Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Åsen

Ute av Forsvarets eie.

Image "112410_Aasen_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

112410

Etabl.navn:

Åsen

Etablert år:

1940

Opprinnelig forsvarsgren:

Det tyske luftforsvaret

Nåværende funksjon:

Nedlagt

Opprinnelig funksjon:

Standplass for luftvernartilleri

Opprinnelig operativ sammenheng

Batteriet på Åsen ble anlagt for å forsvare flyplassene på Sola og senere på Forus mot engelske flyangrep. Det var en del av en luftvernartillerikjede med øvrige anlegg på Ullandhaug og på Tjelta der Åsen var kommandoplass. Åsen fungerte også som supplementlager for tysk flyammunisjon.

Image "80478_62_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Image "80478_62_03_c.jpg" without description

Forlegningsbunker.

Åsen ligger ca. 2 km øst for Sola flyplass i området syd for Stavanger by. Batteriet er plassert på toppen av en kolle som stikker opp i det ellers flate landskapet. Atkomsten til anlegget skjer sydfra. I denne lavere delen av området var det bl.a. kjøkken og bad som det ennå vises spor av i form av grunnmurer. En rekke store kanonstillinger med tilknyttede bunkerforlegninger ligger på de høyeste punktene rundt toppen av kollen der det er vidt utsyn vestover mot Sola og nordover mot Forus og Stavanger by.

Samtlige forlegninger er bygget opp i mur forblendet med stein. Endel av dem er preget av forfall, spesielt innvendig, andre er i enkel, men relativt god stand. Flere har dekorasjoner innvendig som er utført etter krigen. Kommandoplassen er noe ombygd etter 1945. I området er der også bevart tidligere ammunisjonsbunkere, forblendet med stein og som mannskapsrommene, delvis bygd inn i bakken. Området inneholder en rekke spor etter omfattende luftvernartilleri. Skytset er fjernet, men strukturen og anlegget som helhet er svært intakt.

Image "80478_63_01_a.jpg" without description

Utsyn fra Åsen mot Hafrsfjord.

Image "80478_63_02_a.jpg" without description

Bunkerne og forlegningsrommene er forblendet med stein og bygd delvis inn i bakken.

Historikk

1940–43: Arbeidet med anlegget på Åsen startet umiddelbart etter den tyske invasjonen for å sikre flyplassen på Sola som ble utsatt for gjentatte angrep fra britiske fly. En rekke stillinger for luftvernkanoner og nærforsvar ble bygd opp. Arbeidet utført delvis av russiske krigsfanger. Anlegget sto ferdig i 1943.

1945–49: Anlegget overtatt av Det norske luftvernartilleriet. Nedbygd og brukt som øvingsområde etter 1949.

2003–2006: Eiendommen meldt utrangert fra Sola flystasjon i 2003. De bygningene som Rogaland HV-distrikt 08 disponerte, ble utrangert i 2006.

2007: Solgt til Sola kommune.

Vern

Fredede inv.:

17

Totalt ant. inv.:

33

Ant. inv. m/vern:

17

Åsen batteri er militærhistorisk interessant fordi det er knyttet direkte til den omfattende tyske utbyggingen av flyplassanleggene sør for Stavanger. Leiren skiller seg spesielt ut ved det omfattende systemet med forlegninger bygget i mur og sten som det eksisterer få av på landsbasis. Av de ekstyske anleggene rundt Stavanger er Åsen batteri det eneste som er bevart tilnærmet komplett og uten store strukturelle endringer. Den ekstyske bygningsmassen er derfor bevart som helhet sammen med det militærhistoriske landskapet der sporene av den tyske aktiviteten fremgår og blir skånet for inngrep. De ekstyske interiørene er fragmentarisk bevart og inngår derfor ikke i vernet. Bevaringen skal ikke være til hinder for Forsvarets videre utvikling av anlegget.

Forskriftsfredning av inventarer i verneklasse 1 ble gjennomført 06.05.2004

Image "80478_64_01_a.jpg" without description

Fra adkomsten.

Image "80478_64_02_a.jpg" without description

Ammunisjonslager.

Image "80478_64_03_a.jpg" without description

Interiør fra en av forlegningene.

Image "80478_64_04_a.jpg" without description

Noen av forlegningene er blitt dekorert innvendig etter krigen.

112410 Åsen

Image "80478_65_01_a.jpg" without description

Verneverdige inventarer

Bygninger med fredet eksteriør

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0006

Forlegning

1940

0007

Forlegning

1940

0008

Kommandobunker

1940

0009

Forlegning

1940

0010

Forlegning

1940

0011

Ant. ammolager

1940

0012

Forlegning

1940

0013

Forlegning

1940

0014

Forlegning

1940

0015

Ant. ammolager

1940

0017

Forlegning

1940

0018

Ant. ammolager

1940

0019

Ant. ammolager

1940

0020

Forlegning

1940

0021

Forlegning

1940

0022

Ant. ammolager

1940

0023

Forlegning

1940