Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fremmer reguleringsplan

Samtidig som den offisielle nedleggelsen av Hvalsmoen som militærleir finner sted, fremmer Skifte Eiendom forslag til reguleringsplan for eiendommen.
Image "1087366743.62.jpg" without description
Foto: Leirgata på Hvalsmoen
(Matti Bernitz/C360)

Planforslaget er basert på "Mulighetsstudien for Hvalsmoen", som forelå i desember 2003.

Mulighetsstudien var en viktig del av grunnlaget for Ringerike formannskaps vedtak om å starte reguleringsarbeidet. Forarbeidene til planen er derfor godt forankret i kommunen. Det er Skifte Eiendoms ambisjon at reguleringsplanen skal være rettskraftig i løpet av 1. kvartal 2005. Etter sommerferien starter markedsføring av eiendommen for fullt.

Mål med planen
Hovedmålet med planforslaget er å avklare rammebetingelser og legge til rette for framtidige eiere og brukere av Hvalsmoen. Et spesielt hensyn er å ta vare på og utvikle Hvalsmoens naturgitte og kulturhistoriske kvaliteter.

Beliggenheten mot Randselva med ei vakker og «lagom» tilrettelagt kantsone, danner utgangspunkt for et innholdsrikt parkdrag. På Øya og ulike plasser langs elveløpet åpnes muligheter for tilrettelegging av aktiviteter og opplevelser.

Kulturelt er det særlig den militære historie som fokuseres, i første rekke gjennom opprettholdelse og videreutvikling av utbyggingsmønsteret, men også gjennom konkret vern og fredning av enkelthus eller husgrupper. Gjennom et godt samarbeid med Riksantikvaren og Forsvarsbyggs kompetansesenter for Miljø- og Kulturminnevern er det bygd inn løsninger i planforslaget som gir god forutsigbarhet for kjøpere og brukere.

Kommuneplanen for Ringerike fokuserer sterkt på utvikling av Hønefoss by. Dette hensynet har i stor grad vært styrende for den arealbruken som nå foreslås for Hvalsmoen. Målet er at Ringerikes befolkning og folkevalgte skal se Hvalsmoen som en mulighet for lokal tilvekst med nasjonal tyngde innenfor kultur og opplevelse.

Et annet viktig element er å åpne Hvalsmoens kvaliteter og egenart, som har vært begrenset for allmennheten i over 110 år.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.