Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hovedrullebanen på Ørland fornyes

Prosjektets behov er delt nasjonalt og NATO, og er delfinansiert gjennom NATOs NSIP-program (NATOs investeringsprogram for sikkerhet). Prosjektet har et budsjett på i overkant av 700 millioner. Målt i omsetning er det Forsvarsbyggs nest største pågående prosjekt.

Arbeidene startet tidlig i august i år, og vil pågå til ca. oktober 2024. Forsvarsbygg er nå godt i gang med arbeidene, det er per i dag 85 anleggsarbeidere i beskjeftigelse fra mandag til lørdag.

Dette skal skje

Prosjektets omfang kan deles i følgende hovedaktiviteter:

  • Full renovering av den eldste delen av rullebanen, herunder ny asfalt
  • Breddeutvidelse av eksisterende skuldre langs rullebanen fra 5 til 7,5 meter
  • Etablere tilstrekkelig og dokumenterbar bæreevne i de deler av rullebanens sikkerhetsområde som har krav til bæreevne. Terrengarrondering av øvrig nærliggende grøntarealer
  • Renovering av tilhørende overvanns- og drenslanlegg
  • Sertifisere rullebanen iht. EASA-krav (EUs byrå for flysikkerhet), klasse 4-E

Bruker midlertidig rullebane

Mens renoveringen av rullebanen pågår benyttes den nylig renoverte og oppgraderte taksebane/nødrullebane Yankee som midlertidig rullebane, for militære formål samt for sivil flyrute til Oslo og Evenes.

Forsvarsbygg har inngått følgende kontrakter for de tre vesentligste entreprisene:

  • Anleggsentreprenør er Åfjord-bedriften Johs. J Syltern AS. Kontraktsverdi 193 millioner kroner
  • Asfaltentreprenør er Veidekke Industri AS, med produksjon på Ottersbo. Kontraktsverdi 158 millioner kroner
  • Elektroentreprenør er Bravida Norge AS med regionkontor i Trondheim. Kontraktsverdi 11 millioner kroner

Økt trafikk på veiene

Massetransport er nok den delen av prosjektet som vil være mest synlig for lokalbefolkningen. Forsvarsbygg og entreprenørene har stort fokus på at dette skal foregå så trygt som mulig, og selvsagt følge både trafikkregler og andre krav/regler ift. transport og anleggsarbeider.

Anleggsentreprenør Syltern har gjennomført en trafikksikkerhetskampanje på de lokale barneskolene på Opphaug og Brekstad, noe som var svært godt mottatt.

Forsvarsbygg gjør fortløpende vurderinger av behovet for masseutskifting i eksisterende konstruksjoner, men vi antar at behovet for tilkjørt stein, pukk og grus ligger på ca. 8000 lastebillass. Steinmasser tas hovedsakelig fra Myran i Bjugn, samt noe finknuste masser fra andre lokasjoner, som Ottersbo.

Uttak av stein fra kommunal næringspark

Transport av stein fra Myran vil hovedsakelig pågå frem til april-mai 2025.

Per nå foregår massetransporten fra mandag til fredag kl 07-19. Det kan bli aktuelt også med massetransport på lørdager i samme tidsrom.

Asfalt vil transporteres fra Ottersbo. Her er behovet vurdert til ca. 2600 lastebillass og transporten vil pågå i perioden april – august 2024.

Inn til Ørland Flystasjon vil det benyttes to innfartsårer, hhv. hovedport og søndre utrykningsport. Hovedport vil stå for i overkant av 2/3 av total transport.

Det vil også være noe «intern» transport av gravemasser til Djupdalen nå i høst/vinter.

Forsvarsbygg har ikke noe eget sted for masseuttak av stein for utbyggingen ved Ørland flystasjon. I praksis er det hver enkelt entreprenør på de respektive prosjektene som avgjør hvor man kjøper massene. Siden starten av utbyggingen av Kampflybase Ørland i 2014 har det vært hentet steinmasser fra Ottersbo, Reitan, Myran og Groven, alle innenfor Ørland kommune, samt fra Nord-Fosen Pukkverk i Osen kommune. Transport fra Osen har foregått med båt til Uthaug og Brekstad kai.

Vinn-Vinn for kommunen

Uttaket av stein i Myran bidrar også til et etterlengtet prosjekt i regi av Ørland kommune. Dette området er under opparbeidelse til næringspark. Ifølge Thomas Engen, kommunalsjef samfunnsutvikling og tekniske tjenester i Ørland kommune, er det en vinn-vinn situasjon for kommunen at såpass mye masser tas ut nå. Dermed kan en større del av industriområdet klargjøres for potensiell aktivitet og arbeidsplasser i fremtiden.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.