Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ski magasinleir

Solgt ut av Forsvaret 2006.

Image "021301_Ski_magasinleir_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

021301

Etabl.navn:

Ski magasinleir

Etablert år:

ca. 1897

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren

Nåværende funksjon:

Nedlagt

Opprinnelig funksjon:

Depot

Opprinnelig operativ sammenheng

Depotet for Feltartilleriregiment nr. 1 (AR1) ble lagt i umiddelbar nærhet til Ski jernbanestasjon. Gunstige transportmuligheter var viktig for lokaliseringen av det nye depotet, og fra Ski var det allerede etablert jernbaneforbindelse i flere retninger. Leiren var via et sidespor tilknyttet toglinjer både nord-, sør- og vestover.

Image "80477_126_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Image "80477_126_03_c.jpg" without description

Vognmagasinene, inv.nr. 0006 og 0007, har opprinnelig bølgeblikkkfasade av sjelden type.

Ski depotleir ligger på sydvestre side av Ski sentrum. Adkomst går gjennom villabebyggelsen som omgir leirområdet. Like ved går hovedveien vestover. Leiren ligger på et relativt jevnt og høyt moreneplatå.

Etablissementet Ski leir utgjorde tidligere tre separate bygningsmiljøer: Monsrud leir, Nordre leir og Magasinleiren.

Magasinleiren omfatter i hovedsak bygninger fra etableringsperioden i 1890-årene. Fra hovedporten i nord fremstår leirområdet (Magasinleiren) i dag som et u-formet tun. Lengst bak står en stor depotbygning (inv.nr. 0002) av tre fra omkring 1900. Den har teglmurte pillarer og høyt plasserte inngangspartier, som er utformet som kasser med utvendige trapper og vindfang. Bygningen er eksponent for en magasintype som fikk stor utbredelse særlig i tiden før og etter unionsoppløsningen. To vognmagasiner (inv.nr. 0006 og 0007) utgjør sidene i tunet. Bygningene har den opprinnelige bølgeblikkledningen og konstruksjoner av valset jern bevart. Disse er sjeldne i nasjonal sammenheng.

Etablissementet består videre av en 11/2 etg. oppsynsmannsbolig fra 1897 som er laftet og kledt med stående panel med detaljer i sveiserstil, en brannstasjon oppført i 1940 (inv.nr. 0039) og flere lagerbygg fra omkring 1900 (inv.nr. 0004, 0008, 0012 og 0013). Bygningene er godt bevart, og har høy grad av opprinnelighet med hensyn til materialbruk og detaljer.

Historikk

Image "80477_127_01_a.jpg" without description

Hovedtunet sett mot inv.nr. 0002 og 0006.

1870/80-tallet: Jernbanen åpnet forbi Ski i Kråkstad herred i 1879 med traseer i flere retninger.

1896: Grunn kjøpt fra gården Finstad for etablering av militær depotplass for Feltartilleriregiment nr. 1 (AR1) ved Ski. Militærdepotet og jernbanen kom til å bli de største arbeidsplassene i Ski ved siden av jordbruket.

1897–1920: Magasinleiren og Nedre leir (Monsrud leir) ble bygget ut i årene 1897–1920. Grunn innkjøpt fra gården Monsrud i 1902. Ski magasinleir lagret artillerimateriell, trekkvogner for ammunisjon og skyts, og kvartermateriell som utrustning, håndvåpen med videre for artilleristene. Leirens vognmagasiner var også innrettet for stallvirksomhet. I første periode omfattet Ski leir en del verksteder og magasiner, kjøkkenbygning, oppsynsmannsbolig og ammunisjonshus. Det ble i tillegg bygget et sidespor til jernbanen, og i 1907 ble en jernbanerampe av tre på laftestener oppført i tilknytning til sidesporet.

1921–33: Makeskifte mellom Militærvesenet og Norges Statsbaner i 1921– 22. I 1925 også med eieren av Arneberg gård i 1925. I 1932–33 ble noe av den militære eiendommen solgt.

1940–45: Under annen verdenskrig var ca. 600 tyskere forlagt ved Ski depot. I denne perioden ble vesentlige deler av Nordre- og Nedre leir (Monsrud leir) bygget ut, med ni lange brakker og garasjer utenfor den gamle hoveddelen av leiren. Monsrud leir omfattet også tre bygninger fra 1907.

1945–93: AR 1 hadde lager her til 1993.

1995: Deler av Ski leir tillatt kassert

2004: Bygningene i verneklasse 1 ble fredet

2006: Solgt.til privat aktør.

Vern

Fredede inv.:

3

Totalt ant. inv.:

40

Ant. inv. m/ vern:

9

Bygninger med eksteriør og interiør, samt veier og plasser

 

Ski magasinleir har militærhistorisk betydning som depotleir for feltartilleriet og har hatt vesentlig betydning for stasjonsbyens fremvekst. Leirområdet er verneverdig både ut i fra historisk sammenheng og bygningstypene bygningstypene som er representert.

Leiren fremstår som et helhetlig og godt bevart miljø med høy alder og stor grad av opprinnelighet. Depotbygningen fra omkring 1900 er et interessant og karakteristisk eksempel på magasinbygninger i tre fra denne perioden. Vognmagasinene har stor bygningshistorisk interesse som tidlige og godt bevarte eksempler på denne typen materialbruk og konstruksjon. Øvrige verneverdige bygninger er viktige for leirmiljøet.

Vernet omfatter bygningenes eksteriør og dels interiør, plasser, veier og andre spor etter militær virksomhet innen angitt område.

Bygningene ble fredet ved forskrift 06.05.04.

Image "80477_128_01_a.jpg" without description

Oppsynsmannsboligen m.fl.

Image "80477_128_02_a.jpg" without description

Garasjebygning inv.nr. 0006 med 1890-talls platekledning.

Image "80477_128_03_a.jpg" without description

Depotbygning av tre, inv.nr. 0002.

021301 Ski magasinleir

Image "80477_129_01_a.jpg" without description

Bygninger med fredet eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0002

Depotbygning

1897

0006

Vognmagasin

1897

0007

Vognmagasin

1897

Bygninger med verneverdig eksteriør, verneklasse 2

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0003

Oppsynsmannsbolig

1897

0004

Verkstedbygjning

1897

0008

Magasinbygning

1897

0012

Uthus for Oppsynsmannsboligen

1900

0013

Magasinbygning

1902

0039

Brannstasjon

1940