Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Sørviknes

Ute av Forsvarets eie.

Image "162405_Sorviknes_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

162405

Etabl. navn:

Sørviknes

Etablert år:

1945

Opprinnelig forsvarsgren:

Den tyske marine

Nåværende funksjon:

Nedlagt

Opprinnelig funksjon:

Torpedobatteri

Opprinnelig operativ sammenheng

Sørviknes torpedobatteri ble anlagt av tyskerne som en utvidelse av de opprinnelige Agdenes befestninger for å hindre fienden i å trenge inn gjennom Trondheimsfjorden. Torpedobatteriet ble oppført i tilslutning til et tilsvarende torpedoanlegg på Hambåra på den andre siden av fjorden.

Image "80478_212_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Sørviknes ligger i Rissa kommune. Etablissementet ligger i et meget bratt skogsterreng som stuper ned mot fjorden. Sørviknes består av en torpedostasjon i fjell med forlegningsbunkere, noen bygninger brukt til forlegning og administrasjon, luftvernkanon- og mitraljøsestillinger, lyskasterstillinger, bombekasteranlegg og en rekke nærforsvarsstillinger m. m., samt kaianlegg og veinett.

Forsvarsanleggene er bygget ut i flere faser med spor i landskapet etter virksomheten under annen verdenskrig og flere utbygginger i etterkrigstiden.

Flertallet av de fem bygningene på Sørviknes er fra etterkrigstiden. Bygningsmassen har gjennomgående lav autentisitet. De tekniske anleggene og selve torpedobatteriet har vært helt intakte fram til utrangeringen, men er nå fjernet. Som helhet er anlegget i meget god stand.

Image "80478_213_01_a.jpg" without description

Torpedobatteriets kommandoplass.

Image "80478_213_02_a.jpg" without description

Utskytningsrampen sett ovenfra. Torpedoene ble skutt ut over vannoverflaten.

Historikk

Mars 1945: Sørviknes torpedobatteri og forlegningsleir anlagt av tyskerne som en utvidelse av Agdenes befestninger. Torpedobatteriet overført fra Torpedobatterie Hasselvik på Hysneståa som ble nedlagt.

1945: Anlegget overtatt av Forsvaret.

1946–1996: Torpedobatteriet har vært operativt i hele etterkrigstiden. Batteriet er modifisert, men en rekke opprinnelige tekniske installasjoner er bevart side om side med nye og modifiserte anlegg.

1950-årene: Anlegget konsolidert med ammunisjonslagre og et par brakker, tekniske installasjoner, to mitraljøsestillinger og to kanonstandplasser (20 mm luftvernnkanoner).

1970-årene: Nye enkeltbygg, tekniske installasjoner, åtte mitraljøsestillinger, to bombekasterstillinger (81 mm), ett observasjonsvern og én nærforsvarsstilling kom til.

1980-årene: Etablissementet ytterligere forsterket med to bombeekasterrstilllingger (81 mm), én bombekasterkommandoplass og ett større dekningsom.

1997: Sørviknes utrangert og våpensystemet demontert.

2003: Solgt.

Vern

Verneklasse:

2

Totalt ant. inv.:

44

Ant. inv. m/vern:

0

Militærhistorisk landskap

 
Image "80478_214_01_c.jpg" without description

Nærforsvarsstilling ved adkomsten.

Sørviknes torpedostasjon utgjorde en viktig del av forsvarssystemet langs Trondheimsfjorden. Anlegget framstår med sin høye grad av opprinnelighet og med alle tekniske installasjoner bevart som det siste gjenværende, tilnærmet intakte torpedobatteri anlagt av tyskerne.

Til dette kommer anleggets komplette karakter hvor alle fortifikatoriske ledd i tilknytning til torpedobatteriet, som kanon- og mitraljøsestillinger, bombekasteranlegg, nærforsvarsstillinger m. m. , er i behold. Sammen med veinettet danner dette et interessant militærhistorisk landskap.

Sørviknes er derfor et forsvarsanlegg av antikvarisk og militærhistorisk verdi. Anlegget har vært vurdert i en museal sammenheng av Forsvarsmuseet (FMU) som imidlertid har konkludert med at det av økonomiske og beliggenhetsmessige grunner ikke lar seg gjøre å opprettholde torpedostasjonen som forsvarsmuseum.

Bygningsmassens lave autentisitet gjør at bygningene er av mindre antikvarisk interesse og derfor ikke vil bli inntatt i landsverneplanen. Det er åpnet for at bygningene rives ned til grunnmuren.

En bevaring av de fortifikatoriske anleggene og landskapet alene er i tråd med det bevaringsnivået som er lagt på de øvrige delene av Agdenes befestninger.

Bevaringsområdet omfatter arealet innenfor Forsvarets eiendomsgrenser. Samtlige fortifikatoriske anlegg og spor etter militær virksomhet inngår i bevaringen.

Merknad

Sørviknes torpedostasjon må ses i sammenheng med en tilsvarende bevaring av de andre delene av Agdenes befestninger, deriblant Hambåra og Brettingen. Området har dessuten flere registrerte fornminner som er automatisk fredet.

Image "80478_214_02_a.jpg" without description

Bunkerne er nedsenket i terrenget for å skjule dem mest mulig. Bildet over viser én av to ekstyske bunkere.

162405 Sørviknes

Image "80478_215_01_a.jpg" without description