Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Salget av Lista flystasjon

Stortingsrepresentant Rolf Terje Klungland har bedt Forsvarsministeren svare på hvorvidt Forsvaret har fulgt prinsippet om offentlig utlysing ved salget av Lista flystasjon. Videre ønsket han å få vite hvorfor Forsvarets forpliktelser ved gjennomføring av salget ikke ble sikret ved tinglysing.

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold har besvart spørsmålene skriftlig, og i brevet til stortingsrepresentanten Klungland redegjør ministeren for salget av Lista flystasjon.

Ettersom det ikke lenger var behov for militær aktivitet på Lista flystasjon besluttet Stortinget at Lista flystasjon skulle nedlegges fra 1. juli 1996. Stortinget ønsket en nærmere utredning om bruken av eksisterende flystripe og bygninger. Dette resulterte i et vedtak om at Forsvaret kunne stå som eier inntil videre, og at eiendommen kunne nyttes til nærings- og eventuelt militære formål i en periode på inntil 10 år, eller til sivil næringsvirksomhet var etablert. Kostnadsrammen ble satt til 50 millioner kroner.

I tråd med Stortingets vedtak leide Forsvaret ut en stor del av området til Lista Lufthavn A/S i 1996. Det ble også gjort en rekke fremstøt for å skape utvikling på Lista, både i form av enkeltobjekter for salg og tilbud om næringsetablering. Begge deler ble annonsert bredt i markedet. Listakonferansen ble avholdt i 2001 for å vekke markedets interesse. Det ble ikke gjennomført utlysing av hele eiendommen i Norsk Lysingsblad fordi man ikke oppfattet at det var noe potensielt marked.

Da en seriøs aktør, Lista Flypark A/S, omsider viste interesse valgte man å avhende ved direkte salg. Avhendingen kostet totalt 41 millioner, godt innenfor Stortingets ramme på 50 millioner. Salget ble gjennomført på 6 år.

Forsvarsministeren understreker at Forsvaret har et særskilt krav om å søke og etablere varig verdiskaping i form av levedyktig etterbruk, når spesielle eiendommer som Lista flystasjon skal avhendes. I tillegg er det til dels omfattende heftelser på eiendommen som skal videreføres. At de økonomiske konsekvenser av slike forpliktelser kan være like store, eller større enn eiendommens verdi, er ikke ukjent. Dette influerer selvfølgelig på hvorledes markedet oppfatter verdien av eiendommen, og oppgjøret mellom kjøper og selger. Dette, sammen med kjøpers (Lista Flypark A/S) forpliktelse til å overta visse planlagte og delvis iverksatte driftsmessige investeringer og vedlikeholdsutgifter, er bakgrunnen for at avtalen inneholder en kompensasjon på 14,5 mill kroner.

Alle Forsvarets forpliktelser er gjennom kjøpekontrakten overført til Lista Flypark A/S, som fikk konsesjon på eiendommen i desember i fjor. Hjemmelen til eiendommen er imidlertid foreløpig ikke overført, blant annet i påvente av at den nye eier stiller tilstrekkelig sikkerhet for de forpliktelser som overtas. Forsvaret har som hjemmelshaver full adgang til å tinglyse de forpliktelser som skal følge eiendommen ved overgang til ny eier.

Forsvarsministeren understreker også at både ordføreren i Farsund kommune og Farsund Næringsselskap, samt lokalsamfunnet generelt, synes tilfreds med løsningen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.