Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Der historien møter fremtiden 2

Historien vil leve videre på Persaunet. Den gamle, tyske ubåtleiren med trebygningene, poplene, fururekka, parken og balløkka vil bli det historiske tyngdepunkt i et av landets mest innovative boligområder. Bli med på å skape historie. Bli en del av nye Persaunet.

Et innovativt boligområde med historisk forankring
Helt siden 1926, da Strinda sykehus ble bygd, har Persaunet-området vært preget av store offentlige institusjoner. I nesten 80 år har derfor dette området vært lukket for folk flest, selv om opptil 400 personer fra Forsvaret og kommunen har jobbet her.

I 2003 ble det klart at de to store grunneierne i området, Forsvaret og Trondheim kommune, ikke lenger hadde bruk for den 177 dekar store eiendommen. Skifte Eiendom igangsatte derfor våren 2003 arbeidet med en ny reguleringsplan for Persaunet leir. Per Knudsen Arkitektkontor AS ble engasjert som konsulent for utarbeidelse av planen, med Plan arkitekter og Interconsult ASA som underkonsulenter.

Et samarbeid mellom Skifte Eiendom og Trondheim Eiendom resulterte i at reguleringsplanen ble utvidet med området rundt Persaunet sykehjem og gamle Strinda sykehus. Til sammen representerer dette 177 dekar, noe som gir nye og gode muligheter til å planlegge med helhet og sammenheng.

Historie omkranset av nye tanker

Image "1094719227.63.jpg" without description

Visjonen til Skifte Eiendom og Trondheim kommune er at Persaunet skal bli et positivt og annerledes tilskudd til byens utvikling og et godt eksempel på sivil etterbruk av et område som har vært preget av kommunale institusjoner og Forsvaret.

Den nye planen er forankret i den verneverdige militærleiren, der trebygningene nå er fredet og parken, bjørkealleen og fururekka vil bli stående som før. Det samarbeides tett med Riksantikvaren, Fylkeskonservatoren og Byantikvaren for å sikre at områdets karakter og særpreg beholdes.

Nye Persaunet vil bestå av en kombinasjon av dagens fredede bygg og nye bygg.

 • Det vil bli etablert inntil 750 boenheter, tre barnehager, et nytt sykehjem, et bydelshus og store friområder samt nødvendig infrastruktur.
 • Forsvaret vil inntil videre beholde åtte kaserner i tillegg til de to bunkerne som er regulert til næringsvirksomhet.
 • Den nye boligbebyggelsen er planlagt som lavblokker i to til fire etasjer. Dessuten er det foreslått å bygge byvillaer og vinkelhus for å skape variasjon og mangfold i bygningstype og boform.
 • I bevaringsområdet er den nye bebyggelsen forankret i militærplanens stramme geometri. Nybyggene vil i form, volum og materialbruk bli tilpasset de eksisterende toetasjes kasernene, men de vil få et moderne uttrykk.
 • Sykehjemmet vil bli i to etasjer, og det vil få en paviljonglignende form som tilpasses den spesielle sirkulære plassen i leiren. Fondbygget i tre etasjer danner en ny portal inn til området og markerer det nye møtestedet på Persaunet.
 • Det er planlagt fire parkeringskjellere under den nye bebyggelsen. Øvrige parkeringsplasser vil bli lagt nær boligene, slik at feilparkering unngås. Sykkelparkeringen plasseres nær inngangene og innarbeides i de store grøntområdene.

  Et godt sted å leve
  For å ta vare på den verneverdige, åpne strukturen i leiren og gi tilgjengelighet for fellesskapet er store deler av området i leiren regulert til felles grøntareal. Det er foreslått å lage en hovedtrasé for gang- og sykkeltrafikk i grøntdraget langs området.

  En ny skolevei vil forbinde Persaunet med Blussuvold ungdomsskole og Strinda videregående skole i sør og Strindheim barneskole i nord, med mulig framtidig forbindelse til det nye bydelssenteret på Lade. I tillegg er det foreslått å lage en tverrgående gang- og sykkelvei som går gjennom militærleirens hovedport og gjør ære på den, samtidig som den forbinder og åpner opp tilgjengeligheten til naboområdene. Gang- og sykkelveien gir også mulighet for en framtidig forbindelse østover til grøntdraget som fører til Estenstadmarka.

 • Image "1094720905.76.jpg" without description

 • Alle forhold ligger til rette for et nytt og familievennlig boligområde med store verdifulle grøntområder til fritid og lek, og med en spesiell historisk forankring som er unik i nasjonal og europeisk sammenheng. Ulike leilighetsstørrelser og bygningstyper vil kunne skape variasjon og mangfold som sammen med de nye veiene, barnehagene, det nye sykehjemmet og bydelshuset også kommer nabolaget til gode.

  Visjonen til Skifte Eiendom og Trondheim kommune er at Persaunet skal bli et positivt og annerledes tilskudd til byens utvikling og et godt eksempel på transformasjon fra forsvar til sivil etterbruk. Området skal fremstå som et innovativt sted for de som velger å bosette seg eller arbeide her. Kjerneverdiene er bokvalitet og utvikling i et historisk landskap.

  Ved hjelp av et tett samarbeid med gode, høyt kompetente partnere er visjonen omsatt i en reguleringsplan som ivaretar både menneskelige, miljømessige og historiske hensyn. Alle forutsetninger ligger dermed til rette for at Persaunet om kort tid vil fremstå som et av landets mest innovative boligområder.

  Den nye reguleringsplanen for Persaunet er et resultat av et samarbeid mellom Skifte Eiendom, Trondheim kommune og Riksantikvaren. Med utgangspunkt i den unike, verneverdige militærleiren med de mange historiske bygningene og store grøntområdene skal det skapes et innovativt bolig- og næringsområde med variasjon og mangfold.

 • Image "1094720185.77.jpg" without description

  Nyhetsvarsling

  Få e-post når det kommer nye saker.