Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ventilasjon

Alle næringsbygg skal i henhold til byggeforskriften være ventilert for å ta hånd om forurensning fra personer, materialer og prosesser i bygget. Det er energi- og miljømessig riktig først å fjerne, redusere og/eller isolere forurensningskildene maksimalt, for deretter å håndtere de resterende innendørs genererte luftforurensningene ved hjelp av ventilasjon.

Byggeforskriftene er funsjonsbaserte. De stiller derfor ikke krav til hvordan det enkelte bygg skal oppnå tilfredsstillende ventilasjon, men stiller krav til luftkvaliteten.

Naturlig ventilasjon har i de siste årene blitt stadig mer utbredt i Europa, inklusive våre naboland Sverige og Danmark, og naturlig ventilasjon oppfattes nærmest som en forutsetning i forbindelse med økologisk bygging.

Flere årsaker ligger bak den internasjonale oppmerksomheten omkring naturlig ventilasjon. En viktig årsak har vært ønsket om å redusere elektrisitetsbruken til drift av vifter i ventilasjonsanleggene. I utlandet innebærer bruk av elektrisitet høye energikostnader og stor miljøbelastning da elektrisitetsproduksjonen hovedsakelig baseres på kull- og atomkraft. Det siste gjelder nå også for Norge på grunn av åpent energimarked.

En annen årsak er at balanserte, mekaniske ventilasjonsanlegg kan utgjøre en helserisko på grunn av mikrobiologiske organismer som i fuktige og tilsmussede anlegg. Fuktproblemer kan lett oppstå i forbindelse med kjøling, befruktning og luftinntak. Tilsmussing skyldes blant annet dårlig filtrering, luftlekkasjer, tilsmussing i byggetiden, ugunstige luftinntak og manglende rengjøring.

En tredje årsak er støyproblemer som kan oppstå i forbindelse med mekaniske ventilasjonsanlegg. Spesielt i rom der folk skal sove og hvile er det sjelden en opplever et lydløst ventilasjonsanlegg som gir tilstrekkelig friskluftmengde. Til slutt kommer holdninger om at mekaniske anlegg er kostbare og kompliserte å drive og vedlikeholde, og at de allikevel ikke gir noe særlig godt resultat. Derfor søkes enklere, naturlige anlegg.

Det er en utbredt skepsis i det norske ventilasjonsmiljøet mot ren, naturlig ventilasjon uten viftedrift og varmegjenvinning. Hybride systemer med varmegjenvinning, derimot, anses derimot som en bedre løsning. Hybride systemer baseres på naturlige ventilasjonsprinsipper, men suppleres med vifter for sikre god regulering og mulighet for varmegjenvinning og forvarming av tilluften.

Flere forsøksprosjekter er igangsatt i Norge og i utlandet med utvikling og utprøving av hybride ventilasjonsanlegg. Det er viktig å ta del i erfaringene fra disse prosjektene, slik at framtidens ventilasjonsanlegg kan bli bedre og mer miljøtilpassede.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.