Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Torås

Ute av Forsvarets eie.

Image "072302_Toraas_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

072302

Etabl.navn:

Torås

Etablert år:

1939

Opprinnelig forsvarsgren:

Sjøforsvaret

Nåværende funksjon:

Museum, friluftsområde, næring

Opprinnelig funksjon:

Kystfort

Opprinnelig operativ sammenheng

Torås fort ble etablert av Forsvaret som ledd i utbyggingen av Ytre Oslofjord festning i mellomkrigstiden. Anlegget ble utviklet videre av den tyske okkupasjonsmakten. Etablissementet inngikk i et omfattende system av militære støttepunkter i Vestfold. Toråsanlegget har siden fredsslutningen tjent som ett av flere flankefort ved Oslofjorden for Kystartilleriet.

Image "80477_314_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Torås ligger i skjærgården på Tjøme syd for Tønsberg. Området er kupert og preget av svaberg. Det militærhistoriske landskapet består delvis av naturlige fjellknauser, delvis av støpte høyder der stillinger etc. er plassert. Leirbebyggelsen er delt i Øvre og Nedre leir. Miljøet omfatter nesten utelukkende elementer fra den tyske utbyggingssperioden. Det mest interessante miljøet ligger i den øvre delen; med bygninger, kommandoplass, kanonstillinger m.m. Bygningene, som ligger lavt i terrenget mellom bratte fjellrygger, er bevart med høy grad av opprinnelighet. De to største bygningene (oppr. befalsmesse og befalsbolig) karakteriseres av høye valmtak og søyleverandaer. To forlegningsbrakker har en noe enklere utforming med saltak. Dette bygningsmiljøet har høy arkitektonisk kvalitet, utformingen er mer forseggjort enn flertallet av bygningsmiljøene på ekstyske kystfort. Fortifikasjonene er på en meget karakteristisk måte tilpasset fjellformasjonene.

Etablissementet omfatter også et opprinnelig sivilt bolighus (ant. fra 1800-tallet) syd før Nedre leir, samt et fint formet pumpehus i tegl, sannsynligvis tyskbygget.

Image "80477_315_01_a.jpg" without description

Bygningsmiljøet på Torås er innpassset mellom fjellveggene, koplassen er delvis kamuflert som en knaus på fjellryggen.

Image "80477_315_02_a.jpg" without description

Befalsforlegningen, inv.nr. 0024.

Image "80477_315_03_c.jpg" without description

Detalj av søylegangen på inv.nr. 0024.

Historikk

1927–39: Ny hærordning av 1927 medførte innskrenkninger og nedleggelse av tre permanente befestningsanlegg i Oslofjorden, blant annet Tønsberg befestninger. Torås ble imidlertid i 1939 utbygget og oppsatt med kanoner som ledd i utbyggingen av Ytre Oslofjord festning som ellers besto av Mågerøy, Bolærne og Rauøy.

1940–45: Okkupasjonsmakten videreutviklet Torås med en større utbygging av fortifikasjoner og bygninger. Torås fungerte som ett av flere flankefort på hver side av Oslofjorden. En del eldre kanoner ble omplassert til Torås omkring 1941–42, da Rauøy fort gjennomgikk en opprusting og fornyelse med tyske kanoner.

1945–98: Forsvaret overtok Torås etablissement etter annen verdenskrig og drev utdannelses- og kursvirksomhet. Det ble også avviklet repetisjonsøvelser her.

1999: Fortet sikret og våpnene demontert og fjernet, med unntak av én kanon. Ansvaret for en museal oppfølgning av denne er overført til Tjøme kommune.

2003–2005: Overført til Skifte eiendom.

2010: Solgt til kommunen.

Vern

Fredede

10

Totalt

51

Ant.

12

Bygninger i øvre leir, murverk, kanon, kommandoplass og spor etter fortifikasjoner.

 

Torås-området har militærhistorisk interesse som del av Ytre Oslofjord festning fra 1939, og som ledd i okkupasjonsmaktens omfattende militære utbygging langs norskekysten under annen verdenskrig. Etablissementet representerer slik det ligger i dag først og fremst et anlegg fra den tyske utbyggingen. Øvre leir utgjør et meget helhetlig miljø med flere godt bevarte bygninger og karakteristiske fortifikasjoner innenfor et konsentrert område. Bygningene er på grunn av sin spesielle utforming arkitektonisk og bygningshistorisk interesse. Anleggets beliggenhet og struktur, samt tilpasning til omgivelsene gjør dessuten at Torås har betydelig opplevelsesverdi. Anlegget har også pedagogisk verdi.

Vernet omfatter bygninger og fortifikasjoner med trappesystemet samt alle spor etter militær virksomhet innenfor verneområdet.

Merknad

Ansvaret for den ene kanonen er overført til Tjøme kommune som ønsker å ivareta den på en museal måte. De øvrige kanonene er demontert og fjernet.

Image "80477_316_01_a.jpg" without description

Delvis demolert kanonstilling med kommandoplassen i bakgrunnen.

Image "80477_316_02_a.jpg" without description

Bygningene på Torås er innpasset mellom fjellveggene.

072302 Torås

Image "80477_317_01_a.jpg" without description

Verneverdige inventarer

Bygninger med fredet eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer.

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0022

Bef.brakke

1940–45

0024

Forlegningsbrakke

1940–45

0025

Befalsmesse

1940–45

0026

Befalsbrakke

1940–45

Bygninger med fredet eksteriør

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0602

Pumpehus

1940–45

1001

Kanon I

1940–45

1003

Kanon II

1940–45

1005

Kanon III

1940–45

1007

Kanon IV

1940–45

1009

Kommandoplass

1940–45

u. nr

Trapper, gjerder m.m

1940–45

Verneklasse 2, eksteriør

Inv.nr. Oppr. funksjon År

0019

Smie

1940–45

0031

Bolig

1800-tallet (Solgt)