Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Setnesmoen

Image "153951_Setnesmoen_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

153951

Etabl.navn:

Setnesmoen

Etablert år:

1818

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren

Nåværende funksjon:

Forlegning/ øving/ administrasjon

Opprinnelig funksjon:

Forlegningsleir

Opprinnelig operativ sammenheng

Setnesområdet var en sentral ekserserplass i Møre- og Romsdal alt på 1700-tallet. Leiren ble utvidet i forbindelse med oppbyggingen av Forsvaret i siste halvdel av 1800-tallet.

Image "80478_152_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Image "80478_152_03_a.jpg" without description

Magasin fra 1889, inv. nr. 0026.

Image "80478_152_04_a.jpg" without description

Magasin fra 1926, inv. nr. 0023. Byggeskikken er tilpasset det gamle magasinet.

Setnesmoen leir ligger ved Åndalsnes, i et jordbruksmiljø nær elven Rauma. I tillegg til leirområdet omfatter etablissementet store skytefelt og øvingsområder. Leirområdet har fått en parkmessig opparbeiding med bjørkealléer og store grøntarealer. Et rettvinklet veinett knytter de forskjellige delene av leiren sammen.

Etablissementet er av mellomstor størrelse og omfatter 44 bygninger totalt, hvorav 26 inventarnummer befinner seg innenfor det sentrale leirområdet. Utenfor leiren, et stykke unna ligger den gamle sykestua som i dag brukes som undervisningsbygg. Sykestua ligger i den såkalte Sykehusskogen hvor det er oppført rundt ti bygninger av mer midlertidig karakter til bruk ved øvelser, eksempelvis flere kokeskur og vaskehytter. Den øvrige bygningsmassen er knyttet til skytefelt og øvingsområder.

Anlegget er sammensatt av bygninger fra flere perioder. Selv om hoveddelen av den eldste leirbebyggelsen og den opprinnelige leirstrukturen ikke lenger eksisterer, er relativt mange enkeltbygninger fra 1800-tallet bevart. Disse ligger rett innenfor inngangen til leiren og i den søndre delen av området og utgjør en del av leirens bygningsmessige tyngdepunkt, som ellers favner en rekke på fem tyskerbrakker flankert av to store magasinbygninger fra hhv. 1889 og 1926.

Sykestua er plassert i god avstand fra det sentrale leirområdet. Dette var en vanlig plasseringssmåte for sykestuer i forrige århundre, trolig gjennomført for å forhindre epidemier. Til tross for at det har skjedd endel vindusutskiftninger og noen av bygningene er blitt rehabilitert innvendig fremstår leiren totalt sett som et enhetlig og godt bevart trehusmiljø. Leiren karakteriseres av at nyere bygninger, med få unntak fra de siste tiår, er blitt tilpasset den øvrige bebyggelsen med hensyn til material- og farvevalg og utforming. Graden av opprinnelighet varierer, men generelt er de opprinnelige planløsningene i behold. Noen av bygningene har imidlertid også meget godt bevarte interiører.

Historikk

Image "80478_153_01_a.jpg" without description

Setnesmoen før bombingen i 1940.

Midten av 1700-tallet: Det såkalte «Gryttenske» kompani øvde på gården Grytten nær Setnesmoen.

6. juli 1818: Den første formelle leiekontrakten mellom grunneierne og representanter for Hæren ble undertegnet.

1868: Kontrakten utvidet.

1880: Kontrakten utvidet.

1880–1900: Den eldste leirbebyggelsen reist.

1902–04: Kontrakten utvidet. Etablissementet fortsatt på leid grunn.

1902–04: Utvidelse av leiren frem mot unionsoppløsningen.

1911: Sundmøre regiment nr. 11 opprettet.

1918–1940: I mellomkrigstiden tilkom flere bygninger, bl. a. kantine, lager, verksted. Endret i 1930 navn til Møre infanteriregiment nr. 11 som omfattet Sunnmøre, Romsdal og de tre Nordmøreherredene Sunndal, Øksendal og Ålvundeid. Møre infanteriregiment drev normal rekruttutdannelse (48 dager) og regimentssamlinger på Setnesmoen i mellomkrigstiden.

April 1940: Leiren bombet av tyskerne og mye av den opprinnelige bebyggelsen ødelagt.

1940–45: Tysk byggevirksomhet med bl. a. en rekke tyskerbrakker.

