Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vi har bygget forsvarsevne i 20 år

Et operativt og moderne forsvar er avhengig av tilgang til tidsriktige og funksjonelle eiendommer, bygg og anlegg. Dette er Forsvarsbyggs oppgave.

I 20 år har Forsvarsbygg vært forsvarssektorens eiendomsekspert. Vi bidrar til operativ kampkraft ved at Forsvaret og øvrige etater i sektoren har eiendom, bygg og anlegg (EBA) som er tilpasset deres behov og den sikkerhetssituasjonen vi befinner oss i.

Eiendom, Bygg og anlegg er viktige premisser for forsvaret av Norge. Dagens trusselbilde stiller nye krav til kritisk infrastruktur og sikring av viktige funksjoner. Forsvarsbygg bidrar med både å sikre forsvarsevnen og samfunnssikkerheten. I tillegg øver og trener vi med Forsvaret, slik at vi har beredskapfor å levere funksjonelle bygg og anlegg også i krise og krig.

Image "Soldater foran forelgning.jpg" without description

 

Vi er Norges største eiendomsforvalter

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Det er Forsvarsdepartementet som eier eiendommene i forsvarssektoren og avgjør hvordan disse skal brukes og utvikles. Forsvarsbygg har ansvaret for å utvikle, bygge, vedlikeholde, og avhende eiendom i sektoren. Forsvaret er leietaker og bruker, stiller krav og prioriterer ut fra sine behov.

Image "Rødsmoen 1.jpg" without description

Vi er til stede der Forsvaret er, i 289 av landets 356 kommuner. Med nesten 13 000 bygg og anlegg spredt over hele landet, er Forsvarsbygg i dag Norges største offentlige eiendomsaktør. Forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg skal være operativ og funksjonell, og samtidig nøktern. Forsvarsbygg velger kostnadseffektive løsninger både innen investeringer i ny og drift av eksisterende eiendomsmasse, slik at ressurser kan frigjøres til å styrke Forsvarets kjernevirksomhet. Vi investerer for om lag 3,5 milliarder kroner årlig.

Image "KORO-kunst Draken HOS ©Foto-Pål-Hoff-85.jpg" without description

Forsvarsbygg ivaretar Forsvarets behov gjennom planmessig vedlikehold og fornyelse av vår eiendomsportefølje, som inneholder mange av landets mest særegne og krevende bygg: Fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt, havner og flystasjoner for Forsvaret.

Bygge- og rehabiliteringsprosjektene våre spenner bredt fra boliger, forlegninger og kontorbygg, til vedlikeholdsfasiliteter for nye ubåter og ny kampflybase med støttefunksjoner og infrastruktur. Bygningsmassen vi forvalter er på mer enn fire millioner kvadratmeter. Grunneiendommen tilsvarer størrelsen på Oslo, Bergen og Trondheim sammenlagt.

Vi bygger, forvalter, drifter og avhender

Forsvarsbygg ivaretar forsvarssektorens EBA gjennom hele byggets levetid. Vi sørger for alle oppgaver knyttet til investeringsprosessen samt utvikling og bygging av ny eiendom, bygg og anlegg. Vi er ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold, og vi avhender eiendom sektoren ikke lenger har behov for. Totalt har vi avhendet3,1 millioner kvadratmeter uhensiktsmessig eiendom.

Image "Bardufoss brannstasjon byggefase.JPG" without description

Avhending omfatter alt fra salg til miljøopprydding og tilrettelegging for sivil bruk. Salg av eiendom har gjort at forsvarssektoren har fått tilbakeført 5,6 milliarder kroner netto til å styrke Forsvarets operative evne. I tillegg blir sektoren frigitt framtidig drift- og oppryddingsansvar.

I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er kritisk, operativ EBA prioritet. I gjeldende periode frem til 2029 har sektoren besluttet følgende satsningsområder for Forsvaret: ubåter, maritime overvåkingsfly, luftvern, luftovervåkningssensorer, Finnmark landforsvar og F-35 kampfly.

Image "Manngard panorama liggende PM Foto Kasper veimo Hansen Forsvaret.jpg" without description

Vi tar vare på miljøet

Som en av de største eiendomsforvalterne i landet har vi et spesielt ansvar for miljøutfordringene i forsvarssektoren, og ønsker å være en pådriver ut mot bygge- og eiendomsbransjen. Vi samarbeider tett med Forsvaret for å sikre ei miljøriktig utvikling.

Image "Carl Einar vannprøve Hengsvann SØF. FOto FB.JPG" without description

Forsvarsbygg har landets fremste kompetanse på miljøutfordringer innenfor forurensning og støy fra militær aktivitet og øvelser. Stadig mer spesialiserte krav for forsvarssektoren blir ivaretatt og oppfylt.

Beskytter og sikrer bygg og anlegg

Forsvarsbygg ved Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) er forsvarssektorens og statens rådgiver for beskyttelse og sikring av eiendom. Med landets fremste kompetanse innen objektsikkerhet, bistår NKSB brukere av kritiske bygg og infrastruktur med å sikre sine verdier og sin funksjon mot terror, sabotasje, spionasje og andre fiendtlige anslag.

Image "IMG_2317.jpg" without description

NKSB er landets ledende miljø for å utvikle kunnskap og løsninger som bidrar til et tryggere Norge. Senteret leverer rådgivningstjenester innen prosjektering, analyse og gjennomføring av sikkerhetstiltak, samt forskning og utvikling.

Tar vare på kulturminner

Forsvarsbyggs historie strekker seg helt tilbake til etableringen av Den Norske Fortifikations-etat på slutten av 1600-tallet. Siden opprettelsen i 2002 har Forsvarsbygg forvaltet de nasjonale festningsverkene, og er en stolt forvalter av 335 års fortifikasjonshistorie.

Forsvarsanlegg, festninger og fort har gjennom hele vår historie vært sentrale i forsvaret av landet og for utviklingen av lokalsamfunnene de var satt til å beskytte. Forsvarsbygg har ansvaret for sektorens kulturhistoriske eiendommer, festninger og fort. Noen av disse er kun delvis i operativ bruk, men bidrar betydelig til den historiske forståelsen av samfunnsbetydningen av et godt forsvar.

Image "Akershus, Fruerhuset 1.jpg" without description

Det er viktig for samfunnet å bevare denne historien og gjøre den tilgjengelig for nye generasjoner. Forsvarsbyggs kulturminnefaglige rådgivning bidrar til løsninger for å ivareta kulturminneinteresser og forene vernehensyn med best mulig bruksfunksjon. Vi forvalter og utvikler de nasjonale festningene og sørger for at de er tilgjengelige for publikum hele året. Dermed skaper vi nytt liv på historisk grunn.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.