Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forberedelsene til Nordic Response 24 fortsetter for fullt

Nylig ble områdene befart sammen med representanter for Forsvaret og NATO

I Norge har vi allierte soldater på trening året rundt, og det avholdes flere store og små øvelser over hele landet.

Ikke minst i vår nordlige landsdel, er arbeidet opp mot våre allierte noe som pågår hele tiden, og dermed en del av det oppdraget Forsvarsbygg løser. Det oppdraget løser vi hver  dag, døgnet rundt og året rundt. Fordi en soldat trenger en leir, et skyte- og øvingsfelt og et sted å bo, hvile og sove. Videre trenger et fartøy en kai og en flymaskin trenger et shelter. Det er vår jobb.

Felles NATO-øvelse for Norden

–Øvelse Nordic Response 2024 (NR24) er en storøvelse som krever betydelig innsats og leveranser fra Forsvarsbygg, uttaler Børge Johansen, som er beredskapsleder for Forsvarsbygg i nord (RENO).

Han er en av mange forsvarsbyggere, over hele landet, som allerede har jobbet lenge og intenst med å forberede øvelsen. Under NR24 vil Norge, sammen med våre nordiske naboer og andre NATO-allierte, øve på å forsvare Norge, samt å understøtte logistikken av militære styrker og materiell videre østover på nordflanken. Øvelsen vil grovt sett strekke seg fra Ofoten til Lakselv i Finnmark, men øvingsområdet vil også være inne i både Finland og Sverige.

Johansen forklarer:

–Hensikten med Nordic Response 24 er tredelt: For det første skal øvelsen bidra til å styrke nasjonal forsvarsevne og alliert samvirke. For det andre vil en større øvelse med alliert deltakelse og aktivitet både til lands, vann og i lufta bidra til avskrekking i nordområdene. For det tredje skal øvelsen være et verktøy for tettere nordisk integrasjon og samarbeid innen rammen av NATO.

Teste vårt planverk, vår vertslandsrolle og det å bygge forsvarsevne

–Selve feltøvelsesdelen er uke 10 og 11 til neste år, men det vil pågå vintertrening allerede fra januar. Faktisk så er det første materiellet allerede ankommet Norge, forklarer han. I Forsvarsbygg er mange, på tvers av hele organisasjonen, i full gang med forberedelser, anskaffelser, planlegging, bygging og rigging.

Han fortsetter:

–Forsvarsbygg skal understøtte nasjonale og allierte operasjoner, i alle faser av planverket og vi i kraft av vår oppgave å være en god vert for de som øver. Dette er virkelig kjernen i vårt oppdrag om å bygge forsvarsevne, sier Johansen videre.

 

Joint Site Survey- en planleggingsbefaring

–Når tusenvis av soldater, med tilhørende materiell, skal øve sammen i et begrenset operasjonsområde stilles det krav til planlegging, koordinering og samvirke, forteller Johansen videre

–Dette gjøres blant annet ved fysiske befaringer eller «Joint Site Surveys». Det er for denne øvelsen gjennomført to større befaringer, sier han.

Representanter fra deltagende land

Representanter fra de ulike nasjoner og avdelinger hadde da befaringer på flere lokasjoner i Nordland, Troms, Trøndelag og Finnmark og vil etter dette melde sine formelle forespørsler inn i et eget felles bestillingssystem. Forsvarsbygg har egne folk som jobber spesifikt med å ta imot, og håndtere disse bestillingene.

–Våre allierte og venner kommer med store mengder personell og materiell når de skal øve hos oss, mens eiendom, bygg, anlegg og infrastruktur er selvsagt verre å bringe med seg. De fleste avdelinger og nivåer i Forsvarsbygg er involvert i enten planlegging, etablering eller driftsfasen og vi opplever et godt samvirke på tvers i egen virksomhet, forteller Johansen.

Vertslandsstøtte og eiendom, bygg og anlegg som innsatsfaktor

Eiendom, bygg og anlegg er en av fire innsatsfaktorer Forsvaret trenger for å løse sitt oppdrag. Norge som vertsnasjon stiller med nødvendig eiendom, bygg og anlegg. Dette løses i Forsvarsbygg i nord ved å utnytte eksisterende eiendom, bygg og anlegg til det maksimale, mens øvrige behov løses ved etablering av midlertidig EBA og-/eller sivil innleie. Sistnevnte er en viktig faktor med hensyn til samvirke i rammen av totalforsvaret.     

Status og veien videre

Johansen oppsummerer: –Vi kan slå fast at denne øvelsen blir betydelig i størrelse med mange aktører innenfor både land, sjø og luft-domenet. Vi har god erfaring med denne type øvelser, men nytt av året er naturligvis integreringen av Sverige og Finland, samt at tyngdepunktet vil være i Altaområdet.

 Det jobbes hver dag med å imøtekomme alle innmeldte behov enten det gjelder EBA eller øvrig infrastruktur, herunder skyte- og øvingsfelt (SØF), avfallshåndtering eller vann- og energiforsyning.

–Den første snøen har allerede meldt sin ankomst i regionen, og det vil naturlig nok kunne påvirke tempoet i etableringer og tiltak i kommende periode. Derfor er det viktig at vi fatter riktige og effektive beslutninger for å holde momentet oppe slik at vi oppnår ønsket sluttilstand, sier han.

–For at Forsvaret og NATO skal nå sine øvingsmål er det helt avgjørende at Forsvarsbygg er en troverdig totalleverandør av eiendom, bygg og anlegg. De erfaringer vi nå høster skal vi bruke i egen planprosess for å gjøres oss ytterligere beredskapsklar, avslutter beredskapslederen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.