Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Multiconsults analyse om risiko for varig hørselsskade fra kampfly på Evenes lufthavn

Multiconsult har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse som vurderer uønskede hendelser som kan føre til eksponering for varig hørselsskade. Analysen bekrefter at Evenes er en sikker flyplass.

- Vi er tilfredse med at rapporten bidrar til å bekrefte at Evenes er en sikker flyplass for ansatte og passasjerer. Det er etablert gode varslingsrutiner og prosedyrer som skal sørge for at det ikke oppstår hørselsskader på en flyplass med ellers mye støy. Det er funnet fire mulige hendelser hvor det er stor risiko for skade dersom disse rutinene og prosedyrene ikke følges, sier Stine Fjærli Sjøthun, avdelingsdirektør i Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg har ikke mottatt rapporter om noen slike skader siden Evenes overtok kampflyberedskapen i 2021. Analysen gir likevel et grunnlag for å vurdere hvordan slike situasjoner kan oppstå, og hva som skal til for å ytterligere redusere risikoen.

- Vi skal nå se nøye gjennom de foreslåtte tiltakene og vurdere å gjøre justeringer i både rutiner og tiltak, sier Fjærli Sjøthun.

 

Analyse av risiko og sårbarhet på Evenes

I februar 2022 ga Forsvarsdepartementet Forsvarsbygg i oppdrag å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) angående støy fra F35 kampfly på Harstad/Narvik lufthavn Evenes.
Multiconsult Norge AS fikk dette oppdraget og leverte ROS-analysen som nå er offentliggjort. Mandatet var å kartlegge og vurdere utilsiktede hendelser med kampflyaktiviteter ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes, som kan medføre risiko for varig hørselsskade.

NHO Luftfart, Avinor, Forsvaret og Forsvarsbygg var representert i styringsgruppen for prosjektet, og har hatt muligheten til å gi innspill til den endelige rapporten.

Evenes er en sikker flyplass

Sikkerhetsmålet som ligger i den vedtatte statlige reguleringsplanen fra 2020 er å «forhindre at publikum, besøkende og ansatte utsettes for maksimalt støynivå over Lp,as,max 115dB».
I tillegg har Avinor uttalt at de har nullvisjon for varig hørselsskade for tredjepart og ansatte.

Analysen underbygger at Evenes lufthavn er en sikker flyplass. Rutiner som er iverksatt for å varsle kampflyavganger er ifølge Multiconsult innarbeidet og fungerer godt. Sikkerhetstiltakene som skal redusere risiko for skadelig støyeksponering er til en stor grad gjennomført. Analysen foreslår justeringer i varslingsrutiner og enkelte andre tiltak, som Forsvarsbygg skal vurdere i det videre arbeidet.

Mulige uønskede hendelser kartlagt

Hensikten med analysen var å systematisk kartlegge mulige uønskede hendelser som – dersom de inntreffer – kan føre til varig hørselsskade hos ansatte, besøkende og publikum som følge av støy fra kampflyaktiviteter på Evenes lufthavn. Formålet med analysen var videre å vurdere om de planlagte og gjennomført tiltakene er tilstrekkelig for å unngå utilsiktede hendelser som medfører eksponering for støynivåer som kan føre til varig hørselsskade.

Analysen fastslår at av de i alt 23 mulige hendelsene som er analysert, er det fire mulige situasjoner som vil kunne medføre stor risiko for eksponering som kan medføre varig hørselsskade. Disse fire mulige situasjonene er, kort oppsummert, knyttet til situasjoner der prosedyrebrudd av ulike grunner medfører at ansatte eller passasjerer befinner seg på flysiden av terminalbygningen, eller i støysonen på landsiden av terminalbygningen akkurat når et kampfly tar av med særlig høyt motorpådrag, for eksempel i en beredskapssituasjon.

Sikkerhetstiltak er gjennomført

Det er gjennomført en rekke sikkerhetstiltak allerede i 2021, med et varslingssystem for de reisende når kampflyene har sin avgang, samt enkelte fysiske tiltak. I tillegg er det også gjennomført tiltak på parkering og flyside for å hindre at besøkende og publikum utsettes for skadelige lydnivåer.
Aktørene har i prosessen med rapporten foreslått en rekke tiltak for å redusere risiko. Multiconsults analyse har vurdert disse tiltakene. De foreslåtte tiltakene er listet i rapporten, og inkluderer tiltak som å vurdere tildekking av gjerdet som gjør at man mister utsikten til rullebanen fra landsiden, justeringer i varslingsrutinene, montering av venterom for non-Schengen passasjerer, samt å flytte området for privatfly og ambulansefly ut av støysonen.

Veien videre med rapporten

Det har vært en konstruktiv dialog mellom Avinor, NHO-luftfart, Forsvaret og Forsvarsbygg vedrørende støy som følge av Forsvarets aktivitet ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes.
Det er naturlig at denne dialogen videreføres i lys av ROS-analysen fra Multiconsult. Her er det gjort et grundig arbeid. For å sikre at denne kunnskapen bringes med i det videre arbeid vil det være hensiktsmessig at representantene i tidligere styringsgruppe fortsetter for å vurdere om, og hvordan, foreslåtte tiltak følges opp. Rapporten fra Multiconsult tilgjengelig i sin helhet.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.