Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Marinen og Bastion Prins Carl

Ute av Forsvarets eie.

Image "160102_Marinen_Bastion_PC_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

160102

Etabl.navn:

Marinen og Bastion Prins Carl

Etablert år:

1808

Opprinnelig forsvarsgren:

Sjøforsvaret

Nåværende funksjon:

Nedlagt

Opprinnelig funksjon:

Marinebase, verft og opplagsplass

Opprinnelig operativ sammenheng

Området der dagens bygninger står var opprinnelig en del av forsvarsverket av bastioner og pallisader langs Nidelven, men fikk ved begynnelsen av 1800-tallet en ny og utvidet funksjon. Forsvarsverkene rundt Trondheim var opprinnelig bygd for angrep fra øst. Britenes angrep på København i 1801 og 1807 viste potensialet til fiendtlige marinefartøyer. På bakgrunn av dette fikk sjøforsvaret og kystfortene en større plass. Som ledd i endringen ble det etablert en opplagsplass for flotiljen og et verft for bygging og vedlikehold av fartøyer på Marinen i Trondheim. Verftet og opplagsplassene var også av vital betydning for festningen på Munkholmen.

Image "80478_162_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Image "80478_162_03_a.jpg" without description

Magasinbygningen, inv. nr. 0009, fra 1826 er en av de eldste magasinbygningene i tre i Landsverneplanen.

Marinen og Bastion Prins Carl ligger ved Nidelven øst for Gamle bybro. Marinen var opprinnelig et anlegg av anselige dimensjoner med bygninger langs Nidelven helt til Elgeseter bro. Men store deler av anlegget er gått tapt ved brann eller rivning. I dag gjenstår kun seks bygninger – hvorav fire er tatt med i Landsverneplanen. På området finnes for øvrig rester etter eldre festningsanlegg og en kai.

Mot vest grenser etablissementet til Domkirken og dens omliggende kirkegård. Mot øst ligger Kristiansten festning . Mot nord grenser etablissementet mot det tidligere militære området med den fredete brovakten ved Gamle bybro. Mot sørvest ligger den istandsatte General von Hüths bastion og etablissementet grenser her til Erkebispegården og Rustkammeret.

Området er sammensatt av bygninger fra flere perioder. Etablissementets eldste bygg – magasinbygningen fra 1826 – er oppført i 21/2-etasje laftet tømmer med utvendig stående kledning. Den indre kledning og gulvbord har kraftige dimensjoner. Bygningen har stor grad av opprinnelighet både i eksteriør og interiør. Distriktssingeniørrboligen har fått sin nåværende utforming ved en tilbygging mot vest i 1930. Den opprinnelige bygningen var oppført i 1838 i laftet tømmer med utvendig kledning.

Tilbygget på 3,5 m er i bindingsverk og har som resten av bygget stående panel med horisontalbånd mellom etasjene. Garasjen var opprinnelig et vakthus oppført i 1848, men er bruksendret etter andre verdenskrig. Bygget har vegger av murstein som er utvendig slemmet. Offisersforlegningen er oppført av okkupasjonsmakten i perioden 1940–1943.

Historikk

Image "80478_163_01_a.jpg" without description

Marinen var opprinnelig et anlegg av anselige dimensjoner med bygninger langs Nidelven helt til Elgeseter bro. Store deler av anlegget er gått tapt ved brann eller rivning. Foto: Riksantikvaren.

1808: Området brukt til stasjonering og vedlikehold av kanonsjalupper.

1816: Etter at unionen med Sverige var et faktum ble festningsverket ved elven nedlagt.

1820–29: Magasinbygningen oppført i 1826. I 1827 ble det bygget et sammenhengende bindingsverksskur med plass til 12 kanonsjalupper. Sprøytehuset bygget i 1829.

1830–39: Oppført smie og kanonkai i 1838. Året etter ble det bygget ett skur for fire kanonjoller, ett skur for 10 kanonsjalupper og brønn.

1840–49: I 1840 bygget man et plankekokehus, to skur for seks kanonsjalupper hver, veier og kullbod. I 1845 et vakthus og bekkokeri.

