Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg skal rydde PFAS for 17 millioner kroner på Rygge flystasjon

Forsvarsbygg har siden 2017 redusert utlekkingen av PFAS fra Rygge flystasjon med 40 prosent. I 2021 skal vi bruke 17 millioner på PFAS-reduserende tiltak og forventer å redusere utlekkingen med ytterligere 50 prosent.

-Forsvarsbygg tar forurensing svært alvorlig. Å redusere PFAS-utlekking er et prioritert satsningsområde i miljøarbeidet vårt, forteller Pål Skovli Henriksen, prosjektleder i Forsvarsbygg.

Siden 2012 har Forsvarsbygg jobbet med kartlegging, overvåking og gjennomføring av tiltak for å redusere PFAS-utlekking fra Rygge flystasjon. PFAS ble tidligere brukt i brannskum på flyplasser i forbindelse med brann- og redningsberedskap. Stoffet brytes svært sakte ned i naturen, og har blitt liggende lagret i grunnen. PFAS er vannløselig og vaskes ut med nedbør til grunnvann, drensledninger og overflatevann.

-Vi ser at tiltakene har hatt god effekt. Blant annet har vi fjernet 25 000 tonn forurenset masse. Dette tilsvarer 850 semitrailer-lass. Vi har også opprettet et storskala vannrenseanlegg, i tillegg til mindre renseanlegg. Utlekkingen fra Rygge flystasjon er nå redusert med 40 prosent siden 2017, sier Henriksen.

Kostnaden så langt har vært 40 millioner kroner.

 

Nye filteranlegg og utskiftning av masser skal redusere PFAS-forurensningen ytterligere
I løpet av 2021 skal Forsvarsbygg bruke i underkant av 17 millioner kroner på PFAS-tiltak på Rygge flystasjon.

-Vi skal opprette tre nye filteranlegg og gjennomføre masseutskiftninger ved blant annet brannstasjonen. Målet er å redusere PFAS-utlekkingen med ytterligere 50 prosent, sier Henriksen.

 

Resultat av nye fiskeprøver til vurdering hos Mattilsynet
Det har siden 2019 vært anbefalt å ikke spise fisk fra Vansjø. Forsvarsbygg gjennomførte høsten 2020 en kartlegging av PFAS-innhold av fisk i Vansjø, for å se om det er områder som er mindre forurenset og om man kan lette på restriksjonene.

-Det er gjort funn av PFAS i alle fiskeprøvene som ble tatt i Vansjø høsten 2020. Resultatene er nå inne til behandling hos Mattilsynet, som vil vurdere hvorvidt de nye resultatene vil påvirke kostholdsrådet mot å spise fisk fra Vansjø, forklarer Henriksen.


Prøver viser at drikkevann er trygt
Forsvarsbygg tok i januar 2021 prøver av drikkevann på eiendommer med private grunnvannsbrønner i området mellom Rygge flystasjon og Vansjø, for å være sikre på at drikkevannet ikke inneholder PFAS-forbindelser. Grenseverdien for PFAS i drikkevann er i henhold til EUs drikkevannsdirektiv 100 ng per liter. Den høyeste påviste verdien i drikkevannsprøvene var 4,7 ng per liter.

-Vannprøvene viser at drikkevannet inneholder svært lave PFAS-verdier og er trygt å drikke, sier Henriksen.

 

Forsvarsbygg har god oversikt og overvåker mulig utlekking kontinuerlig
Forsvarsbygg overvåker kontinuerlig mulig utlekking av PFAS-forbindelser ved alle Forsvarets flyplasser, og har god oversikt over kildene til forurensningen og hvordan stoffene spres med overflatevann eller grunnvann. Vi har løpende dialog med Miljødirektoratet, og jobber kontinuerlig med tiltaksplanene våre for å sikre mest mulig effektive tiltak.

Hva er PFAS?

 • PFAS er forkortelsen for per - og polyfluoralkylstoffer, som er en gruppe fluorholdige stoffer.
 • Det er mange kilder til PFAS i hverdagen. Stoffet brukes blant annet til impregnering av tekstiler, i matemballasje, skismøring og belegg i kokekar for å unngå at mat svir seg.
 • PFAS er ikke akutt farlig, men kan over tid øke risikoen for negative helseeffekter. Det er derfor et mål å redusere den totale mengden PFAS vi blir utsatt for.

Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider

 

Gjennomførte PFAS-reduserende tiltak på Rygge flystasjon

 • Renseanlegg på plass i 2012
 • Utfasing av PFAS-skum
 • Første saneringstiltak 2018
 • Etablering av storskala renseanlegg 2018
 • Etablering av småskala renseanlegg 2018

 

Jord- , vann og sedimentprøver

 • 110 sjakter (0 -4 meter )
 • 700 analyserte jordprøver
 • 700 analyserte vannprøver
 • 20 sedimentprøver fra Vansjø

Fiskeprøver (år 2013 og 2020)

 • 450 enkeltfisk og 110 fiskeprøver

Overvåking

 • Kontinuerlig vannovervåkning
 • Kontinuerlig arbeid med tiltaksmetoder, renseløsninger osv

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.