Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Dette er forsvarsbyggs innspill til fagmilitært råd

Slik bør eiendom, bygg og anlegg (EBA) videreutvikles for å bidra til en effektiv produksjon av forsvarsevne også i årene fremover.

Forsvarsbygg publiserer et sammendrag av innspillene til fagmilitært råd.

Hele publikasjonen kan lastes ned her. Del gjerne med kontakter og andre du tenker kan ha nytte av å lese denne rapporten.

Forsvarssektoren er inne i en periode der fremtidig retning vurderes på flere ulike hold. To kommisjoner skal levere sine rapporter i løpet av våren, både Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen legger grunnlag for politiske prosesser som ser på sektorens fremtid. I tillegg har forsvarssjefen fått i oppdrag å levere et fagmilitært råd (FMR) innen 31. mai 23, som danner grunnlag for en kommende langtidsplan.

Infrastruktur og EBA del av utredningen

Produksjonen av forsvarsevne i Norge hviler på fire grunnleggende strategiske innsatsfaktorer (ressurser). Disse fire er personell, materiell, IKT og Eiendom, Bygg og Anlegg (EBA). Når de fire innsatsfaktorene er godt balansert og investeringsprosesser har en godt koordinert fremdriftsplan, har forsvarssektoren god produksjon av forsvarsevne.

Hvis en eller flere av innsatsfaktorene er underdimensjonert eller usynkronisert med de øvrige, vil produksjonen av forsvarsevne bli skadelidende. Derfor er det viktig å inkludere vurderinger av alle innsatsfaktorene når sektoren arbeider med langtidsplaner.

- Vi vet at EBA er en sentral ressurs for produksjonen av forsvarsevne. Forsvarsbygg har som oppdrag å produsere denne forsvarsevnen, i tett samspill med Forsvaret og øvrige etater i sektoren. Vi har gitt våre innspill til FMR i god dialog og med verdifulle innspill fra Forsvaret og andre. I denne publikasjonen deler vi et sammendrag av disse rådene, for å bidra til økt forståelse og en god debatt om hvordan hele forsvarssektoren bør videreutvikles i årene som kommer, sier Thorbjørn Thoresen, direktør i Forsvarsbygg.

Fire innspill

Forsvarsbygg har gitt en rekke konkrete innspill og vurderinger til FMR. Disse er oppsummert i fire overskrifter, som er gjengitt i publikasjonen. De fire innspillene er:

Få det vi har til å virke – helhetlig

Det vil være effektivt å benytte mer drifts- og investeringsmidler for å opprettholde, forbedre og levetidsforlenge eksisterende EBA, slik at bruksverdien til porteføljen opprettholdes. Husleien bør økes, for å kunne gjennomføre tilstrekkelig, nødvendig og prioritert vedlikehold og komponentutskiftning.

Sektoren må gjøre justeringer i modellen for forvaltning av EBA. Det bør søkes en modell («husleiemodell») som er reelt kostnadsdekkende.

Betydningen av alliert trening, øving og mottak

Forsvarssektoren bør etablere et helhetlig konsept, for å større grad å samordne innsats for alliert trening og øving. Vi bør etablere langsiktige og varige løsninger, og samtidig ivareta behovet både for fleksibel EBA og fast infrastruktur som må være klar i god tid før bruk.

Vi bør søke å øke andelen av NATO infrastrukturmidler.

Intensivér arbeidet med klima, miljø og bærekraft

Sektoren må ta et tydelig og mer offensivt ansvar for klima, miljø og bærekraft, og EBA-området må ta sin del av dette ansvaret. Bærekraft må vurderes på lik linje med tid, kostnad og ytelse i konkurranser, og det må stilles konkrete og ambisiøse klima- og miljøkrav.

Forsvarssektoren bør gå fra lineær til sirkulær fremskaffelse av EBA.

Digitalisering og nye teknologiske løsninger må i større grad benyttes, både for å etablere bedre innsikt og utvikle faktiske nye løsninger.

Balanse mellom innsatsfaktorene

Investeringsprosessen bør gjennomgås med tanke på å etterstrebe helhetlige tidligfaseutredninger der alle innsatsfaktorene hensyntas og vurderes i samme fase, med tilsvarende detaljgrad på et tidlig nivå i prosessen.

EBA som innsatsfaktor bør kunne etableres med større grad av fleksibilitet, for å øke evnen til å tilpasse seg endringer i Forsvarets virksomhet med kortere ledetider.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.