Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nordberg fort

Ute av Forsvarets eie

Image "100303_Nordberg_fort_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

100303

Etabl.navn:

Nordberg fort

Etablert år:

1942

Opprinnelig forsvarsgren:

Den tyske marine

Nåværende funksjon:

Nedlagt

Opprinnelig funksjon:

Kystbatteri

Opprinnelig operativ sammenheng

Nordberg fort inngikk i Artilleriegruppe Vanse og ble innledningsvis plassert på Stavsø snaut 2 km nordøst for Lista fyr. Ved utvidelsen av flyplassen ble batteriet liggende i veien for flyene, og ble derfor flyttet til Nordberg.

Image "80478_46_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Image "80478_46_03_a.jpg" without description

Nordberg fort ligger på Listalandet, i stigende, kupert terreng nordvest for flyplassen. Vegetasjonen i området er lavvokst og det er lite av dyrkbar mark. De fleste bygningene ligger langs en leirgate som løper mot nordøst, resten er konsentrert rundt områdets høyeste punkt. Fortet består av 19 bygninger foruten tufter etter ytterligere fire, samt diverse bunkere. Kanonene stod i åpne stillinger, som idag bare er fragmentarisk bevart. Disse, og andre fortifikatoriske spor som løpegraver, ammunisjonslagre m. v. , preger den vestre delen av anlegget. På området finnes også grunnmurene etter et gårdsanlegg som ble revet i forbindelse med utbyggingen av fortet. Rester av steinmurer, rydningsrøyser m. v. knyttet til gårdsdriften er fremdeles viktige elementer i kulturlandskapet nordvest i området. Man finner også spor av tyskernes naturalhusholdning, i form av et grisehus og diverse nyttevekster.

Bygningenes planløsning, eksteriører, interiører og hovedformer er i hovedsak opprettholdt. Grunnmurene er stort sett støpt i betong og forblendet med lokal natursten. Murarbeidet er av høy kvalitet. Det er kryperom eller kjeller under alle bygningene. Ytterveggene er bygget som bindingsverk av pløyde bord i ca. 3» tykkelse. Utvendige vegger er kledd med liggende panel, som i mange tilfeller er forblendet med grønne eternitplater etter krigen. Takene har opprinnelig vært tekket med flat tegl. Idag er det bare kantinen, inv. nr. 0016, som har denne tekningen, mens øvrige tak er kledd med bølgeeternit. Bygningene har to- og treramsvinduer med tre glass i hver ramme. Innvendige varevinduer synes originale, likeledes skodder av tre. Utvendige dører er kledd med smal panel, stående eller lagt i fiskebensmønster. I noen av dørene er det mindre vindusåpninger.

Interiørene synes praktisk talt uforandret, når unntas noen malingstrøk i enkelte bygninger og platekledning av enkelte vegger. Vegger og himlinger er kledd med finérplater innrammet av tynne furulister. Det forekommer også kledning av faspanel. Sykestuen er innvendig kledt med myke plater typisk for tyske sykebrakker. Gulvene er i hovedsak utført i smale, lakkerte furubord. Innvendige dører er enkle fyllingsdører. I kjøkken og sanitærrom er gulvene dekket med sorte og hvite fliser i sjakkbrettmønster. Sanitærutstyr som vasker, varmtvannsberedere og blandebatterier er i stor grad opprinnelige. Også kjøkkeninnredning i kantinebygget er i hovedsak intakt med vedfyrt storkjøkkenkomfyr, store kjøkkenmaskiner, bord og benker.

Enkelte av bygningene har særtrekk som skiller dem ut fra den standardiserte tyske leirbebyggelsen; ikke minst gjelder dette kantinebygningen med utsmykning av Rudolf Lüdtke og murarbeider av Kurt Urbicht. Rommet fremstår fremdeles som en tysk havnekneipe.

Image "80478_47_01_a.jpg" without description

Del av takutsmykningen i messebygget, malt av Rudolf Lüdtke.

Historikk

Image "80478_47_02_a.jpg" without description

Utsikt over fortet.

