slutten av 1890-tallet anlagt en rekke fort og skanser langs grensen fra Svinesund i sør til Kongsvinger i nord. Befestningene skulle stoppe eventuelle svenske angrep mot hovedstaden hvis det ble en væpnet konflikt ved løsrivelsen. Forsvarslinjene ble lagt på begge sider av Glomma, med sterke punkter i den framskutte linjen øst for elven og mer tilbaketrukne stillinger på vestsiden. Befestningene var delt inn i avsnitt. Ørjekollen fort utgjorde det nordre av to fort på Ørje. Fortet skulle beherske riksveien fra Sverige over Ørje bro og vassdraget med Ørje sluser, en forbindelse til Rødnessjøen i nord og Haldenvassdraget lenger syd.

Image "80477_60_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Ørjekollen fort ligger på et høydedrag sør for E18 ved Ørje bro og sluser, ca. 5 km fra Sverige. Fortet har front mot veien fra Sverige. Mot øst avgrenses fortet av en bratt skrent ned mot vassdraget. Øvrige sider består av skogkledde åser.

I forbindelse med demoleringen av fortet i 1905 ble brystvernet delvis sprengt, fjellanlegget (tunnel, åpen på tre sider) gjenmurt med tegl, kaponnieren ødelagt og løpegravene og kanonstillingene fylt med steinmasse.

Deler av fortet er i dag tilbakeført og store deler av demoleringsmassen tatt bort slik at kanonstillingene og løpegravene igjen er synlige. Mot sør har man forsøkt å gjenskape deler av kaponnieren med løsmasse. Fjellanlegget er åpnet fra den østre inngangen, og i den største inngangen mot vest er den gamle teglveggen erstattet med ny. Inne i fjellanlegget ses spor etter to frittstående trebygninger for mannskaper og ammunisjon; et anlegg av samme type er godt bevart på Vardåsen ved Kongsvinger.

Flere av bygningene i leiren som ble oppført i forbindelse med etableringen av fortet, står fremdeles i nærheten, men er overtatt av en privat institusjon.

Historikk

Image "80477_61_01_a.jpg" without description

Demoleringsmassene fra 1905 er tatt bort slik at kanonstillingene og løpegravene igjen er synlige.

1890-tallet: Nederlaget i striden om et eget konsulatvesen i 1895 førte til en forsert opprusting for å sette makt bak det nasjonale kravet. Ute i befolkningen steg oppslutningen om Forsvaret som et våpen i arbeidet for selvstendighet.

1899–1901: I 1899 ble det satt ned en kommisjon som skulle behandle spørsmålet om en sterkere systematisk befestning av landtilgangene mot Kristiania. Kommisjonens forslag ble lagt fram og godkjent i 1901. Arbeidet startet sommeren samme år.

1901: Etableringen av Ørjekollen og Lihammeren startet i desember.

1905: 7. juni 1905 vedtok Stortinget resolusjonen som medførte bruddet med Sverige. Den 31. august kom representanter for landenes regjeringer sammen i Karlstad for å forhandle om saker som berørte løsrivelsen. Den 8. september brøt forhandlingene sammen og begge land mobiliserte sine styrker langs grensen. Forhandlingene kom i gang igjen den 13. september og man nådde enighet ti dager senere. Som et resultat av forhandlingene ble befestningene i den framskutte linjen ødelagt.

1990-tallet: På 1990-tallet ble Ørjekollen delvis restaurert, blant annet ved at løs steinmasse ble fjernet fra kanonstillingene og løpegravene, fjellanlegget åpnet og en kaponnier forsøkt gjenskapt med løs masse. Fortet har informasjonstavle og er gjort tilgjengelig av Marker kommune.

2004: Anlegget fredet.

Vern

Fredede inv.:

1

Totalt ant. inv.:

3

Ant. inv. m/vern:

1

Fortet med militærhistorisk landskap

 

Ørjekollen fort må ses i sammenheng med Lihammeren fort. Fortene har som del av utbyggingen av en forsvarslinje mot Sverige fram mot unionsoppløsningen stor militærhistorisk betydning. Begge fortene var del av den framskutte linje som skulle stoppe svenskene ved en eventuell konflikt. Ørjekollen fort er delvis restaurert i regi av en venneforening og Marker kommune, dvs. at løs masse er fjernet fra fortet slik at løpegravene og kanonstillingene igjen er synlige. Fortet gir sammen med Lihammeren en instruktiv opplevelse av fortene slik de en gang var og følgene av demoleringen i 1905.

Anlegget er på grunn av dets historiske betydning et meget bevaringsverdig militærhistorisk landskap.

Vernet omfatter alle spor etter militær virksomhet innenfor Forsvarets eiendomsgrenser.

Anlegget ble fredet ved forskrift 06.05.2004

Image "80477_62_01_a.jpg" without description

011901 Ørjekollen fort

Image "80477_63_01_a.jpg" without description

Verneverdige inventarer

 Bygninger med fredet eksteriør

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

1051

Grensebefestning

1901