Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kartlegging av miljøpåvirkninger

En miljøkonsekvensanalyse skal inneholde en systematisk vurdering av alle relevante miljøpåvirkninger og -effekter som prosjektet kan medføre. Konsekvensanalysen vil hjelpe byggherren med å sette opp konkrete miljømål for prosjektet med tilhørende prioritering av innsatsområder.

For å begrense arbeidsomfanget bør kartleggingen holdes på et meget overordnet nivå i de innledende faser av prosjektet (programmeringen), og detaljeringsnivået bør tilsvare nivået i andre deler av prosjektet.

Overordnet kartlegging
Den innledende miljøkonsekvensanalysen bør gjennomføres samtidig med utarbeidelse av bygningens program. Resultatene fra analysen vil gi byggherren en faglig bakgrunn for å kunne prioritere innsatsområder i prosjektet og deretter utarbeide et miljøoppfølgingsprogram. Erfaring har vist at følgende framgangsmåte kan benyttes i miljøkonsekvensanalysen:

 • Identifisér miljøpåvirkningene som er knyttet til input (ressurser som forbrukes) og output (miljøbelastende utslipp) gjennom bygningens livsløp. Identifiseringen bør ta utgangspunkt i bygningens omgivelser, form/funksjon og tekniske anlegg/materialer
 • Beskriv miljøeffektene som påvirkningene kan medføre.
 • Sett opp liste over umiddelbare virkemidler og tiltak (prinsipper for løsninger). Denne listen kan brukes i senere faser av prosjekteringen.
 • Karakteriser betydningen av miljøpåvirkningene og miljøeffektene. Karakteriseringen brukes til å vurdere hvilke miljøpåvirkninger og -effekter som er mest avgjørende i prosjektet.
 • Kartlegging med utgangspunkt i bygningens hovedområder
  Den overordnete kartlegging tar for seg miljøpåvirkningene som knytter seg til bygningen og dens omgivelser som en helhet. Den kan ta utgangspunkt i følgende tre hovedområder knyttet til bygningen:

  lokalisering

  utforming og bruksområde

  teknikk og materialer

  Bygningens lokalisering
  Bygningens lokalisering og omgivelser, for eksempel omkringliggende bebyggelse, topografi, trafikkforhold, forsyningssystemer (varme, el og vann), spillvannsutslipp, renovasjonsforhold, kilder til forurensing i området (støyende trafikk, forurensende industri mv.) spiller en vesentlig rolle for hvilke miljøpåvirkninger det skal arbeides videre med på teknisk nivå.

  Bygningens plassering på tomten er også betydningsfull med tanke på utsyn, avskjerming mot vind og støy, utnyttelse av solenergi mv.

  Utforming og bruk av bygningen
  Utforming av bygningen har betydning for hvilke miljøpåvirkninger det skal fokuseres på i prosjektet. En liten, trang tomt med et stort, kompakt bygg kan føre til dårlige dagslysforhold. Dette vil kunne påvirke inneklimaet og energibehovet til kunstig belysning. Et bygg med et stort fasadeareal i forhold til m² golvareal gir gode muligheter for å utnytte dagslyset, men har samtidig et større varmetap gjennom ytterkonstruksjonene med påfølgende høyere energibehov til oppvarming.

  Bygningens bruksområde har også betydning for hvilke miljøforhold det skal fokuseres på i prosjektet. I kontorbygg oppholder brukerne seg i bygningen hele dagen, ofte med stillesittende arbeid. Dette fordrer gode belysningsforhold og relativt høy innetemperatur. I produksjonsbedrifter kan kravet til innetemperatur være lavere, hvilket igjen vil føre til redusert oppvarmingsbehov.

  Tekniske anlegg og materialer
  Kartlegging av tekniske anlegg og materialer er delvis en kartlegging av de miljøpåvirkninger som prosjektets hovedaktiviteter vil gi. (Rydding av tomt, utgraving av byggegrube, støping av kjeller, montering av råbygg, inn- og utvendig komplettering mv.).

  Kartleggingen omfatter også hvilke konstruksjoner, bygningsdeler, materialer og hjelpestoffer som kan innvirke på miljøet ved produksjon, oppføring, drift og riving. Her beskrives for eksempel de overordnede forhold ved bygningsbasis, konstruksjoner og kompletterende bygningsdeler som kan ha konsekvenser for miljøvurderingen. Dette gjelder for eksempel betydning for ressurs- og energiforbruk, forbruk av miljøfarlige stoffer eller arbeidsmiljøet under oppføringen.

  Nyhetsvarsling

  Få e-post når det kommer nye saker.