Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kristiansand/Garnisonen

Ute av Forsvarets eie

Image "100101_Kristiansand_garnisonen_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

100101

Etabl.navn:

Kristiansand Garnison

Etablert år:

1898

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren

Nåværende funksjon:

Nedlagt

Opprinnelig funksjon:

Kasernen: Skole og forlegning. Magasinbygningen: Depot

Opprinnelig operativ sammenheng

Forsvaret har i varierende grad preget Kristiansand siden byen ble anlagt som garnisonsby i 1641. Magasinbygningen ble kjøpt av Forsvaret i 1898 som depot for artilleriet. Kasernen har sin bakgrunn i at det rundt århundreskiftet vokste frem et behov for mer ordnede forhold for utdannelse og forlegning av underoffiserer for Hæren. Stortinget vedtok i 1911 at det skulle bygges en ny skole med forlegning i Kristiansand.

Image "80478_20_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Image "80478_20_03_a.jpg" without description

Magasinbygningen, inv. nr. 0009.

Kristiansand garnison besto tidligere av flere anlegg ved Østre havn i Kristiansand, de fleste med nær tilknytning til Retranchementet bak det gamle festningsanlegget på Christiansholm på innsiden av Odderøya. I dag innehar Forsvaret kun enkelte spredte eiendommer i området bl. a. en eldre, opprinnelig sivil, magasinbygning ved sjøkanten innenfor Christiansholm og en murt kasernebygning ved Østre Strandgate lenger nord. Magasinbygningen ligger inntil friområdet ved Retranchementet, mens kasernebygningen er omgitt av en del nyere bebyggelse rundt havnen og utløpet av Lågen. Langs sjøkanten er det småbåthavn og moloanlegg.

Historikk

Image "80478_21_01_a.jpg" without description

Kasernen, inv. nr. 0014.

1641: Vesterlen regiment opprettet samtidig som Kristiansand ble anlagt som garnisonsby.

1662–72: Christiansholm fort bygget ut på holmen utenfor Østre havn i Kristiansand. I strandområdet på fastlandet innenfor ble det satt opp militære bygninger rundt Retrancheementsplassen (tidspunkt for utbygging usikker).

1700–1799: Batterier og anlegg forsterket under Den store nordiske krig 1709–1720, forfalt senere i århundret. Odderøya fort nedlagt i 1797 og utbygd til Karantenestasjon.

1807–1814: Utbygging og forsterking av anleggene ved Kristiansand under Napoleonskrigene.

1872: Sanering av festningsverk. Odderøya nedlagt, Lagmannsholmen og Christiansholm beholdt, men uten militær betydning.

1892: Storbrann i Kristiansand. Store deler av bebyggelsen, bl. a. ved Retranchementet gikk tapt. «Knaldsatsbygningen» i tegl fra 1845 restaurert og enkelte bygninger gjenoppført, bl. a. boder og «blikkhus». Størstedelen av området ble liggende ubebygget. Brukt blant annet som festplass for kommunen i de påfølgende år.

1898: Nåværende magasinbygningen kjøpt som depot for artilleriet.

1911–20: Stortinget vedtok i 1911 å bygge skole med forlegning for utdannelse av underoffiserer til 3. brigade i Kristiansand. Byggearbeidene kom i gang året etter og skolen sto ferdig i 1913. Samtidig ble en privat eiendom, Strandgt. 56 overtatt, påbygd og innredet til kommandantbolig. Retranchementet overdratt til Kristiansand kommune, men kunne fortsatt brukes som øvingsplass.

1940–45: Okkupasjonsmakten benyttet kasernen til forlegning.

1945–51: Kasernen gjort om til kontor og forlegning.

1951–95: Kasernen var i bruk som hovedkvarter for Distriktskommando Sørlandet.

1952: Forsvarsdepartementet overdro et større areal av Østre Strandgate til Kristiansand kommune for utlegging bl. a. til strandpromenade. Forsvarets opplagsbod, magasinboden, fikk stå.

1995: Kasernen overtatt som hovedkvarter for Distriktskommando Sør- og Vestlandet.

2003: Militær virksomhet avviklet og bygningene overført til Skifte Eiendom.

2004: Kommunen overtok bygning 0009 Magasinbod.

2004: Bygg 0014, Kasernen, solgt til Kaserna AS, Kristiansand.

Vern

Verneklasse:

2

Totalt ant. inv.:

44

Ant. inv. m/ vern:

2

Bygninger og militærhistorisk landskap

 

Eiendomssalg og endringer i omgivelsene har redusert det militære preget i området ved Retranchementet og det eldre festningsanlegget på Christiansholm. Områdets militærhistoriske betydning er imidlertid svært interessant med en rekke anlegg fra ulike perioder bl. a. på Odderøya like utenfor. Kristiansand har vært viktig som garnisonsby og restene av den militære virksomheten i området bør derfor bevares i sammenheng med øvrige anlegg i området.

Magasinbygningen er opprinnelig en sivil bygning, med liten militærhistorisk interesse og bør derfor vurderes ut fra sin opprinnelige sammenheng. Bygningen er en av tre gjenværende sjøbuer i Kristiansand. På bakgrunn av at bygningen er sjelden og av stor historiefortellende verdi for strandområdet, har Kristiansand kommune regulert bygningen til spesialområde med formål bevaring.

Merknad

Både kasernen og magasinbygningen er regulert til spesialområde med formål bevaring i reguleringsplan for «Murbyen» Kristiansand. Reguleringsplanen omfatter også inv. nr. 0010, den tidligere kommandantboligen i Østre Strandgate 56. Bygningen er vurdert som verneverdig og under salg med bevaringsklausul.

Image "80478_22_01_a.jpg" without description

Magasinbygningen, inv. nr. 0009 – i bakgrunnen ligger det gamle festningsanlegget på Christiansholm.

100101 Kristiansand Garnison

Image "80478_23_01_a.jpg" without description

Bygninger med verneverdig eksteriør verneklasse 2

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0009

Opplagsbod/magasinbod

1898

0014

Kaserne

1912