Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Indre havn i Horten skal bli ren

Store deler av havnebunnen er i dag forurenset etter mange års militær- og maritim virksomhet og utslipp. Nå skal det ryddes opp.

Området blir renere og tryggere, til glede for Hortens innbyggere og brukerne av området, og er en del av en nasjonal satsning for å fjerne forurensning i havneområder flere steder i landet.

Miljø
-Prosjekt ren indre havn er et viktig og positivt miljøprosjekt. Nå sendes søknaden til Fylkesmannen for godkjenning. I tillegg til å rydde opp i forurensingen på sjøbunnen, så gjøres en del andre positive tiltak. Deriblant oppgradering  av Sykehusbrygga som er mye brukt av befolkningen, uttaler prosjektleder i Horten kommune Anders Bergsli, og prosjektleder for forsvarssektorens del av prosjektet, Odd-Erik Martinsen i Forsvarsbygg. 

Sammen med kommunalsjef for Kultur og samfunnsutvikling , Silje Vaadal, og  leder Enhet for kommuneutvikling, Trude Movig fra Horten kommune, er de nå fornøyd med at søknad om tiltaket er sendt Fylkesmannen for godkjenning.

«Dugnad» og samarbeid
-Ren indre havn er et stort miljøløft for området, og en «miljødugnad» mellom Miljødirektoratet, kommunen, Forsvarsbygg og Horten Industripark, sier Bergsli og Martinsen. 

Bergsli og Horten kommune har det daglige prosjektlederansvaret, mens Forsvarsbygg sitter i prosjektets styringsgruppe og bidrar med erfaring fra store miljø- og ryddeprosjekter flere steder i landet. Bergli er selv miljøgeolog og Martinsen naturforvalter. Miljørådgiver Tore Joranger i Forsvarsbygg er også tungt involvert i arbeidet som en av landets erfarne spesialister innenfor fagområdet, i tillegg til offentlige myndigheter og ulike ekspertmiljø.

 -Nærmere 170 millioner kroner er satt av til tiltak. Sammen tar vi et viktig samfunnsansvar for et populært og mye brukt område.

Prosjektet har følgende fremdrift: Detaljprosjektering pågår for øyeblikket. Anbudskonkurranse for entreprise blir etter planen våren 2019 og oppstart entreprise høsten 2019. Fysisk ferdigstillelse er etter planen i 2020.

Løsninger
Store deler av sjøbunnen i Indre havn er forurenset. På arealer med mindre forurensning dekkes sjøbunnen naturlig av nye sedimenter, som isolerer forurensningen. Her kreves ingen fysiske tiltak ut over fortsatt overvåkning av forurensningssituasjonen.

Der det må gjøres tiltak er løsningen kort fortalt todelt: I områder med mer forurensning, vil sjøbunnen bli isolert og dekket med nye, rene masser. Dermed stenges forurensingen inne. Enkelte steder vil det benyttes «betongmadrasser» for å være sikre på at man hindrer at forurensingen virvles opp.

Andre steder hvor det er behov for seilingsdybde, vil man mudre opp de forurensede massene, som deretter vil bli trygt deponert i et sjødeponi, som ligger i en naturlig, oksygenfri fordypning på havbunnen, midt i Indre havn.

-Vi samarbeider tett med miljømyndighetene for å finne og forankre de beste mulige løsningene, fortsetter de.
-Bruk av sjødeponi bygger på moderne og anerkjent miljøteknologi, omfattende erfaring fra tilsvarende prosjekter, for eksempel fra havnebassenget i Sandefjord, og er helt trygg. Deponiet sikres i et naturlig hull/fordypning i havnebassenget.

I ettertid vil havnen bli overvåket gjennom et eget miljøoppfølgingsprogram. 
Ren indre havn er et «spleiselag» mellom Miljødirektoratet, kommunen, Forsvarsbygg og Horten industripark. Det er høyt prioritert fra miljømyndighetene nasjonalt. 

-Oppryddingen sikrer at det skal være trygt å spise fisk fra havneområdet også i fremtiden, og at området kan videreutvikles til glede for Hortens innbyggere og alle brukerne av området, avslutter de.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.