1941: Utbyggingen av kystbatteriene i dette området ble forsert. I Stavsø ble det anlagt en leir kalt Batterie Lister med 3 stk. 15 cm kanoner. Tyskerne innså snart at plasseringen ikke gav flyplassen tilstrekkelig dekning mot luftangrep. Det ble derfor besluttet å flytte batteriet til Nordberg hvor det er fritt utsyn over Listalandet og sjøområdene utenfor. Fortet ble eneste marinekystbatteri under artillerigruppe Vanse, som ellers kun omfattet hærkystbatterier.

1942: Tidlig på nyåret ble de tre kanonene overført fra Stavsø til Nordberg. I tillegg ble det montert to stk. 4 cm Bofors luftvernkanoner. Det pågikk byggearbeider ved fortet under hele krigen. Det ble bygget veier, idrettsplasser, stillinger og brakker. Fra 90 til 120 mann var stasjonert her.

1945: Etter kapitulasjonen ble fortet overtatt av de lokale Heimestyrkene inntil en hæravdeling overtok vaktholdet i slutten av juni. Som ellers i landet ble området ryddet for miner under britisk ledelse.

1946–54: Det var i årene etter krigen en viss uklarhet om hvilken forsvarsgren som skulle overta Nordberg. Kystartilleriet hadde imidlertid hovedansvaret frem til 1954.

1954–86: Fortet fungerte som mobiliseringslager. I 1958 ble det bestemt at den nyopprettede Luftvernartilleribataljon Lista skulle overta ansvaret for det meste av leiren. LVA-bataljonen ble nedlagt i 1986.

1968–95: Farsund Heimevern gjorde bruk av Nordberg fort som lager og øvingsområde. Fra 1984/85 ble bygningsmassen også brukt som lager for Lista flystasjon.

1996: Ikke lenger i Forsvarets bruk.

2003: Anlegget overdratt til Vest-Agder fylkeskommune.

Vern

Fredede inv.:

15

Totalt ant. inv.:

51

Ant. inv. m/vern:

17

Bygninger og militærhistorisk landskap

 
Image "80478_48_01_a.jpg" without description

Interiør i badebygningen, inv. nr. 0009.

Nordberg fort er en av de best bevarte ekstyske leirene i Norge. Mens bygningsmassen svært mange steder enten er revet eller har gjennomgått omfattende ombygginger og rehabiliteringer, har både de enkelte bygninger og fortet som helhet en meget høy bevaringsgrad og dermed en betydelig sjeldenhetsverdi. Enkelte av bygningene, ikke minst fritidsmessen, har særtrekk som skiller dem ut fra den standardiserte tyske leirbebyggelsen. Endringene som bygningene tross alt har gjennomgått er stort sett reversible. Dette gjelder ikke minst eternitkledningen, som på 50-tallet er lagt utenpå opprinnelig panel.

Nordberg fort er sammen med de ekstyske anleggene på den nærliggende Lista flystasjon vitnesbyrd om en omfattende tysk militær etablering i området.

Anleggets høye bevaringsgrad, dets begrensede omfang og sammenhengen med Lista flystasjon skaper gode forutsetninger for formidling overfor publikum.

Merknad

Forskriftsfredning av inventarer i verneklasse 1 ble gjennomført 06.05.2004.

Image "80478_48_02_a.jpg" without description

Messe/undervisningsbygg, inv. nr. 0010.

Image "80478_48_03_a.jpg" without description

Interiør fra messebygget, inv. nr. 0010. Dekorasjonene gjør at rommet fremstår som en tysk havnekneipe.

100303 Nordberg fort

Image "80478_49_01_a.jpg" without description

Verneverdige inventarer

Bygninger med fredede eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0002

Verksted, kontor, garasje

1940–45

0004

Kaserne

1940–45

0005

Sykestue/kaserne

1940–45

0006

Våpen og ammunisjonslager

1940–45

0007

Våpen og ammunisjonslager

1940–45

0009

Bad

1940–45

0010

Messe/undervisningsbygg

1940–45

0011

Kontor/undervisningsbygg

1940–45

0015

Verksted/lager

1940–45

0016

Offisersmesse

1940–45

0017

Vaktbu med arrest

1940–45

0018

Lager

1940–45

0019

Kaserne

1940–45

0023

Bfalsforlegning

1940–45

0024

Verksteder

1940–45