Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Skorås søndre batteri

Image "012302_Skoraas_S_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

012302

Etabl.navn:

Skorås søndre batteri

Etablert år:

1902

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren ved Festningsartilleriet

Nåværende funksjon:

Friluftsområde

Opprinnelig funksjon:

Grensebefestning

Opprinnelig operativ sammenheng

Batteriet ble etablert som en del av et større forsvarssystem av sperrefort og forberedte stillinger langs grensen i forbindelse med løsrivelsen fra unionen med Sverige. Søndre Skorås utgjorde venstre flanke i Fossumavsnittets befestninger, og skulle samvirke med Skorås nordre batteri. Batteriet hadde til oppgave å hindre en fiendtlig krysning av Glomma mellom Langenes jernbanebro og Solli.

Image "80477_72_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Skorås søndre batteri ligger på en høyderygg ved Glommas vestside, mellom Solbergfoss og Øyeren. Skorås søndre er et større anlegg, dypere og mer oppbygget enn Skorås nordre, som ligger i nærheten. Batteriets adkomstveier kommer bakfra til høyre og venstre fløy og fortsetter som en dyp vollgang gjennom batteriet. Vollgangen er delvis utsprengt i fjell og oppbygget, mellom batteriets brystvern og bakre knaus hvor siktebordet står. Siktebordet står på batteriets høyeste punkt med bevart stenfundament og plate. I fjellknausen under siktebordet finnes et utsprengt og fullstendig dekket rom for mannskaper. Forholdsvis dype ammunisjonsnisjer er bygget inn i brystvernet med åpningene ut mot vollgangen og med en spesiell, skråstilt nisje mellom vollgangen og høyre fløystandplass. Fremskutte kanonstandplasser er tilpasset et kupert terreng. Batteriet bærer enkelte synlige spor etter mindre restaureringer.

Historikk

Image "80477_73_01_a.jpg" without description

1890-årene: Økende spenning i forholdet mellom Norge og Sverige blant annet som følge av Konsulatsaken i 1895.

1899–1901: Fra 1899 behandlet en kommisjon spørsmålet om en forsterket og systematisk befestning av landtilgangene mot hovedstaden. Planen innebar etablering av en fremskutt østre linje og forberedte stillinger for feltartilleri. Planen ble lagt fram for Stortinget i 1901 og igangsatt samme år.

1902: Batteriet etablert med standplasser.

1905: Unionen mellom Sverige og Norge opphørte 7. juni 1905. Men etter en regjeringskonferanse 13. september d. å. ble det iverksatt en delvis mobilisering; beredskapssituasjonen innebar fra samme dag at styrker ble oppsatt og utplassert i grupperingsområdene.

Ca. 1965: Avtale inngått mellom Forsvarsdepartementet og Statens friluftsråd om tilrettelegging av flere gamle batterier til friluftsformål, blant annet Skorås søndre batteri. Dette innebar at kommunen overtok tilsyn med området.

2004: Anlegget fredet.

Vern

Fredede inv.:

1

Totalt ant. inv.:

2

Ant. inv. m/ vern:

1

Batteriet med omliggende område

 

Batteriet har stor militærhistorisk interesse som del av et omfattende og viktig forsvarssystem mot Sverige. Dette er en interessant og viktig befestningslinje som inngår som en helhetlig gruppe i landsverneplanen. Militæranleggene som ble bygget ut i denne perioden, har også symbolverdi i forbindelse med nasjonens løsrivelse fra unionen.

De gamle militæranleggene som ble bygget ut i denne perioden vurderes som en viktig gruppe militærhistoriske kulturminner i en nasjonal sammenheng. Vernet omfatter alle spor etter militær aktivitet innenfor angitt område.

Batteriet ble fredet ved forskrift 06.05.2004.

Image "80477_74_01_a.jpg" without description

Skorås søndre batteri, siktebord, brystvern og siktlinje mot Glomma.

Image "80477_74_02_a.jpg" without description

Batteriets vollgang mellom siktebord og ammunisjonsnisjer.

012302 Skorås søndre batteri

Image "80477_75_01_a.jpg" without description

Bygninger med fredet eksteriør

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

1051

Batteriet

1902

Image "80477_75_03_a.jpg" without description

Ammunisjonsnisje

Image "80477_75_04_a.jpg" without description

Kilde: Truls Nygaard.