Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Værnes flystasjon

Image "80478_220_01_d.jpg" without description

Etabl.nr.:

171401

Etabl.navn:

Værnes flystasjon

Etablert år:

1887

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren

Nåværende funksjon:

Flystasjon

Opprinnelig funksjon:

Ekserserplass

Opprinnelig operativ sammenheng

Værnes- og Stjørdalsområdet har en lang militær historie. Området er sentralt plassert på veien mellom Trondheim og Sverige og har vært berørt av flere svenske angrep på Trøndelag. På 1800-tallet etablerte Forsvaret en ekserserplass på Værnes. I den forbindelse overtok Forsvaret i 1887 gården Værnes Vestre.

Flyplassen har sine røtter tilbake til 1912. Dette året startet en privat innsamling av midler for anskaffelse av en militær luftflåte nordenfjells. Industridirektør Ragnvald Blakstad donerte et fly til den norske stat i 1913, på betingelse av at flyet var stasjonert i Trøndelag. De innsamlede midlene gikk til bygging av flyskur. Den første flystripa ble etablert på Kirkesletten ved middelalderkirken på Værnes kirke. Plassen var på grunn av beliggenheten ikke hensiktsmessig for flygninger, og stripa ble i 1914 flyttet til der den nåværende flyplassen ligger. Hærens flyvevåpen ved Nordenfjeldske flyveavdeling ble etablert med tre fly i 1919 – senere Trøndelag flygeavdeling – og opprettholdt virksomhet på stedet gjennom mellomkrigstida.

Image "80478_220_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Image "80478_220_03_a.jpg" without description

Riddersalen, inv. nr. 0003.

Værnes flystasjon ligger ved Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke. Stasjonen har bygningsmasse fra ulike perioder, men bare den opprinnelige hovedgården med tre militære bygninger i tunet har antikvarisk interesse. Øvrig bygningsmasse har gjennomgått store endringer og utgjør i dag ikke noe enhetlig miljø.

Den opprinnelige hovedbygningen på Værnes hovedgård (inv. nr. 0001) er administrativt fredet. Under bygningen finnes et murt kjellerhvelv som antakelig er fra en eldre bygning oppført av general Georg Christian von Schults som døde i 1715. Bygningen har tre enkle empireportaler på gårdsfasaden, og er oppført i laftet tømmer i to etasjer med utvendig stående panel. Den hadde opprinnelig valmtak, men fikk i forbindelse med en større ombygging rundt århundreskiftet saltak tekket med skifer. I forbindelse med denne ombyggingen har bygningen også fått noe detaljering som tydelig er inspirert av sveitserstilen. Også innvendig er det gjennomført større endringer. Bygningen er preget av manglende vedlikehold, men vil i nær fremtid bli satt i stand.

Øvrige gårdsbygninger er borte og erstattet av bygg for militære formål. Tunet består i dag av Hovedlåna, Riddersalen, befalsmesse og to forlegningsbygg fra århundreskiftet. Tunet ligger i parkmessige omgivelser.

Riddersalen (inv. nr. 0003) inneholder et relativt stort forsamlingsrom og birom til dette med tekjøkken, bøttekott og toaletter. Denne bygningen har vært rehabilitert innvendig og nylig utvendig. Opprinnelig sto bygningen på pilarer, men i 1918–19 ble det støpt mellom pillarene, slik at det nå er hel grunnmur. En del av bygningen er av laftet tømmer og en del av bindingsverk. Trolig var delen med bindingsverk en veranda som er kledt inn. Utvendig er bygningen kledt med tømmermannspanel. Saltaket med utstikkende åser i gavlen er tekket med skifer.

Boligene (inv. nr. 0004 og 0005) er opprinnelig befalsforlegninger oppført i sveitserstil. Også disse bygningene sto opprinnelig på pilarer, men har senere fått støpt hel grunnmur. Første etasje er utført i laftet tømmer, mens annen etasje er i bindingsverk. Saltaket med utstikkende åser er tekket med skifer.

