Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg inngikk forlik med Sweco Norge og Tryg Forsikring

Partene inngikk et forlik på åtte millioner kroner i saken mellom Forsvarsbygg og Sweco Norge AS og Tryg Forsikring. Saken gjelder feilprosjektering ved helikopterbasen på Bardufoss. Helikopterbasen ble offisielt markert åpnet juni 2017. 

Forsvarsdepartementet v/Forsvarsbygg inngikk torsdag 30.01.2020 forliket. Det består i at Sweco/Tryg betaler Forsvarsbygg åtte millioner kroner mot at saken heves. Partene bærer sine egne sakskostnader.

Nå kan man gå videre med gjenstående arbeider

Forliket innebærer utbetaling av åtte millioner kroner innen 30 dager. En eventuell utbetaling etter gjennomført rettssak ville tidligst kommet om 4 - 6 måneder. Hadde en dom blitt anket av en av partene, ville det gått minst et år ekstra før en erstatning kom til utbetaling. Prosjektet kan nå gå videre med å skaffe restfinansiering til å utbedre de to gjenstående manglene ved basen, slik at Maritim helikopterving på Bardufoss så snart som mulig fullt ut får det NH90-anlegget som skulle leveres, også hva angår lakkering. Det medfører også at 3 - 4 uker med forberedelser, rettssak og etterarbeid er spart for Forsvarsbyggs prosjektleder og byggeleder, advokatene og en rekke vitner.

Omfattende sak fra Forsvarsbygg 

I stevningen var kravet fra Forsvarsbygg på ca 17,7 millioner kroner inkludert merverdiavgift, og bestod av til sammen 12 reklamasjoner/poster for forsinkelser og feilprosjektering, hvorav 10 var gamle poster fra byggeperioden som var utbedret/håndtert underveis gjennom entreprisen gjennom tilleggsavtaler med entreprenøren, samt interne kostnader i Forsvarsbygg som følge av forlenget byggetid. De to reklamasjonene som fortsatt ikke var utbedret var for liten kapasitet på overvannsledningen under bygget, og for liten ventilasjonskapasitet i lakk-/kompositthallen.
Det var betydelig uenighet om kravene, og Sweco la ned påstand om full frifinnelse, og dekning av saksomkostninger, som antas å ville utgjøre kroner 2,5 - 3 millioner kroner.

Viktig at beredskapen opprettholdes for Forsvaret

Før sluttinnlegget var det maksimale økonomiske omfanget av de to siste reklamasjonene økt betydelig, som følge av at Forsvarsbygg og Forsvaret fant det vanskelig å være trygg på at man ville klare å øke ventilasjonskapasiteten tilstrekkelig i lakk-/kompositthallen, og at man ville få til dette uten å forstyrre den beredskap som basen utgjør ut over det som var akseptabelt.

Viktig å synliggjøre hva nytt påbygg koster

Løsningen som nå er lagt til grunn medfører å bygge et ekstra hangarløp med en egen lakk-kabin i forlengelsen av hangaren. Ut fra Forsvarsbyggs beregninger ville det kunne koste i størrelsesorden 20 millioner kroner inkludert merverdiavgift. Det var ikke sannsynlig at retten ville pålegge Sweco/Tryg å fullt ut dekke kostnadene med å etablere et ekstra hangarløp med en lakk-kabin, men det var viktig for Forsvarsbygg å synliggjøre hvordan kostnadene nå måtte beregnes, og hva det reelle økonomiske omfanget således ble.

Estimerte kostnader for fullstendig utbedring på 44 millioner kroner

Utbedring av overvannsproblematikken var av Forsvarsbygg beregnet til å koste inntil ca seks millioner kroner. (Under forliksforhandlingene ble det enighet om at dette kunne løses på en noe enklere måte, anslagsvis til ca to millioner.) Samlet utgjorde statens beregning av utbedringskostnader, og de påløpte utgiftene ca 44 millioner kroner. Det ble derfor nedlagt påstand om erstatning fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset til ca 44,5 millioner inkludert merverdiavgift.

Feil basert på uaktsomhet i prosjekteringen

Prosjekteringskontraktene (her NS 8401) har en ansvarsbegrensning for den prosjekterende på 150 G (folketrygdens grunnbeløp). Den øvre grense som Sweco og Tryg kunne bli ansvarlig for ut fra feil basert på uaktsomhet, var således ca 13 - 15 millioner kroner, alt etter hvilket tidspunkt man la til grunn for feilene. Skulle man oppnå erstatning ut over 150 G, måtte man klare å sannsynliggjøre at Sweco hadde opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt under de feil som ble gjort. Terskelen for å tilkjenne erstatning for grov uaktsomhet er svært høy.

Forlik best for alle parter

Basert på dette, og med hensyn til å spare så vel partene som rettsapparatet for betydelige prosessomkostninger, fant Forsvarsbygg sammen med Forsvarsdepartementet, at det var riktig å forlike saken på åtte millioner kroner. Forliket ligger innenfor den på forhånd estimerte rammen for et sannsynlig domsresultat, og innenfor den forliksramme som på forhånd var avtalt med departementet.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.