1945–95: Alminnelig infanteriopplæring. Leiren forsterket med flere bygninger i etterkrigstiden.

1950-årene: Verkstedbygg/garasjer reist.

1960-årene: Bygget garasjer, messebygg, vedlikeholdsbygg m. m.

1970-årene: Oppført administrasjonsbygg og en rekke kokeskur, vaskehytter og toalettbrakker. Den gamle befalsforlegningen brant 5/10 1972 og ble erstattet av et nybygg.

1990-årene: Enkelte småbygg tilkommet.

1995: Møre infanteriregiment/Forsvarsdistrikt nr. 11 nedlagt 1. august. Erstattet av nytt territorielt regiment. Samtidig fikk HV-distrikt 011 standkvarter på Setnesmoen. Overføringen av HV til Setnesmoen fullført i 1997.

1995–: Infanteriregiment 11 nedlagt. Flere av de vernete byggene overført til Skifte Eiendom. Noen revet, noen solgt, en del fortsatt i bruk av HV (2017).

 

Vern

Verneklasse:

1

Totalt ant. inv.:

78

Ant. inv. m/vern:

16

Eksteriør og for noen bygningers vedkommende også hovedstruktur og interiør

 

Til tross for at relativt store deler av den eldste bebyggelsen og den ekstyske bygningsmassen er borte framstår anlegget som et meget enhetlig trehusmiljø, hvor tilpasning av nybygg til den eksisterende bebyggelsen har vært et gjennomgående trekk gjennom dette århundret. I tillegg har Setnesmoen gjennom flere århundrer vært det sentrale militære øvingsområdet og etablisseementet i Møre- og Romsdal, og er i dag den eneste større militærleir i fylket. Leiren har derfor betydelig militærhistorisk og antikvarisk verdi.

Formålet med bevaringen av Setnesmoen leir er å ta vare på det verdifulle trehusmiljøet som er utviklet over tid, samt omliggende arealer med veinett og grøntarealer. En del av bygningene har mindre verdi i en slik sammenheng, og vil derfor bli tillatt revet eller erstattet av nybygg. Eventuelle nybygg og utvidelser må underordne seg helheten og hovedstrukturen i anlegget.

Verneområdet omfatter arealer som i dag ligger innenfor det sentrale leirområdet, samt området rundt sykestua. Setnesmoen ligger på leid grunn og ble derfor ikke omfattet av forskriftsfredningen i 2004.

Det er forventet at arbeidet med å formalisere vernet (frede) av bygningene i verneklasse 1 på Setnesmoen vil bli videreført av Riksantikvaren. Bygningene skal behandles som fredet inntil vernet er formalisert.

Så lenge leiren forvaltes av Forsvaret, er Forsvarsbyggs kulturminneseksjon ansvarlig rådgiver for alle tiltak som går ut over vanlig vedlikehold. Dersom etablissementet blir nedlagt og tilbakeført til grunneier med bygninger, eventuelt solgt før fredningsprosessen er gjennomført, er Møre og Romsdal fylkeskommunes kulturminneavdeling sammen med ny eier ansvarlig myndighet for den videre prosessen og oppfølgingen av vernebestemmelsene.

Image "80478_154_01_a.jpg" without description

Sykestua (inv. nr. 0036) som ligger et stykke unna det sentrale leirområdet, er godt bevart og sjelden i nasjonal sammenheng.

Inventar  med vern

Bygninger med verneverdig eksteriør og interiør, verneklasse 1

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0012

Messebygg

1919

0016

Mannskapsforlegning

1954

0017

Mannskapsforlegning

1954

0018

Mannskapsforlegning

1945

0019

Mannskapsforlegning

1945

0020

Mannskapsforlegning

1945

0023

Magasin

1926

0024

Vaskeri og kontor

1935

0025

Proviantmagasin

1889

0026

Mannskapsforlegning

1889

0036

Sykestue

1898


Bygninger med verneverdig eksteriør, verneklasse 1

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0001

Vakt/arrest

1886

0003

Mannskapsbrakke

1885

0004

Mannskapsbrakke

1898

0008

Latrine/bad

1939

0010

Latrine/bad

1952

0013 Bilverksted/lager var opprinnelig med i verneutvalget, men er i forbindelse med utarbeiding av forvaltningsplan tatt ut. Dette er godkjent av Riksantikvaren 14.09.2016.

153951 Setnesmoen

Image "80478_155_01_a.jpg" without description