Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Børstemarken under lupen

Feltsesongen er startet opp i Forsvarsbygg. Ved flystasjonen i Bodø skal miljøtilstanden med det biologiske livet og sedimenter i havet kartlegges.

Forsvaret skal avvikle flystasjonen i Bodø og forurenset grunn skal kartlegges. Forsvarsbygg har ansvaret med å kartlegge miljøstatusen både på land og ved kysten der det har vært tilsig av vann fra blant annet brannøvingsfelt til havet. Aktiviteten til Forsvaret gjennom flere tiår setter sine spor.

Jord- og vannprøver
I 2016 og 2017 er det tatt jordprøver ved flystasjonens brannøvingsfelt, og andre områder hvor det er registrert at det har blitt brukt skum. Det er tidligere tatt prøver av skjell (albueskjell) i fjorden utenfor brannøvingsfeltet. Det ble her funnet PFAS (se faktaboks).
Konsentrasjonene var da høyest rett utenfor brannøvingsfeltet, med en betydelig reduksjon ved økende avstand fra brannøvingsfeltet.
I 2007 ble PFOS forbudt i Norge til bruk i brannskum, tekstiler og impregneringsmidler på grunn av sine negative helse- og miljøeffekter.

Tilstand av forurensning
Kartleggingen fortsetter i år. Vann, fisk, sedimenter, krabber, skjell og børstemarker hentes opp i nærheten av de lokasjonene hvor det er konstatert forurensning og hvor dette kan ha hatt en spredning til sjøen.
Det er NGI, Norges Geotekniske Institutt, som gjennomfører prøvetakingen. De tar en rekke prøver for å undersøke om det er PFAS i det som tas opp.
Prosjektingeniørene Håkon Austad Langberg og Hege Mentzoni Grønning fra NGI jobbet i samarbeid med dykkere i Bodø for å få tatt opp biologisk materiale fra sjøen.

Laboratorium
Prøvene merkes møysommelig og sendes inn til et eksternt akkreditert laboratorium som Forsvarsbygg har rammeavtale med. Resultatene vurderes i ettertid av NGI som ferdigstiller en rapport til Forsvarsbygg. Resultatet av eventuelle funn av PFAS gir retning på hvordan miljøryddingen skal foregå fra Forsvarsbygg.

Bildetekster:

Børstemarken på glass. Den ligger ned i sanden og lager de karakteristiske sanddungene.

Hege Mentzoni Grønning, prosjektingeniør i NGI, klargjør vannmålere som skal stå i sjøen i to uker utenfor rullebanen i Bodø.

Sjøsedimenter sjekkes for børstemark. 

Strandkrabbe plukket opp fra ca. to meters dyp.

Albuesnegler har sin plass på steiner i flomålet og skal undersøkes.

Bodø flystasjon

FAKTA PFOS/PFAS:

Det er knyttet mest interesse rundt forurensning tilknyttet stoffgruppen PFAS (fellesbetegnelse for organiske fluorforbindelser), hvor flere av stoffene i gruppen tidligere ble brukt i brannskum. Mange av disse stoffene er nå forbudt å bruke

PFOS har tidligere vært brukt i brannskum, og har forårsaket forurensning rundt blant annet Forsvarets flystasjoner.

  • PFAS står for per- og polyfluorerte alkylstoffer (hvor PFOS er en av mange stoffer)
  • I 2007 ble PFOS forbudt i Norge til bruk i brannskum, tekstiler og impregneringsmidler på grunn av sine negative helse- og miljøeffekter
  • Fra juni 2014 ble PFOA strengt regulert i forbrukerprodukter
  • Har varme-, smuss- og vannavstøtende egenskaper, og ble tidligere brukt i brannskum, impregnering av klær og i ulike kokeredskaper
  • Stoffene brytes ikke ned i naturen, og ligger som forurensning blant annet rundt flystasjoner (både sivile og militære)
  • PFAS-enes spesielle kjemiske egenskaper gjør opprydningsarbeider utfordrende
  • PFOA (perfluorert oktansyre) og flere langkjedete perfluorerte karboksylsyrer (C9 PFCA, C11-C14 PFCA) er identifisert som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) og er ført opp på EUs kandidatliste og norske myndigheters prioritetsliste.
    Tidligere inneholdt brannskum også det nå ulovlige stoffet PFOS (kjemisk navn perfluoroktylsulfonat).
  • Flere PFASer vurderes nå for ytterligere regulering i EU.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.