1850–59: Satt opp to skur til materialer og skonnerter i 1852 og etablert et større kaianlegg utenfor flotiljeskurrene.

1880–89: Dagens uniformsutsalg ble oppført. Bygningen ble i en periode benyttet til kontor for distriktsingeniøren. Det tidligere kontoret ble i 1886 bygget om til husvære for verftsjefen.

1890–99: Marineetablissementet ble i 1894 lagt ned. Eiendommen overtatt av hæren i desember. Verftssjeffboligen ble bolig for distriktsingeniøren. Magasinbygningen ble i 1899 tatt i bruk som lager for sanitetsmateriell.

1927: Sprøytebygningen flyttet og ombygget til dagens hønsehus.

1930: Oppført et tilbygg til distriksingeniørboligen.

1940–45: Offisersforlegningen bygget på restene av Prins Carl bastion. Flere bygninger ødelagt av brann i 1942.

Ultimo 1940-åra: Etter andre verdenskrig ble vakthuset endret til garasje.

1954: Forsvaret avga 80 m2 av eiendommen til tomt for den nye bispeboligen.

1960–98: Siste gjenværende skur for kanonsjalupper revet i 1960-årene. Området Marinen brukes i dag som rekreasjonsområde for byen befolkning.

2004: Fredet ved forskrift 06.05.2004.

2005: Solgt til Statsbygg.

Vern

Fredede inv.:

3

Totalt ant. inv.:

11

Ant. inv. m/ vern:

4

Bygninger, fortifikasjoner og grøntarealer

 

Området Marinen med General von Hüths bastion og Bastion Prins Carl har spor etter flere epoker av Trondheims militærhistorie. Bastionene utgjorde en viktig del av forsvarsverkene langs Nidelven. Dagens gjenværende bygninger er i hovedsak rester etter et større marineetablissement.

Etableringen av verftet og opplagsplassene på begynnelsen av 1800-tallet markerer omleggingen i trusselvurdering og forsvarsstrategi etter britenes angrep på København. Fartøyene stasjonert ved Marinen beskyttet byen sjøveien og var av vital betydning for festningsverket på Munkholmen.

Selv om vesentlige deler av marineetablissementet er forsvunnet og de fleste bygningene har gjennomgått store endringer, utgjør fortifikasjonene, bygningene og restene etter verftet fremdeles et helhetlig miljø som er viktig for forståelsen av Trondheim som festningsby og sentrum for Forsvaret i Trøndelag. Marinen må også ses i sammenheng med andre levninger etter forsvarsverkene rundt Trondheim. Nærheten til andre sentrale kulturminner i Trondheim og det omliggende grøntareal gir videre etablissementet en betydelig miljø- og opplevelsesverdi.

Magasinbygningen har stor grad av opprinnelighet både i eksteriør og interiør. De andre bygningene har gjennomgått flere endringer, men er viktige for bevaringen av miljøet.

Vernet omfatter bygninger, bastioner, rester etter kai, plener og grøntområder.

Merknad

Bygningene fra 1800-tallet er administrativt fredet. Området langs Nidelven driftes som grøntareale av Trondheim kommune.

Forskriftsfredning ble gjennomført 06.05.2004.

Image "80478_164_01_a.jpg" without description

General von Hüths bastion.

Image "80478_164_02_a.jpg" without description

Eiendommen frem til vollen eies av Trondeim kommune. Domkirkegårdens kirkegård til venstre.

Image "80478_164_03_a.jpg" without description

Parti av von Hüths bastion. I forgrunnen ses magasinbygningen. I bakgrunnen til venstre ses messebygget, til høyre kontorbygget.

160102 Marinen og Bastion Prins Carl

Image "80478_165_01_a.jpg" without description

Inventarer med vern

Bygninger med fredet eksteriør med arkitektoniske detaljer

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0008

Kontorbygning

1838

0010

Vaktstue

1845

0009

Magasin

1826

Bygninger i verneklasse 2, eksteriør

Inv.nr.Oppr. funksjonÅr

0012

Messe/forlegning

1945