Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ølbergskogen

Ute av Forsvarets eie.

Image "112404_Olberg_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

112404

Etabl.navn:

Ølbergskogen

Etablert år:

1940

Opprinnelig forsvarsgren:

Det tyske luftforsvar

Nåværende funksjon:

Nedlagt

Opprinnelig funksjon:

Ammunisjonslager

Opprinnelig operativ sammenheng

Sola Flystasjon som opprinnelig var anlagt som sivil flyplass, ble overtatt og utvidet av okkupasjonsmakten under annen verdenskrig. Sola hadde en viktig posisjon i rekken av jagerflystasjoner som tyskerne bygde ut langs Nordsjøen fra Lista til Gossen ved Molde. Av sikkerhetsmessige grunner ble det store lageret av flyammunisjon plassert i en egen leir utenfor flyplassen.

Image "80478_58_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Image "80478_58_03_c.jpg" without description

Ølberg leir ligger i et relativt flatt jærlandskap sørvest for Sola flystasjon mellom Stavanger og Sandnes. Området er beplantet med furuskog og gjennomskåret av mindre småveier hovedsakelig med betongdekke. Størstedelen av bebyggelsen ligger på sydsiden av riksveien som deler leiren i to. En vaktbygning, garasjer, et beltefyllingshus, et bombeverksted m. v. ligger inntil riksveien og er relativt autentisk bevart.

Forøvrig består leiren av en rekke ammunisjonshus, bombevern og enkle skur for diverse oppbevaring på nordsiden av området. De ekstyske ammunisjonshusene, opprinnelig ca. 20 stk. , er enkle, panelte bindingsverkbygninger som har ligget spredt med ca. 50 meters avstand langs et veinett. Innimellom disse ligger der bombevern, enkle trebygninger med tykke vegger fylt med sand. Hvert bombevern ser ut til å ha «betjent» 3–5 ammunisjonslagre. Bortimot halvparten av de opprinnelige bygningene står fortsatt og er meget godt bevart, enkelte er imidlertid preget av forfall. Lengst syd i området ligger to rekker med ammunisjonshus avgrenset med langssgående jordvoller. Bygningene er satt opp i bindingsverk, den ene rekken i 1963, den andre i 1971, og ligger «skulder ved skulder» atskilt med mellomliggende jordvoller, noe som var karakteristisk for utbyggingen av ammunisjonshus i denne perioden. I området finnes det også noen ekstyske bunkere med overdekket innkjøring fra to sider.

Image "80478_59_01_a.jpg" without description

Ammunisjonshus fra 1960 og -70-tallet.

Image "80478_59_02_a.jpg" without description

Ekstysk bombevern.

Historikk

1940–45: Ølberg leir bygd ut som ammunisjonsleir for Sola flystasjon.

1945–70-tallet: Overtatt av Forsvaret. Leiren utbygd videre som ammunisjonsleir. Endel ammunisjonslagre og bombevern i søndre del av leiren revet og erstattet med en dobbel rekke med nye ammunisjonshus omkranset av jordvoller. Bygging av nye bunkersanlegg.

2003: Forsvaret nedla sin virksomhet og leiren ble overført til Skifte Eiendom for avhending.

2007: Solgt til Sola kommune.

Vern

Fredede inv.:

23

Totalt ant. inv.:

46

Ant. inv. m/vern:

23

Ammunisjonsleiren på Ølberg må ses i sammenheng med den store tyske byggevirksomheten på Sola og den betydningen som disse anleggene hadde. Som helhet er leiren godt bevart bl. a. med opprinnelig veistruktur. Enkeltstående ammunisjonshus er tatt vare på i endel andre leire, men Ølberg leir utgjør et samlet miljø som viser omfanget og viktigheten av denne delen av militær virksomhet. Hauerseter leir i nærheten av Gardermoen utgjør et liknende eksempel. Begge disse leirene ble bygd ut av tyskerne og brukt av det norske Forsvaret etter 1945.

Ut fra en realistisk ivaretagelse av bygningene i fremtiden vil man bare gå inn for bevaring av bygninger i en begrenset del av søndre område i Ølberg leir. Disse representerer en enkel «trivialarkitektur», de fleste uten særlige arkitektoniske eller antikvariske verdier som enkeltstående bygg. Bombevernene har imidlertid særskilt interesse og kan karakteriseres som en form for feltmessige befestninger. Bygningene som ble oppført av tyskerne er idag enestående for regionen.

Målet med vernet er å ta vare på de ekstyske bombevernene, veistrukturen og to ekstyske bunkere med tosidig innkjøring sammen med eksemplene på ammunisjonslagre fra flere perioder. Helheten er viktig og preget av lagringsområde for ammunisjon frem til idag bør bevares i størst mulig grad. Den tette vegetasjonen med furu er et lunende element i det ellers åpne jærlandskapet, forøvrig det eneste skogsområdet på denne delen av Jæren. Dette gjør at området også har landskapsmessige kvaliteter med et fremtidig potensiale som tur- og rekreasjonområde. Bevaringen åpner for en eventuell videreutvikling av området til forsvarsformål.

Forskriftsfredning av inventarer i verneklasse 1 ble gjennomført 06.05.2004.

Image "80478_60_01_a.jpg" without description

Veistruktur med bombevern foran til høyre.

112404 Ølbergskogen

Image "80478_61_01_a.jpg" without description

Verneverdige inventarer

Bygninger med fredet eksteriør

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0751

Veier, syd

1940–5

0752

Veier, nord

1940–5

0011

Ammunisjonslager

1940–5

0021

Ammunisjonslager

1940–5

0025

Ammolager

1951

0026

Ammolager

1951

0027

Ammunisjonslager

1940–5

0035

Ammunisjonslager

1940–5

0042

Bombevern

1940–5

0043

Bombevern

1940–5

0044

Bombevern

1940–5

0045

Bombevern

1940–5

0046

Bombevern

1940–5

0061

Ammunisjonslager

1963

0062

Ammunisjonslager

1963

0063

Ammunisjonslager

1963

0064

Ammunisjonslager

1963

0065

Ammunisjonslager

1963

0066

Ammunisjonslager

1971

0067

Ammunisjonslager

1971

0068

Ammunisjonslager

1971

0069

Ammunisjonslager

1971

0070

Ammunisjonslager

1971