Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rinnleiret

Ute av Forsvarets eie.

Image "171904_Rinnleiret_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

171904

Etabl.navn:

Rinnleiret

Etablert år:

1894

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren

Nåværende funksjon:

Nedlagt

Opprinnelig funksjon:

Kavalerileir

Opprinnelig operativ sammenheng

Anlagt i forbindelse med oppbyggingen av Stjørdal- og Verdals befestninger for å møte trusselen fra svenskene i tiden før 1905. Strategisk plassert ved jernbanelinjen.

Image "80478_230_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Image "80478_230_03_c.jpg" without description

Formagasinet, inv. nr. 0029.

Rinnleiret ligger i jordbruksmiljø, nær nedlagte Rinnan stasjon. Et sidespor førte inn i leiren. Leirområdet som i stor grad er opparbeidet som grøntareale og flere bjørkealléer, utgjør sammen med veinettet landskapstrekk av stor miljømessig betydning. Til dette kommer et fonteneanlegg av nyere dato samt flere minnesmerker.

Leirbebyggelsen omfatter 57 bygninger, hvorav 29 er vernet. Leirens eldste del danner etablissementets kjerne og framstår som en meget velregulert leir dominert av trehusbebyggelse. Den er symmetrisk bygget opp om en midtakse som opprinnelig utgjorde hovedatkomstveien til Rinnleiret. Anlegget er hierarkisk ordnet med stallene beliggende nederst i anlegget. Deretter følger mannskapsforlegninger, underoffisers- og offisersforlegninger, spisesal- og kjøkkenbygninger m.m. To tverrgående leirgater på tvers av hovedatkomstveien skiller de forskjellige funksjonstypene/bygningstypene fra hverandre. Den nyere bebyggelsen med bl.a. store verkstedbygg og flere tyskerbrakker ligger tilbaketrukket bak den eldre bygningsmassen, der særlig stall- og forlegningsbrakker dominerer bildet.

Det store fôrmagasinet, som ligger ved jernbanesporet i utkanten av leiren, utgjør i likhet med det nærliggende telthuset viktige funksjonstyper knyttet til det eldste anlegget.

Videre inngår gårdsanlegget (tidl. Svedjan gård) og oppsynsmannsboligen (tidl. hovedhus på Lille Svedjan) som integrerte deler av leiren. Dette illustrerer den tradisjonelle anleggsmåten for militærleire hvor man bebygger arealer som tidligere har vært opparbeidet til gårdsbruk.

De sentrale delene av det opprinnelige anlegget er i behold. Graden av opprinnelighet i eksteriører og interiører framstår som sterkt varierende, men anlegget som helhet er ikke vesentlig forringet.

Historikk

Image "80478_231_01_a.jpg" without description

Leirens eldste del er symmetrisk bygget opp om en midtakse som opprinnelig utgjorde hovedatkomsten til Rinnleiret.

1890: To telthus flyttet til leirområdet og sammenbygget.

1894–1900: Oppføring av kavallerileiren med staller, forlegninger, messe- og kjøkkenbygg, kornmagasin mm. Gjenbruk av materialer fra nedlagt leir på Tistelberget. Statlig oppkjøp av grunn (gårdene Bjerkhaug, Ekren, Lille Rinden, Tistelberget og Kraakneset) fullført i 1896.

1910–20: Ved innføringen av ny hærordning i 1911 ble leiren standkvarter for Nordenfjeldske dragonregiment, noe som førte til videre utbygging med kjøkken, vakt- og forlegningsbygning, undervisningsbygg, to lagerbygninger, kontorbygg, kaldgarasje og depot.

1939: Svedjan gård innkjøpt og bygningene tatt i bruk til militære formål.

1940–45: Okkupasjonsmakten konsoliderte anlegget på Svedjans grunn med to mannskapsforlegninger, en forlegning/kontorbygning, garasje og verksted.

1973/74: Rinnleiret tekniske fellesverksted etablert. Samtidig ble Leopard stridsvogn innført på Rinnleiret.

1976–89: Nytt kantinebygg, verkstedbygning m. m.

1988: De to eldste og sammenbygde telthusene overført til Verdal museum.

1990-årene: Nye lagerbygg (langtidslagring) tilkommet, flere under planlegging.

1995: Sentralverksted for Trøndelag. I august samme år ble Nordenfjeldske Dragonregiment nedlagt og den eldste delen av leiren frigitt.

1998: Sete for Trøndelag tekniske verksted.

2004: Solgt til Levanger kommune. Store deler av leiren fredet.

Image "80478_231_02_a.jpg" without description

Håndverksbrakke, inv. nr. 0026.

Image "80478_231_03_a.jpg" without description

Telthus, inv. nr. 0003.

Vern

Fredede inv.:

29

Totalt ant. inv.:

57

Ant. inv. m/ vern:

29

Image "80478_232_01_a.jpg" without description

Interiør i en av stallene.

Den opprinnelige kavallerileiren, gårdstunet på tidligere Svedjan gård, samt oppsynsmannsbolig/tidligere hovedhus på Lille Svedjan gård er interessante som et helhetlig anlegg knyttet til forsvarshistorien i Trøndelag, og har også en sterk lokalhistorisk posisjon.

Rinnleiret utgjør landets eldste og eneste godt bevarte kavallerileir hvor den opprinnelige hierarkiske oppbygningen og relativt intakte staller er i behold. De nevnte bygninger danner sammen med de omkringliggende grøntarealer et kulturmiljø som i en nasjonal militærhistorisk og antikvarisk sammenheng er meget bevaringsverdig. Anlegget er også sjeldent i europeisk sammenheng som gjenværende kavallerileir i tre.

Bygningene fra tiden etter 1940 tilfører imidlertid ikke det eldste bygningsmiljøet særskilte kvaliteter og er ikke nødvendige for den historiske forståelsen av den gamle kavallerileiren. Videre finnes det liknende bygninger en rekke andre steder i landet. På bakgrunn av dette er de nyere bygningene av mindre antikvarisk interesse i et nasjonalt perspektiv.

Image "80478_232_02_a.jpg" without description

Flyfoto anno 1906.

171904 Rinnleiret

Image "80478_233_01_a.jpg" without description

Verneverdige inventarer

Bygninger med fredet eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0003

Magasin/telthus

1895

0005

Stall

1899

0006

Stall

1899

0007

Stall

1899

0008

Stall

1899

0009

Stall

1899

0012

Offisersforlegning

1899

0013

Offisersforlegning

1899

0014

Underoffisersforlegning

1899

0015

Mannskapsforlegning

1899

0016

Mannskapsforlegning

1899

0017

Mannskapsforlegning

1899

0018

Mannskapsforlegning

1899

0024

Offisersmesse

1898

0025

Stall og vognskur

1897–99

0029

Fôrmagasin

1900

0031

Stall

1910–12

0032

Stall

1910–12

0038

Hovedhus/Svedjan gård

1920

Bygninger med fredet eksteriør

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0002

Smie

 

0011

Stabskontor

1899

0019

Underoffisermesse

1899

0026

Håndverksbrakke

1897–99

0033

Spisesal med kjøkken

1910

0034

Spisesal uten kjøkken

1911

0039

Svedjan gård

 

0040

Låve

 

0042

Stabbur

1920

0045

Hovedhus/oppsynsmannbolig

1910