Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Valg av materialer og produkter

Det er ønskelig å velge byggevarer og konstruksjonsløsninger som gir liten miljøbelastning. Det er helt avgjørende at miljøvurderingen tar utgangspunkt i funksjonskravene til produktet. Valg av et bestemt produkt eller materiale kan få konsekvenser for valg av andre produkter og materialer. En funksjonsretting av analysen innebærer derfor ofte en vurdering av komplette konstruksjonsløsninger, og ikke av enkeltmaterialer eller -produkter.

Det er vanskelig å fastslå på et generelt grunnlag at et materiale eller produkt er bedre enn et annet. Helhetlige miljøvurderinger av bygningers livsløp medfører meget komplekse problemstillinger hvor mange, til dels motstridende miljøforhold må tas med i vurderingen. Et materiale som krever lite energi og generelt lav miljøbelastning under framstillingen, kan for eksempel ha dårlig slitestyrke og være vanskelig å rengjøre i bruksfasen. Miljøvurderingene innebærer derfor en stor grad av skjønn og subjektive vurderinger, der særlig betydningen av de ulike miljøkonsekvensene er et omstridt tema.

Ideelt sett burde grundige og omfattende miljøanalyser ligge bak alle valg som gjøres i byggeprosessen. I praksis er det imidlertid uaktuelt med slike omfattende miljøanalyser fordi de er for tid- og kostnadskrevende. Istedenfor må man basere seg på skjønn og forenklede vurderinger, samt å benytte seg av tilgjengelig informasjon om miljøbelastningen knyttet til byggevarers livsløp.

Viktige miljøhensyn ved valg av materialer og produkter:

Maksimer levetiden
Levetiden kan blant annet forlenges ved å:

 • Tilrettelegge for lang teknisk holdbarhet. Dette innebærer blant annet å velge materialer og løsninger som er tilpasset de rådende bruksmessige og klimatiske forhold. Gipsplater som lett skades bør for eksempel ikke benyttes på vegger i barneskoler.
 • Velge endringsvennlige løsninger. Dette innebærer for eksempel at en lettvegg kan flyttes uten å skifte golvbelegget.
 • Tilrettelegge for framtidig rengjøring, vedlikehold og utskifting.


 • Legg til rette for framtidig utnyttelse av materialene
  Fremtidig ombruk og gjenvinning er avhengig av at materialene enkelt kan skilles fra hverandre i forbindelse med riving og ombygging. Dette kan for eksempel gjøres ved å unngå liming av sjikt, alternativt bruke en svak limtype, ved å velge demonterbare innfestingsløsninger, og ved å unngå komposittmaterialer.

  Reduser transportbehovet for materialene
  Betydelige miljøgevinster kan hentes dersom transportbehovet reduseres. I utgangspunktet er det derfor fordelaktig å velge lokalt framstilte materialer for å redusere transportbehovet. Det må imidlertid påses at de lokalt produserte materialene ikke har dårligere miljøegenskaper enn de alternative materialene.

  Vurder materialenes avgassing og inneklimaegenskaper
  Det er stor variasjon i inneklimaegenskapene til ulike produkter innenfor samme produktgruppe. Noen produkter gir ingen eller minimal avgassing til inneklimaet. Andre kan avgi betydelige mengder helseskadelige eller irriterende gasser de første månedene. Avgassingen avtar etterhvert, og etter ca. to år representerer de fleste materialer ikke noe inneklimaproblem så lenge de ikke er fuktskadet. Spør etter dokumentasjon på produktenes avgassingsegenskaper ved bruk i oppholdsrom f.eks. kontorer. Avgassingsegenskapene er særlig aktuelt for produktgruppene: innedørs maling, gulvbelegg og fugemasser (hvis brukt i større omfang). Teknologisk Institutt administrerer en merkeordning, Norsk Inneklimamerking, for produkters avgassingsegenskaper, og flere laboratorier har testet produkter etter denne malen, blant annet Norges Byggforskningsinstitutt. Liste over testede materialer bør kunne fås fra disse.

  Vurder materialenes renholds- og vedlikeholdsegenskaper
  Renholds- og vedlikeholdsegenskapene har også betydning for innemiljøet. Tepper og ubehandlet skifer er eksempler på vanskelig rengjørbare materialer som kan medføre økte renholdskostnader for å gi tilfredsstillende forhold. Materialenes slitasjemotstand er også viktig, og det bør vurderes hvilke vedlikeholds- og rengjøringsmidler som må benyttes til produktet. Tregolv et eksempel på et materiale som har forholdsvis lav egenavgassing, men som i trafikkerte arealer kan kreve hyppig vedlikehold med sterkt avgassende olje eller lakk.

  Miljødeklarering av byggevarer
  Med miljødeklarerte byggevarer menes byggevarer hvor det er oppgitt viktige miljødata. Slike miljødata kan være opplysninger om for eksempel ressursforbruk, energibruk og utslipp av miljøbelastende stoffer under framstilling, antatt levetid for produktet, renholds- og vedlikeholdsrutiner, ombruks- og gjenvinningsmuligheter, samt deponeringsmuligheter. Det foreligger en enhetlig mal som produsentene kan bruke til å miljødeklarere sine produkter. Malen er utviklet av Norges byggforskningsinstitutt og Norske Byggevareprodusenters Landsforening. Den kan brukes for å oppfylle forskriftskravet om miljødokumentasjon av byggevarer. Innkjøpere kan spørre etter en slik Miljødeklarasjon av byggevarer fra produsentene. For mer informasjon, kontakt Norges byggforskningsinstitutt.

  En miljødeklarasjon sier imidlertid ikke noe om hvor miljømessig godt eller dårlig produktet er. For å kunne si noe om den samlede miljøbelastningen knyttet til produktet, og kunne gjøre konkrete valg i byggeprosessen, må de deklarerte miljødataene vurderes og sammenholdes med data for alternative produkter. En slik vurdering krever som regel spesialkompetanse.

  Miljømerking av byggevarer
  Det er etablert miljømerkeordninger for å hjelpe vanlige forbrukere til gjøre miljøtilpasset valg. I Norge finnes det to offisielle miljømerkeordninger; EUs miljømerkeordning og Nordisk Miljømerking (http://www.ecolabel.no/) EUs miljømerkeordning ("EU-blomsten") har foreløpig ikke fått noen stor utbredelse, mens Svanemerket til Nordisk Miljømerking finnes for mange byggrelaterte produktgrupper.

  Nyhetsvarsling

  Få e-post når det kommer nye saker.