Historikk

Image "80478_221_01_a.jpg" without description

Våningshuset med én av befalsforlegningene til venstre.

1887: Værnes gård er første gang nevnt på 900-tallet. Gården var krongods til 1354, da den gikk over til erkebispen i Nidaros ved makeskifte. Gården Vestre Værnes kjøpt inn av staten i 1887 til militært bruk.

1914: Flyplassen på Værnes ble opprinnelig anlagt på Kirkesletten i 1912, men flyttet til ekserserplassen i 1914.

1930-tallet: En del av vinduene og de fleste innvendige dørene i våningshuset har vært skiftet i mellomkrigstiden. Avdelingen på Værnes ble kalt Nordenfjeldske flyveeavdeling fram til 1930 da fikk den navnet Trøndelag flygeeavdeling.

1940: 21 gravhauger samt spor etter flere ble ødelagt i forbindelse med okkupasjonsmaktens planering og utvidelse av flyplassen.

1940–45: Værnes ble kraftig utbygget under annen verdenskrig.

1945: Flyplassen ble overtatt av allierte styrker den 12. mai 1945. 332-skvadronen med Spitfire ble overført fra Gardermoen i juni 1945.

1946: 1. mars 1946 ble Luftkommando Trøndelag opprettet med base på Værnes. Våren samme året ble det opprettet luftvernartilleri på flystasjonen.

1952: Flygeskolen flyttet til Værnes den 3. juni 1952. Permanent sivil ruteflygning på flyplassen.

1957: Sterk utbygging i perioden 1952–57.

1992: Fram til 1992 var hovedbygningen (inv. nr. 0001) i bruk til forlegning.

1998: Værnes flystasjon ble felles rekruttskole for Luftforsvaret. Riddersalen gjenomgikk en utvendig reehabilitering.

 

Vern

Fredede inv.:

3

Totalt ant. inv.:

222

Ant. inv. m/vern:

4

Image "80478_222_01_a.jpg" without description

Befalsforlegning, inv. nr. 0004.

Trønderlånen på Værnes hovedgård er eneste gjenværende bygning fra den opprinnelig sivile gårdsbebyggelsen som ble overtatt av Forsvaret i 1887 i forbindelse med utvidelse av ekserserplassen. Hovedbygningen er administrativt fredet. Bygningen representerer sammen med de øvrige bygningene i tunet den første utbyggingsfasen med forlegning og administrasjon. Tunet har betydelige miljøverdier og bortsett fra Riddersalen (inv. nr. 0003) høy grad av opprinnelighet i eksteriøret.

Det øvrige området på stasjoen har rester etter både den tidlige utbyggingen i mellomkrigstiden og tysk utbygging under annen verdenskrig. Men bygningene er gjennomgående endret og utgjør ikke et enhetlig miljø, og er derfor ikke inkludert i Landsverneplanen.

Værnes hovedgård med omliggende militære bygninger i tunet har betydelig miljøskapende verdi. Som levninger etter den første militære utbyggingen og som eksempler på lokal byggeskikk ved trøndelånen og forlegning fra århundreskiftet, har anlegget stor militærhistorisk og antikvarisk interesse.

Vernet omfatter hovedbygningen, Riddersalen og de to offisersforlegningene, samt det omliggende området med tun, veinett og vegetasjon som angitt på kartet.

Merknad

Hovedbygningen, den eneste gjenværende fra den opprinnelige gårdsbebyggelsen, var administrativt fredet.

Forskriftsfredning av inventarer i verneklasse 1 ble gjennomført 06.05.2004

Image "80478_222_02_a.jpg" without description

Hovedbygningen, inv. nr. 0001, sett fra hagesiden.

171401 Værnes flystasjon

Image "80478_223_01_a.jpg" without description

Verneverdige inventar

Bygninger med fredet eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0001

Våningshus

1813

0004

Offisersforlegning

1902

0005

Offisersforlegning

1902

Bygning i verneklasse 2, eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0003

Riddersalen

1898